งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Finance (Adv.) System Analysis Episode 01. งานธุระการ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของกอง คลัง ได  แก  การร  างโต  ตอบหนังสือ การ จัดเก็บเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Finance (Adv.) System Analysis Episode 01. งานธุระการ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของกอง คลัง ได  แก  การร  างโต  ตอบหนังสือ การ จัดเก็บเอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Finance (Adv.) System Analysis Episode 01

2 งานธุระการ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของกอง คลัง ได  แก  การร  างโต  ตอบหนังสือ การ จัดเก็บเอกสาร การลงทะเบียนรับ ส  งหนังสือ การผลิตเอกสาร การจัดเก็บและทําลายเอกสาร โดยมีหน  วยงานในความรับผิดชอบ 2 หน  วย ได  แก  1. หน  วยรับ - ส  งหนังสือ 2. หน  วยพิมพ์

3 หน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ หน่วยรับจ่ายเงิน หน่วยเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง หน่วยเบิกเงินเดือนทั่วไป หน่วยตรวจสอบหลักฐาน และ เงิน ประจำงวด

4 งานบัญชี ทําหน  าที่เกี่ยวข  องกับการลงบัญชีงบประมาณ บัญชีเงินรายได  ข  อมูลและสถิติเพื่อรายงานผู  บริหาร และหน  วยงานที่เกี่ยวข  อง โดยมีหน  วยงานในความรับผิดชอบ 3 หน  วย ได  แก  1. หน่วยบัญชีงบประมาณ 2. หน่วยบัญชีเงินรายได้ 3. หน่วยรายงานการเงินและสถิติ

5 งานเงินรายได้ ทําหน  าที่เกี่ยวข  องกับการเบิกจ  ายเงิน นอกงบประมาณ ( เงินรายได ) โดยมีหน  วยงานในความรับผิดชอบ 3 หน  วย ได  แก่ 1. หน่วยรับจ่ายเงินรายได้ 2. หน่วยเงินยืมทดลอง 3. หน่วยตรวจสอบ - คุมยอด - จัดทำฏีกา

6 งานพัสดุ ทําหน  าที่เกี่ยวข  องกับการจัดหาวัสดุ ครุ ภัณฑ  สิ่งก  อสร  าง การจ  างเหมา และ บริการ การจัดทําบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ  การ ควบคุมการเก็บรักษา และจ  ายพัสดุ โดยมีหน  วยงานในความรับผิดชอบ 2 หน  วย ได  แก่ 1. หน่วยจัดหาพัสดุ 2. หน่วยบัญชีเก็บรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ

7 ความต้องการของผู้ใช้ หน  วยรับเงินทุกหน  วย ใช  เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน และยกเลิกการเขียน ใบเสร็จรับเงินด  วยมือ ต  องการรายงานที่ทําได  รวดเร็ว และทันเหตุการณ  ต  องการทราบข  อมูลการสรุปการทํางานของคณะและ หน  วยงานทั้งหมดที่สังกัดมหาวิทยาลัยฯ ต  องการให  งานการเงินของทุกคณะใช  ข  อมูลที่เป  นของส  วนกลางเพื่อป  องกันการเกิดความขัดแย  งข องข  อมูล ต  องการให  มีการจ  ายเช็คไปยังบุคคลโดยตรง ไม  ต  องผ  านคณะ / หน  วยงานหรือภาควิชา เพื่อมิให  เกิด ความล  าช  าในการทํางาน

8 ขั้นตอนการรับเงินงบรายได้ ออกใบเสร็จให้กับผู้ชำระเงิน ( จุดเก็บเงิน ) บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์แล้วยื่นใบเสร็จให้ผู้ ชำระเงิน ( จุดเก็บเงิน ) ผู้ชำระเงินเข้าสู่ขั้นตอนการนำส่งเงินรายได้ ( งานเงินรายได้ )

9 ขั้นตอนการนำส่งเงินรายได้ ( ภาควิชา ) ตรวจสอบยอดเงิน ( งานการเงิน ) จัดทำใบนำส่ง แล้วส่งแนบสำเนาใบเสร็จ ( งานการเงิน ) ฝากธนาคาร แล้วนำใบเสร็จไปสรุปยอด ( งานการเงิน ) ตรวจสอบใบเสร็จ ( คณะ / หน่วยงาน )

10 ขั้นตอนงานการเงินคณะ / หน่วยงาน ตรวจสอบยอดเงิน ( งานการเงินคณะ ) จัดทำใบนำส่ง แล้วส่งแนบสำเนาใบเสร็จ ( งานการเงินคณะ ) ฝากธนาคาร แล้วนำใบเสร็จไปสรุปยอด ( งานการเงินคณะ ) ตรวจสอบใบเสร็จ ( ส่วนกลาง )

11 การนำส่งเงินรายได้ ( ส่วนกลาง ) ตรวจสอบใบเสร็จ ( งานเงินรายได้ ) จัดทำใบนำส่งเงินรายได้ ( งานเงินรายได้ ) ได้ใบนำส่งเงินรายได้ ( งานเงินรายได้ ) สรุปยอด แล้วนำฝากเข้าบัญชีรายได้ มหาลัย ( งานเงินรายได้ ) นำใบสรุปยอด ไปตรวจรับใบนำส่ง และสำเนา ใบเสร็จรับเงิน ( งานบัญชี )

12 ขั้นตอนการเตรียมเช็คเพื่อจ่าย ลงทะเบียนคุมเช็ค 45 วัน ( หน่วยเบิกจ่าย ) กรณี เกิน 45 วัน ให้เข้าขอใบ pay in ( หน่วยเบิกจ่าย ) กรณี ต่ำกว่า 45 วัน รับใบสั่งจ่าย ( หน่วย เบิกจ่าย ) ตรวจรับใบสั่งจ่าย ( งานบัญชี )

13 ขั้นตอนการจ่ายเงินงบประมาณ รับเช็ค และนำไปลงทะเบียนเช็คย่อย ( ภาควิชา ) จ่ายเช็ค แล้วลงทะเบียนจ่ายเช็ค ( ภาควิชา ) แล้วส่งให้งานบัญชีจัดการต่อ ( ภาควิชา )

14 การจ่ายเช็คไปกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบเช็คที่ต้องส่งไป กทม. ( หน่วย เบิกจ่ายทั่วไป ) จัดทำใบสรุปเช็ค ( หน่วยเบิกจ่ายทั่วไป ) เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมเช็คเพื่อจ่าย ( หน่วย เบิกจ่ายทั่วไป ) ส่งใบสรุปให้งานบัญชี ( หน่วยเบิกจ่ายทั่วไป )

15 การปิดบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน / เดือน / ปี รวบรวมเงินทั้งหมดแยกตามบัญชี ( หน่วย เบิกจ่ายทั่วไป ) ระบุจำนวนเงิน เช็ค เงินสด และยอดคงเหลือ ( หน่วยเบิกจ่ายทั่วไป ) กรรมการตรวจนับลงนาม ( หน่วยเบิกจ่ายทั่วไป ) ผู้มีอำนาจลงนาม ( หน่วยเบิกจ่ายทั่วไป ) รายงานยอดคงเหลือ ( หน่วยเบิกจ่ายทั่วไป )


ดาวน์โหลด ppt Finance (Adv.) System Analysis Episode 01. งานธุระการ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของกอง คลัง ได  แก  การร  างโต  ตอบหนังสือ การ จัดเก็บเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google