งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะผู้ศึกษาวิจัย : ทัศนัย ขันตยาภรณ์ ยุทธพงษ์ ศรีวลัย สุภา วิตตาภรณ์ ศิวนารถ เยี่ยงสว่าง มาล์ลิค รณานันท์ บุญโญ ปกรณ์ อัญชัญ สิงห์ชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะผู้ศึกษาวิจัย : ทัศนัย ขันตยาภรณ์ ยุทธพงษ์ ศรีวลัย สุภา วิตตาภรณ์ ศิวนารถ เยี่ยงสว่าง มาล์ลิค รณานันท์ บุญโญ ปกรณ์ อัญชัญ สิงห์ชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะผู้ศึกษาวิจัย : ทัศนัย ขันตยาภรณ์ ยุทธพงษ์ ศรีวลัย สุภา วิตตาภรณ์ ศิวนารถ เยี่ยงสว่าง มาล์ลิค รณานันท์ บุญโญ ปกรณ์ อัญชัญ สิงห์ชัย

2 เปลี่ยน “ภาระ” เป็น “ภารกิจที่ท้าทาย” 2547-48 ก่อเกิด บริการที่เป็นมิตร

3 คำถามหลัก “บริการสุขภาพที่เป็นมิตร” 1. การทบทวนเอกสารในช่วง 10 ปี ประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง 2. ประสบการณ์ของยุโรปเป็นอย่างไร นำมาประยุกต์ใช้อย่างไร 3. แนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยมีอะไรบ้าง 4. อะไรคือปัจจัยที่เอื้ออำนวยที่ทำให้เกิดขึ้นได้และประสบผล 5. อะไรคือการประเมินความสำเร็จ (ในมุมผู้ให้และผู้ใช้บริการ) 6. อะไรคือช่องว่างของที่ต้องพัฒนา (ในมุมผู้ให้และผู้ใช้บริการ) 7. อะไรคือข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสำหรับประเทศไทย ในเวลา 3.5 เดือน (กย.-ธค 2557)

4 Trad Samuthsakorn Mae sort, Tak พื้นที่ศึกษา หน่วยบริการ 1.รพ.จังหวัด/อำเภอ 2.รพสต./ศูนย์เทศบาล/ คลินิก NGO 3.Drop-in Center 4.Health post ศสมช. บริการสุขภาพ ป้องกัน ส่งเสริม ดูแลรักษา ฟื้นฟู

5 ข้อจำกัดในการศึกษา 1. ศึกษาในพื้นที่ดำเนินงานค่อนข้างดีและมี ประสบการณ์ 2. ไม่ได้ศึกษาในโรงพยาบาลเอกชน 3. กลุ่มผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็น พสต. อสต. มีประสบการณ์ตรงกับบริการที่เป็น มิตร สะท้อนความเห็นของตนเอง และ ประชากรข้ามชาติ 4. การศึกษาบริการในยุโรป มาจากเอกสาร เป็นหลัก ศึกษาเชิงคุณภาพ รวม 60 คน: รัฐ 26, NGO 10, migrant จากพม่า กัมพูชา ลาว 24 คน

6 เนื้อหาในรายงาน  บทที่ 1บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา  บทที่ 2ความหมาย องค์ประกอบ การพัฒนาที่ผ่านมา  บทที่ 3แนวทางในยุโรป ตัวอย่างบริการ การปรับใช้  บทที่ 4ภาพรวม แนวทางการจัดบริการ ปัจจัยเอื้ออำนวย ตัวชี้วัด ช่องว่างที่ต้องพัฒนา  บทที่ 5เสียงสะท้อนผู้รับบริการ ข้อท้าทายในการพัฒนา

7 ภาพรวมบริการที่เป็นมิตรในประเทศไทย สถานการณ์ เคลื่อนย้าย ประชากร จำนวนผู้รับบริการ มากสื่อสารภาษา ไม่ได้ มีการแพร่ ระบาดของโรค ระดับปฎิบัติ การแก้ไข ปัญหา แสวงหา ทางออก มีโครงการ พิเศษ และ NGO ร่วม สนับสนุน มาตรการประกันสุขภาพ แผนแม่บท / ยุทธศาสตร์ แนวทาง / ชุด ประสบการณ์ จากการ ปฏิบ้ติงานจริง มีล่ามสื่อภาษา การทำงานเชิงรุก ควบคุมป้องกัน โรค Drop-in Center Health post

8 “เกิดรูปธรรมความร่วมมือ ระหว่าง รัฐ และ NGO ที่ชัดเจน ผสานความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วน”

9 องค์ประกอบ บริการสุขภาพที่เป็นมิตร (11 ด้าน) 1. เข้าใจความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 2. มีความสอดคล้องกับลักษณะอาชีพและความเป็นอยู่ 3. หน่วยบริการอยู่ใกล้ชุมชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 4. สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจกัน ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน 5. บริการด้วยทัศนคติและท่าทีที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ สิทธิสุขภาพ โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางกฎหมาย

10 องค์ประกอบ บริการสุขภาพที่เป็นมิตร (11 ด้าน) 6. มาตรฐานบริการสุขภาพที่เท่าเทียมกับคนไทย 7. บริการสุขภาพสอดคล้องกับกำลังจ่ายของผู้ใช้บริการ 8. ผู้ให้บริการและใช้บริการเข้าใจสิทธิสุขภาพที่พึงได้ 9. สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของนายจ้าง หรือ ผู้ประกอบการ 10. สร้างการมีร่วมของผู้ใช้บริการกลุ่มประชากรข้ามชาติ ครอบครัวและชุมชน 11. สร้างการเชื่อมโยงการให้บริการสุขภาพระหว่างประเทศ ต้นทางและปลายทาง

11 แนวทางในยุโรป มีนโยบายระดับชาติชัดเจน ที่มีมุมมอง เรื่องสิทธิสุขภาพ ความแตกต่างทาง วัฒนธรรม+ภาษา และไม่เลือกปฎิบัติ เน้นพัฒนาบุคลากร (Cultural Competency) “การให้บริการสุขภาพต่างวัฒนธรรม” เพื่อให้คนไปพัฒนาระบบ/บริการ ออกแบบบริการที่สร้างสมดุล ระหว่าง demand (ประชากรข้ามชาติ) และ supply (ระบบบริการสุขภาพ) มีแนวปฎิบัติ (service protocol) ที่ชัดเจน ออกนโยบาย ข้อกฎหมายสนับสนุนและ เอื้ออำนวย

12 ตัวอย่าง 1. โครงสร้างหน่วยบริการ ยืดหยุ่น-ปรับ-พัฒนา-ให้สอดคล้องได้ 2. พัฒนาบุคลากรให้บริการต่างวัฒนธรรม 3. พัฒนาแนวปฎิบัติการให้บริการสุขภาพ 4. เปิดบริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการทำงาน 5. จัดบริการด้านการแปลสื่อสารภาษา (พูดและเขียน) 6. พัฒนาสัมพันธภาพและทัศนะเชิงบวกต่อกัน (ผู้ให้และผู้รับ) 7. สร้างความเข้าใจให้กับประชากรข้ามชาติในสิทธิสุขภาพ ระบบบริการ และการเข้าใช้บริการสุขภาพ 8. สร้างการมีส่วนร่วมของประชากรข้ามชาติ 9. พัฒนาหน่วยบริการในชุมชน Drop-in Center

13 ไทย VS ยุโรป พัฒนางานจากสถานการณ์ และ การหาทางออกต่อปัญหาที่พบ พัฒนาคน ให้คนไปพัฒนาระบบ ใช้มาตรการประกันสุขภาพ และแผนแม่บทฯ /ยุทธศาสตร์ นโยบายรองรับสิทธิสุขภาพ และ บริการต่างวัฒนธรรม ให้บริการโดยใช้ระบบบริการ สุขภาพที่มีอยู่แล้ว ออกแบบระบบที่สร้างสมดุล ระหว่าง demand and supply ใช้แนวปฎิบัติเดียวกันกับการ ให้บริการคนไทย มี Service protocol สำหรับ ประชากรข้ามชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้อง เป็นอุปสรรค ออกนโยบายใหม่ ให้เอื้ออำนวย

14 ผู้ใช้บริ การคิด อย่างไร ?

15 เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการ-1 เห็นด้วยกับการแยกบางแผนกกับคน ไทย แต่ควรมีล่ามประจำ พอใจกับการจัดบริการเชิงรุกในช่วง เทศกาลหรือช่วงทีสะดวก เชื่อมั่นในคุณภาพการดูแลรักษาไทย หากมีแพทย์จากประเทศตนเองก็รู้สึก อุ่นใจเพราะคุยกันเข้าใจ ต้องการใช้สถานบริการใกล้บ้าน บริการไม่ซับซ้อน มั่นใจ กล้าใช้ ถ้า ใช้ประกันสุขภาพได้ก็จะดียิ่งขึ้น อยากให้มียาสามัญ ยาคุมฯ ถุงยางที่ Drop-in Center health Post

16 เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการ-2 เห็นด้วยกับการมีล่าม ควรจัดให้ เพียงพอ ประจำทุกคลินิกเฉพาะ การ ไปแผนกต่างๆ และจุดจ่ายยา สื่อสุขภาพมีความสำคัญ ควรมีป้าย ต่างๆ ในรพ. และการดูแลหลังเข้ารับ บริการ ขาดล่าม และ สื่อภาษาลาว คิดว่าผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นมิตรดี แต่ส่วนน้อยที่ไม่ดีส่งผลในภาพลบต่อ สถานบริการในภาพรวม ระบบบริการสุขภาพมีความเท่าเทียม กันกับคนไทย

17 เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการ-3 มีกำลังจ่ายในระดับปฐมภูมิ เข้าใจความจำเป็นในการเก็บ ค่าบริการล่วงหน้า เห็นความสำคัญและมีกำลังจ่ายค่าประกันสุขภาพ แต่ไม่พร้อม หากซื้อทั้งครอบครัว อัตราเด็ก 7-15 ปีแพงเกินไป กลุ่มไม่ซื้อประกัน มักไม่พึ่งพาโรงพยาบาล แต่ใช้บริการใกล้ บ้าน ที่มีกำลังจ่ายได้ ความไม่แน่นอนของนโยบาย จดทะเบียนแรงงานส่งผลต่อ การซื้อประกันสุขภาพ ต้องการระบบประกันสุขภาพรายปี และควรเข้าถึงโดยไม่ต้องมีนายจ้าง

18 ข้อท้าทายในการพัฒนา 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ก่อน และระหว่าง 2. พัฒนาแนวปฎิบัติบริการสุขภาพ 3. สนับสนุนความต่อเนื่องของ DiC and HP 4. พสต. เพียงพอ บทบาทสื่อสาร เชิงรุก มี ตำแหน่งงาน ค่าตอบแทน งบจัดจ้าง 5. สนับสนุนประกันสุขภาพแบบรายปี

19 ข้อท้าทายในการพัฒนา 6. พัฒนาตัวชี้วัดบริการที่เป็นมิตร 7. งบประมาณส่งเสริมสุขภาพเป็นชุมชน 8. พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะ เพื่อวางแผน ประเมิน วิจัยพัฒนา 9. นโยบายที่เอื้ออำนวย

20 Time to Brainstorm


ดาวน์โหลด ppt คณะผู้ศึกษาวิจัย : ทัศนัย ขันตยาภรณ์ ยุทธพงษ์ ศรีวลัย สุภา วิตตาภรณ์ ศิวนารถ เยี่ยงสว่าง มาล์ลิค รณานันท์ บุญโญ ปกรณ์ อัญชัญ สิงห์ชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google