งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหาร จัดการขยะและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหาร จัดการขยะและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหาร จัดการขยะและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน

2 กลุ่ม 1 นางชนิดา เพชรทองคำ ประธาน นายชัชวาล กีรติวรสกุล รองประธาน นายสิริเลิศ สรฉัตร รองประธาน นายยุทธนา เสถียรฐิติพงศ์ เลขานุการ นายอนันตรักษ์ สลีสองสม เลขานุการ นางธีรวรรณ วิเชียรสรรค์ ผู้นำเสนอ นายกษิดิ์เดช สิบศิริ ผู้นำเสนอ และสมาชิกกลุ่ม 36 ท่าน

3 วิทยากรประจำกลุ่ม กิตติคัมภีระ ที่ปรึกษาการบริหารงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ฯ ดร. อัจฉราอัศวรุจิกุลชัย มหาวิทยาลัยมหิดล รัฐ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม นัยนา กล่อมเชื้อ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน สิ่งแวดล้อม

4 1. ความสำคัญของการจัดทำ โครงการวิจัย ปัจจุบันในพื้นที่ที่มีการขยายตัว ของชุมชนมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเป็นเงา ตามตัว ส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย การอยู่อาศัยของคนใน ชุมชน เพิ่มภาระงบประมาณในการกำจัด ขยะ ทำให้เกิดประเด็นในการศึกษา เพื่อ ศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การใช้ เทคโนโลยี ของชุมชนต้นแบบ นำผลที่ได้ จากการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้มาใช้ ประโยชน์เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน พื้นที่อื่นๆ

5 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะ ชุมชนที่เหมาะสม 2.2 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขยะชุมชนที่ เหมาะสม 2.3 เพื่อศึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการ ขยะที่เหมาะสมกับชุมชน 2.4 เพื่อปลุกจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในการจัดการ ขยะชุมชน

6 3. ขอบเขตการศึกษาวิจัย ( ประเด็นการศึกษา, พื้นที่ศึกษา, กลุ่ม ตัวอย่าง ) ประเด็นการศึกษา รูปแบบและวิธีการจัดการขยะ พื้นที่ที่จะศึกษา อบต. ไร่ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี กลุ่มตัวอย่าง ชุมชนอบต. ไร่ส้ม อ. เมือง จ. เพชรบุรี

7 4. วิธีดำเนินการและสถานที่ทำการวิจัย หรือเก็บข้อมูล 4.1 วางแผนการวิจัย 4.2 การศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 4.3 การเขียนนิยามปฏิบัติการ 4.4 ลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะ 3 พื้นที่ 4.5 ถอดความรู้และสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะที่ เหมาะสม 4.6 ดำเนินการใช้รูปแบบ - ประชุมปฏิบัติการการใช้รูปแบบ - ปฏิบัติการภาคสนาม 4.7 ประชุมวิเคราะห์และสรุป 4.8 การเขียนรายงานและเผยแพร่

8 5. แผนการดำเนินการ กิจกรรม / แผนงาน ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบงบประมาณ 1. วางแผนการวิจัย 2. การศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี ศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. การเขียนนิยาม ปฏิบัติการ 4. ลงพื้นที่เพื่อศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการ ขยะ 3 พื้นที่ 5. ถอดความรู้และสร้าง รูปแบบการบริหารจัดการ ขยะที่เหมาะสม 6. ดำเนินการใช้รูปแบบ 7. ประชุมวิเคราะห์และ สรุป 8. การเขียนรายงานและ เผยแพร่

9 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้รูปแบบการบริหารจัดการขยะ ชุมชนที่เหมาะสมในบริบทของที่มีการ บริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และสามารถ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้มีความ เข้มแข็งเพิ่มขึ้น โดยใช้กิจกรรมการสร้าง จิตสำนึกและจิตอาสาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ชุมชนยังสามารถบริหารจัดการ ขยะชุมชนที่เหมาะสมรวมทั้งมีการเลือกใช้ เทคโนโลยีในการจัดการขยะที่เหมาะสมกับ ชุมชน

10

11 - การประเมินสถานการณ์ สุขภาพร่วมกัน - การกำหนดแนวทางการ พัฒนาและกลุ่ม เป้าหมาย - การวางแผนพัฒนาขีด ความสามารถและ ความรู้ของบุคลากร - การประสานงบประมาณ และการ ดำเนินงานร่วมกัน - เข้าใจท้องถิ่น - เข้าใจ พันธมิตร ร่วมงาน - เข้าใจปัญหา สุขภาพ ประโยชน์ที่ ชุมชนจะ ได้รับ - การพัฒนาคน - การพัฒนาเครือข่าย - การพัฒนางานสร้าง เสริมสุขภาพ - การประเมินผล / การ ขยายผล บันได 3 ขั้น ตามแนวทางพระราช ดำรัส สู่การทำงานสร้างเสริมชุมชนให้ เข้มแข็ง เข้าใจเข้าถึง พัฒนา

12


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหาร จัดการขยะและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google