งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้การบูรณาการการ เรียนรู้ ด้วยสมรรถนะรายวิชาและอัต ลักษณ์ผู้เรียน รายวิชาโครงการ โดย นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต ผลงานวิจัย 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้การบูรณาการการ เรียนรู้ ด้วยสมรรถนะรายวิชาและอัต ลักษณ์ผู้เรียน รายวิชาโครงการ โดย นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต ผลงานวิจัย 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้การบูรณาการการ เรียนรู้ ด้วยสมรรถนะรายวิชาและอัต ลักษณ์ผู้เรียน รายวิชาโครงการ โดย นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต ผลงานวิจัย 2557

2 ปัญหาการวิจัย ผลงานวิจัย 2557 1. ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการ เรียน 2. ผู้เรียนขาดการทำงานเป็น กลุ่ม 3. ไม่มีการสร้างความรู้ได้ด้วย ตนเอง 4. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้กับผู้เรียนและครู

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลงานวิจัย 2557 1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบ การสอนบูรณาการด้วย สมรรถนะรายวิชาโครงการ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนที่มีต่อการสอนแบบ บูรณาการ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อการสอนแบบ บูรณาการ

4 แนวคิด ผลงานวิจัย 2557 ตัวแปรต้น  การบูรณาการ  สมรรถนะรายวิชา  อัต ลักษณ์ของผู้เรียน ตัวแปรตาม ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ในด้าน  ความรู้ / ผลสัมฤทธิ์  ความรู้สึก เจตคติ ความคิดรวบ ยอด  ทักษะ

5 แนวคิด : วิธีการศึกษา ผลงานวิจัย 2557

6 สมมุติฐานการวิจัย ผลงานวิจัย 2557 1. รูปแบการสอนแบบบูรณาการ ด้วยสมรรถนะรายวิชามี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ เรียนรู้แบบบูรณาการมี ค่าเฉลี่ย > 3.5 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น

7 ขอบเขตการวิจัย ผลงานวิจัย 2557 1. ขอบเขตเนื้อหา : สมรรถนะ รายวิชาเรียน 2. ขอบเขตประชากร : นร. ชั้น ปวช.3 จำนวน 21 คน เลือกแบบเจาะจง 3. ขอบเขตระยะเวลา : ต. ค. 56 – ก. พ. 57

8 สรุปผลการวิจัย นวัตกรรมสื่อการสอน : งานวิจัย 2556 จากการสอนแบบบูรณาการด้วยสมรรถนะรายวิชา จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 21 คน พบว่า ก่อนการเรียนมี ค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 6.63 และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน เท่ากับ 0.99 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย คะแนน เท่ากับ 11.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.01 โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความต่าง เท่ากับ 4.60 การทดสอบ n X SD DD D2D2 t 30-1  /1 =.01 ก่อนเรียน 216.630.99 -138682-19.75 หลังเรียน 2111.231.01

9 ภาพกิจกรรมการสอน ผลงานวิจัย 2557

10 ภาพกิจกรรมเข้าร่วม ประกวด ผลงานวิจัย 2557


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้การบูรณาการการ เรียนรู้ ด้วยสมรรถนะรายวิชาและอัต ลักษณ์ผู้เรียน รายวิชาโครงการ โดย นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต ผลงานวิจัย 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google