งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง กลอนจีนหรรษา ช่วงชั้นที่ 4 ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ) ครูนวลพรรณ ชลารักษ์ โรงเรียนชลบุรี “ สุขบท ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง กลอนจีนหรรษา ช่วงชั้นที่ 4 ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ) ครูนวลพรรณ ชลารักษ์ โรงเรียนชลบุรี “ สุขบท ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง กลอนจีนหรรษา ช่วงชั้นที่ 4 ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ) ครูนวลพรรณ ชลารักษ์ โรงเรียนชลบุรี “ สุขบท ”

2 มาตรฐานการเรียนรู้ - สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.2 มีทักษะการสื่อสาร ทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี ประสิทธิภาพ - สาระที่ 2 มาตรฐาน ต.2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ - สาระที่ 3 มาตรฐาน ต.3.1 ใช้ ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการ พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของ ตน

3 วัตถุประสงค์ 1. รู้จักคำศัพท์กลอนภาษาจีนที่เรียน 2. อ่านออกเสียงและเขียนคำศัพท์ เกี่ยวกับกลอนภาษาจีน ที่เรียน ได้ 3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ 4. มีความรู้ในประวัติความเป็นมาของ กลอนที่เรียน

4 คำถาม ● คำถามสร้างพลังคิด - คุณเคยเรียนท่องกลอนจีนหรือไม่ ● คำถามประจำหน่วย - คุณรู้จักกวีจีนหรือไม่ - คุณมีความรู้เกี่ยวกับบทกวีสมัยราชวงศ์ถัง หรือไม่ ● คำถามประจำบท - บทกลอน 静夜思 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร - บทกลอน 锄禾 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

5 วิธีการประเมินเครื่องมือเกณฑ์การประเมิน - ประเมินตามสภาพจริง โดยครูผู้สอนเป็นผู้ ประเมินตามเกณฑ์ที่ กำหนด - ครูและนักเรียนตรวจ ความถูกต้องของ แบบฝึกหัด แบบประเมินการพูด แบบรูบริกส์ แบบฝึกหัด ดี พอใช้ ปรับปรุง ถูกหรือผิด เกณฑ์การวัดและประเมินผล

6 เครื่องมือในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน ) พอใช้ (2 คะแนน ) ปรับปรุง (1 คะแนน ) ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความชัดเจน หมายเหตุ : คะแนน 7-9 = ดีคะแนน 4-6 = พอใช้ คะแนน 0-3 = ปรับปรุง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ______________________

7 เกณฑ์การ ประเมิน ระดับคะแนน ดี ( 3 คะแนน ) พอใช้ (2 คะแนน ) ปรับปรุง (1 คะแนน ) ความถูกต้องออกเสียงตัวพินอินได้ ถูกต้องกว่า 70% มีข้อผิดพลาดในการ ออกเสียงในบางครั้ง แต่ไม่เกิน 50% มีข้อผิดพลาดมาก ออกเสียงได้ถูกต้อง ไม่ถึง 40% ความคล่องแคล่วสื่อสารในสิ่งที่ต้องการ พูดโดยไม่ลังเลหรือ รีรอ สื่อสารในบางเรื่องยัง ไม่ดีนัก ลังเลที่จะพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ อย่างคล่องแคล่ว ความชัดเจนออกเสียงได้ชัดเจน ใกล้เคียงกับเจ้าของ ภาษามากกว่า 8 คำ ขึ้นไป ออกเสียงได้ชัดเจน ใกล้เคียงกับเจ้าของ ภาษามากกว่า 5 คำ ไม่สามารถออกเสียง ได้ ขาดความมั่นใจใน การพูด เกณฑ์การประเมินการออกเสียง

8 โครงงาน เลือกศึกษาบทกวีจีนสมัยราชวงศ์ใดก็ตามที่ นักเรียนสนใจ และวิเคราะห์บทกวีนั้น ใช้บทกวีเป็นสื่อในการวิเคราะห์ถึงสภาพสังคม ความคิดของผู้คนในช่วงสมัยนั้น วิเคราะห์โครงสร้างการแต่ง การใช้ภาษา สัมผัสระหว่างวรรค ใช้บทกวีวิเคราะห์ถึงภาษาจีนสมัยโบราณ นักเรียนฝึกท่องกลอนแบบจีน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง กลอนจีนหรรษา ช่วงชั้นที่ 4 ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ) ครูนวลพรรณ ชลารักษ์ โรงเรียนชลบุรี “ สุขบท ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google