งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการเรียนรู้ที่ ๙ ประโยคเปิด จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของ ประโยคเปิดได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์ของ ประโยคเปิดแทนข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการเรียนรู้ที่ ๙ ประโยคเปิด จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของ ประโยคเปิดได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์ของ ประโยคเปิดแทนข้อความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระการเรียนรู้ที่ ๙ ประโยคเปิด จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของ ประโยคเปิดได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์ของ ประโยคเปิดแทนข้อความ ได้ถูกต้อง

2 สาระการเรียนรู้ที่ ๙ ประโยคเปิด จงพิจารณาประโยคในข้อต่อไปนี้ ประโยค (1) – (5) มีลักษณะดังนี้ 1. x + 1 = 3 2. x เป็นจำนวนตรรกยะ 3. y ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 4. a  0 5. เขาเป็นนักคณิตศาสตร์ 1. เป็นประโยคบอกเล่าหรือ ประโยคปฏิเสธ และ

3 สาระการเรียนรู้ที่ ๙ ประโยคเปิด ประโยคเปิด หมายถึง ประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฏิเสธที่มีตัวแปร และเมื่อแทน ค่าตัวแปรในประโยคเปิดด้วยสมาชิกใด ๆ ในเอกภพสัมพัทธ์ จะได้ประพจน์ 2. มีตัวแปรที่ไม่ทราบว่าเป็นสิ่งใด ในประโยค เรียกว่า ตัวแปร ทำให้ไม่ สามารถหาค่าความจริงของประโยคนั้นได้ และ 3. ถ้ากำหนดเอกภพสัมพัทธ์ และ นำสมาชิกใด ๆ ในเอกภพสัมพัทธ์ไปแทน ค่าตัวแปรในประโยคนั้นจะได้ประพจน์ ประโยคที่มีลักษณะตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ต่อไปจะเรียกว่า ประโยคเปิด

4 สาระการเรียนรู้ที่ ๙ ประโยคเปิด ตัวอย่างเช่น P(x) : x ไม่เป็นจำนวนนับ Q(x) : 2x + 3 = 9 สัญลักษณ์ประโยคเปิดที่มีตัวแปร x จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ P(x) หรือ Q(x) เป็นต้น หมายเหตุ ประโยคบางประโยคไม่เป็น ประโยคเปิด ถึงแม้ว่าประโยคนั้น จะมีตัวแปร เพราะเมื่อนำสมาชิกใน เอกภพสัมพัทธ์มาแทน ค่าตัวแปรในประโยคนั้น ก็จะไม่ได้ ประพจน์ ตัวอย่างเช่น x + 1 จะพบว่า ถ้า  เป็นเอกภพสัมพัทธ์ แล้ว เมื่อนำสมาชิกใด ๆ ใน  ไปแทนค่า x ในประโยคนี้จะ ไม่สามารถหาค่าความ จริงได้หรือไม่เป็นประพจน์

5 ตัวอย่างที่ 1 ประโยคในข้อต่อไปนี้เป็น ประพจน์หรือประโยคเปิด หรือ ไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด 1. เธอกำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย 2. เขาเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมากใช่ หรือไม่ 3. ถ้า 2 เป็นจำนวนเฉพาะ แล้ว 2 เป็น จำนวนคี่ 4. x  0 และ x เป็นจำนวนนับ 5. x เป็นจำนวนเต็ม หรือ x เป็น จำนวนอตรรกยะ 6. ถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว เป็น จำนวนจริง 7. x 2 - 9 8. (x + 5)(x – 1) = x 2 + 4x - 5

6 1. เป็นประโยคเปิด เพราะเป็นประโยค บอกเล่ามี “ เธอ ” เป็น ตัวแปร และถ้ากำหนดเอกภพ สัมพัทธ์เมื่อแทนตัวแปรด้วย สมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์จะได้ ประพจน์ วิธี ทำ 2. ไม่เป็นประพจน์และไม่เป็นประโยค เปิด เพราะเป็นประโยค คำถาม ถึงแม้จะมีตัวแปร “ เขา ” ก็ ตาม 3. เป็นประพจน์ เนื่องจากประโยคนี้ สามารถหาค่าความจริงได้ ว่าเป็นเท็จ 4. เป็นประโยคเปิด เพราะเป็นประโยค บอกเล่าเป็นตัวแปร และ ถ้ากำหนดเอกภพสัมพัทธ์เมื่อแทน ตัวแปรด้วย x ด้วยสมาชิก ของเอกภพสัมพัทธ์จะได้ประพจน์

7 5. เป็นประโยคเปิด เพราะเป็นประโยค บอกเล่าเป็นตัวแปร และ ถ้ากำหนดเอกภพสัมพัทธ์เมื่อแทน ตัวแปรด้วย x ด้วยสมาชิก ของเอกภพสัมพัทธ์จะได้ประพจน์ วิธี ทำ 6. เป็นประโยคเปิด เพราะเป็นประโยค บอกเล่าเป็นตัวแปร และ ถ้ากำหนดเอกภพสัมพัทธ์เมื่อแทน ตัวแปรด้วย x ด้วยสมาชิก ของเอกภพสัมพัทธ์จะได้ประพจน์ 7. ไม่เป็นประพจน์และไม่เป็นประโยค เปิด เพราะเป็นประโยคที่มี ตัวแปร แต่ถ้าแทนตัวแปรด้วย สมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์จะได้ ประโยคที่ไม่สามารถหาค่าความจริง ได้ 8. เป็นประโยคเปิด ( เหตุผล เช่นเดียวกับข้อ (4))

8 แบบฝึกทักษะ ๑. ๘ การอ้างเหตุผล 1. จงพิจารณาว่า ประโยคในข้อต่อไปนี้เป็น ประพจน์ หรือเป็นประโยค เปิด หรือไม่เป็นทั้งประพจน์และประโยค เปิด 1. x เป็นจำนวนนับและเป็นจำนวน เฉพาะ 2. 2 เป็นจำนวนคู่ และเป็นจำนวนเฉพาะ 3. ถ้า x เป็นจำนวนตรรกยะ แล้ว x 2 เป็นจำนวนตรรกยะ 4. เขาเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์และ นักวิทยาศาสตร์ 5. เธอชอบเรียนคณิตศาสตร์มาก 6. x 2 – 16 = (x + 4)(x – 4)

9 แบบฝึกทักษะ ๑. ๘ การอ้างเหตุผล 7. 4 เป็น ห. ร. ม. ของ 8 และ 12 8. a เป็น ค. ร. น. ของ 8 และ 12 9. สุนทรภู่เป็นกวีเอกของไทยใช่หรือไม่ 10. เขาเป็นนักเทนนิส และเป็นนัก ฟุตบอล 11. x เป็นจำนวนเฉพาะ แต่ x 2 ไม่เป็น จำนวนเฉพาะ 12. x 2 + 6x + 9 = (x + 3) 2

10 กลับสู่หน้าเมนู หลัก กลับสู่หน้าเมนู หลัก


ดาวน์โหลด ppt สาระการเรียนรู้ที่ ๙ ประโยคเปิด จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของ ประโยคเปิดได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์ของ ประโยคเปิดแทนข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google