งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการออก เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ มักเป็นปัญหาสำหรับนักเรียน / นักศึกษาไทยโดยใช้คู่เทียบ เสียงและทังทวิสเตอร์ตาม หลักการทางสรีรสัทศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาการออก เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ มักเป็นปัญหาสำหรับนักเรียน / นักศึกษาไทยโดยใช้คู่เทียบ เสียงและทังทวิสเตอร์ตาม หลักการทางสรีรสัทศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การพัฒนาการออก เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ มักเป็นปัญหาสำหรับนักเรียน / นักศึกษาไทยโดยใช้คู่เทียบ เสียงและทังทวิสเตอร์ตาม หลักการทางสรีรสัทศาสตร์ ผู้วิจัย นายกวีกานต์ กลั่นมา

3 ปัญหาการวิจัย การออกเสียงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ จะต้องให้ความสำคัญ เพราะถ้าผู้เรียน ออกเสียงไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ ยากที่จะแก้ไขให้ถูกต้องได้ ดังนั้น ใน การเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่ง ผู้เรียน จะต้องเรียนรู้การออกเสียงในภาษาที่ เรียนได้อย่างถูกต้องก่อนเป็นอันดับแรก คำภาษาอังกฤษถ้าออกเสียงไม่ถูกต้อง แล้ว เจ้าของภาษาจะไม่สามารถฟัง เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

4 ปัญหาการวิจัย ปัญหาที่พบสำหรับนักเรียน / นักศึกษาไทย นั่นคือ อาจนำเสียงในภาษาไทยที่ใกล้เคียงมา แทน เช่น van /væn/ ออกเสียงเป็น *[w æn] ( นำเสียง /w/ แทนเสียง /v/ ในเสียง /væn/ ) That /ðæt/ ออกสียงเป็น *[dæ ] ( นำเสียง /d/ แทนเสียง /ð/ ในเสียง /ðæt/) เนื่องจาก /ð/ เป็นเสียงก้อง ประเภท เสียงเสียด แทรกในตำแหน่งเสียงระหว่างฟัน (Voiced Interdental Fricative) ที่ไม่มีในระบบหน่วยเสียง พยัญชนะภาษาไทย

5 ปัญหาการวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยเลือกพัฒนาการออก เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่มักเป็น ปัญหาสำหรับนักศึกษาไทยระดับ ปวส. 1 ได้แก่ หน่วยเสียง / f, v, θ, s, z, ʃ, t ʃ, ð, ʤ, r. l / ซึ่งพบในหนังสือแบบเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ( ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 1)

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกการออกเสียง พยัญชนะภาษาอังกฤษที่มักเป็นปัญหา สำหรับนักศึกษาไทยโดยใช้คู่เทียบเสียงและ ทังทวิสเตอร์ตามหลักการทางสรีรสัทศาสตร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค บริหารธุรกิจกรุงเทพ ให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 70/70

7 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ ออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่มัก เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาไทยโดยใช้ คู่เทียบเสียงและทังทวิสเตอร์ตาม หลักการทางสรีรสัทศาสตร์ก่อนและ หลังการใช้แบบฝึก

8 สรุปผลการวิจัย 1. จากการวิจัยพบว่าคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.50 ส่วน คะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 76.25 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70/70 นั่นคือออกเสียงสูงกว่าร้อยละ 2.5 ขึ้น ไป ถือว่าแบบฝึกการอ่านออกเสียงมี ประสิทธิภาพดีมาก

9 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การออกเสียง พยัญชนะภาษาอังกฤษที่มักเป็นปัญหา สำหรับนักศึกษาไทยโดยใช้คู่เทียบเสียง และทังทวิสเตอร์ตามหลักการทางสรีร สัทศาสตร์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก พบว่านักศึกษาสามารถออกเสียงได้ ถูกต้องมากกว่าก่อนการฝึก

10 ตารางประกอบ หน่วยเสียง ก่อนเรียน (%) หลังเรียน (%) พัฒนาการการออกเสียง ร้อยละจำนวนคนร้อยละจำนวนคนร้อยละจำนวนคน f ต้นคำ 75159519204 ท้ายคำ 0070147014 V ต้นคำ 0080168016 ท้ายคำ 0050105010 θ ต้นคำ 0070147014 ท้ายคำ 0085178517 s ต้นคำ 95191002051 ท้ายคำ 901810020102 z ต้นคำ 0095199519 ท้ายคำ 0095199519 ʃ ต้นคำ 50108517357 ท้ายคำ 50109018408 tʃtʃ ต้นคำ 4599018459 ท้ายคำ 515010459 ð ต้นคำ 0080168016 ท้ายคำ 0080168016 ʤ ต้นคำ 0060126012 ท้ายคำ 0050105010 r ต้นคำ 00357 7 l ท้ายคำ 4087515357

11


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาการออก เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ มักเป็นปัญหาสำหรับนักเรียน / นักศึกษาไทยโดยใช้คู่เทียบ เสียงและทังทวิสเตอร์ตาม หลักการทางสรีรสัทศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google