งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DHS บ้านเลขที่ 11/7 Family Model สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DHS บ้านเลขที่ 11/7 Family Model สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DHS บ้านเลขที่ 11/7 Family Model สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

2 สภาวะสุขภาพ ( เจ็บป่วย / ตาย ) คุณภาพสถานบริการ สุขภาพ คุณภาพบริการสุขภาพสังคม : ความ เข้มแข็งของภาคี แนวคิดเชิงระบบ การพัฒนาระบบสุขภาพ การบริหารจัดการคุณภาพ

3 สถานการณ์ ปี 2557 เขต 11 ประเทศแนวโน้มเขต 86.4950.00 เพิ่มขึ้น ข้อเท็จจริง - การประเมินตนเองระดับอำเภอ ( ปี 2557 ขั้น 3 ร้อยละ 50 ODOP 1 เรื่อง ) - การประเมินระดับจังหวัด DHS

4 ประเทศ ( สภาวะสุขภาพ ) เขตสุขภาพ ( การบริหารระบบ ) จังหวัด ( ปฏิบัติการคุณภาพ ) ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System ที่เชื่อมโยง ระบบบริการปฐมภูมิ กับชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ (80) มี Board ข้อมูล / ระบบ M&E /KM / สื่อสาร -HT DM ดีขึ้น - ศสม./ รพ. สต. ที่มีการ Outreach service - มีบริการ 10 เรื่อง - อำเภอจัดบริการ Service plan ร้อยละอำเภอ บ้านเลขที่ 11/7 Family Model (30) มี Board / ข้อมูล / ระบบ M&E /KM / สื่อสาร - ลดอัตราการป่วย / ตาย -Setting ได้ มฐ. วิชาการ -Good/ Best Practice ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด 3 ระดับ : DHS & 11/7 FM

5 ประเทศ ( สภาวะสุขภาพ ) เขตสุขภาพ ( การบริหารระบบ ) จังหวัด ( ปฏิบัติการคุณภาพ ) มีระบบฐานข้อมูล และสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ ระบบเฝ้าระวัง ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ - เทศบาลทุกมีระบบบริการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม - เขตสุขภาพมีระบบ ฐานข้อมูลสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและ ระบบเฝ้า ระวังสุขภาพ - รพ. มีการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อตามกฎหมาย - อนุกรรมการ สาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการได้ - เทศบาลมีระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อม - จังหวัดมีระบบ ฐานข้อมูล สถานการณ์ และระบบเฝ้าระวัง - รพ. มีระบบการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด 3 ระดับ : ด้าน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

6 จุดแข็ง (Strength) บทสรุปการเรียนรู้ 1. Conceptual Framework และ ยุทธศาสตร์ 2. ระบบข้อมูล 3. เทคโนโลยี การสื่อสาร 4. การสร้างการมีส่วนร่วม 5. การจัดการความรู้ (KM) >> การ เผยแพร่และการบริหารข้อมูล

7 โอกาส ( บริบท ) บทสรุปการเรียนรู้ - ผู้นำ / ผู้ว่า - ท้องถิ่น - กระทรวงศึกษาธิการ - ภาคประชาชน ( คลังสมอง ) - วิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุขภาพ

8 ประเด็นการพัฒนาเชิงระบบ - ยกระดับบทบาทและความเข้มแข็ง คณะกรรมการกลุ่มวัย - พัฒนาระบบการนิเทศระดับจังหวัด ที่มีคุณภาพ - หน่วยปฏิบัติการระดับชุมชน ต้อง Monitor ด้วย หน่วยอำเภอ - พัฒนาความเข้มแข็ง ของหน่วยอำนวยการ ระดับอำเภอ - เร่งรัดการพัฒนา อำเภอสุขภาพ บ้านเลขที่ 11/7 ( บริหารจัดการองค์กร + ระบบสุขภาพ + Issue + H Impact = DHS_PCA Plus) สรุปข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มวัย สรุปข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มวัย

9 กลุ่มวัยกิจกรรม แม่และเด็ก - การพัฒนามาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ - การติดตามประเมินการใช้ DSPM - การเร่งรัด รพสต. สายใยรัก ฯ ตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักฯ วัยเรียน - การจัดตั้งกรรมการเขต - การพัฒนาทีมประเมินรับรองมาตรฐานระดับ จังหวัด - การติดตามประเมินระบบบริการดูแลช่วยเหลือ ภาวะบกพร่องการเรียนรู้ในเด็ก ป.1 วัยรุ่น - บทบาท กรรมการเขต แผนเร่งรัด ปี 2558

10


ดาวน์โหลด ppt DHS บ้านเลขที่ 11/7 Family Model สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google