งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 11. กระบวนการ / ข้อเสนอแนะ การนิเทศ รพ. สต. กระบวนการ 1. ผู้นิเทศมีจำนวนมากในบางเขต ทำ ให้การนิเทศงานซ้ำซ้อน 2. แบบฟอร์มเกณฑ์ประเมิน รพ. สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 11. กระบวนการ / ข้อเสนอแนะ การนิเทศ รพ. สต. กระบวนการ 1. ผู้นิเทศมีจำนวนมากในบางเขต ทำ ให้การนิเทศงานซ้ำซ้อน 2. แบบฟอร์มเกณฑ์ประเมิน รพ. สต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 11

2 กระบวนการ / ข้อเสนอแนะ การนิเทศ รพ. สต. กระบวนการ 1. ผู้นิเทศมีจำนวนมากในบางเขต ทำ ให้การนิเทศงานซ้ำซ้อน 2. แบบฟอร์มเกณฑ์ประเมิน รพ. สต. ไม่ชัดเจน ขาดการกำหนดนิยาม คำ จำกัดความในบางข้อ เช่น รร. อสม., ขวัญกำลังใจ ซึ่งผู้นิเทศอธิบายไม่ได้ รวมทั้งการสรุปผลตามเกณฑ์ขาด ความชัดเจน 3. นิเทศงานตามเกณฑ์แบบ Check list 4. ผู้นิเทศฝากงานนิเทศจากทีม ทำ ให้การนิเทศงานขาดความเข้าใจที่ ถูกต้อง

3 กระบวนการ / ข้อเสนอแนะ การนิเทศ รพ. สต. ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการพัฒนาผู้นิเทศระดับเขต และเสร้างความเข้าใจการนิเทศงาน ให้แก่ผู้รับการนิเทศ เพื่อให้สื่อสารได้ ตรงกัน 2. ควรมีการบูรณาการงานและ เชื่อมโยงข้อมูลภายในจังหวัดเพื่อรับ การนิเทศ 3. ทีมนิเทศ บูรณาการงานในทีม และ ควรให้ผลการนิเทศแก่ผู้รับผิดชอบ รับทราบ

4 การจัดสรร งบประมาณ 1. ไม่สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายที่ กำหนดไว้ 2. เป้าหมายปรับเปลี่ยนบ่อย และ เปลี่ยนแบบฟอร์มบ่อย 3. ขอข้อมูลเร่งด่วนและกระชั้นชิดใน การจัดสรรงบ ทำให้จังหวัดวางแผน จัดสรรได้ไม่ครอบคลุม 4. การจัดสรรขาดการแจ้งรายละเอียด การนำไปใช้ 5. การจัดสรรงบจาก สปสช. ลงพื้นที่ โดยตรง ไม่ผ่าน สสจ. ทำให้เกิด ปัญหาในการติดตามงานภายหลัง เช่น CUP ละล้าน 6. จังหวัดไม่มีการจัดสรรงบเพิ่ม นอกจากกระทรวงกำหนด 7. CUP ขาดการสนับสนุน สอ. อย่าง ต่อเนื่อง 8. การจัดสรรงบตามขนาด สอ. Fix เกินไป ไม่สามารถเกลี่ยได้

5 การจัดสรร งบประมาณ ข้อเสนอแนะ 1. กระทรวงฯ ควรมีข้อมูลการ จัดสรรงบประมาณทุกแผนงาน / โครงการ จาก สปสช. 2. ปรับปรุงระยะเวลาการจัดสรร งบประมาณให้มีความแน่นอน และชัดเจน 3. หน่วยงานระดับบนควรบูรณา การข้อมูลสาธารณสุขระหว่าง หน่วยงาน

6 การเสริมพลังชุมชน เพื่อให้เกิด Self Care 1. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต และข้อมูลปัญหาในชุมชน 2. สำรวจ วิเคราะห์ สรุปข้อมูล โดย ชุมชนมีส่วนร่วม 3. ส่งและสะท้อนข้อมูลกลับคืนให้ ชุมชนรับทราบ 4. สร้าง Empowerment ให้ ชุมชน เช่น กระบวนการ AIC, เผยแพร่นวัตกรรมตัวอย่างที่ดี 5. ใช้ตัวอย่างปัญหาของชุมชน ด้านสุขภาพ ในการแก้ปัญหา / พัฒนา 6. ใช้ SRM เป็นเครื่องมือ ดำเนินงานอย่างเหมาะสม

7


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 11. กระบวนการ / ข้อเสนอแนะ การนิเทศ รพ. สต. กระบวนการ 1. ผู้นิเทศมีจำนวนมากในบางเขต ทำ ให้การนิเทศงานซ้ำซ้อน 2. แบบฟอร์มเกณฑ์ประเมิน รพ. สต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google