งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ประโยคในการสื่อสารด้วยการพูดและการ เขียนมีหลายรูปแบบดังนี้ ๑. ประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่า คือ ประโยคที่มีเนื้อหารายละเอียดเพียงเพื่อให้คน ฟังรับทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ประโยคในการสื่อสารด้วยการพูดและการ เขียนมีหลายรูปแบบดังนี้ ๑. ประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่า คือ ประโยคที่มีเนื้อหารายละเอียดเพียงเพื่อให้คน ฟังรับทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย

3 ประโยคในการสื่อสารด้วยการพูดและการ เขียนมีหลายรูปแบบดังนี้ ๑. ประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่า คือ ประโยคที่มีเนื้อหารายละเอียดเพียงเพื่อให้คน ฟังรับทราบ รับรู้เพียงเท่านั้น ว่าใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ ๒. ประโยคคำถาม ประโยคคำถาม คือ ปะโยคที่ใช้ในการตั้งคำถาม เมื่อต้องการ คำตอบ จะมีคำแสดง เป็นคำถามอยู่ในประโยค จะอยู่ต้นประโยค หรือท้ายประโยคก็ได้ คำที่แสดงคำถาม ได้แก่ ใคร อะไร ที่ไหน ทำไม เมื่อไร อย่างไร หรือ ไหม ประโยคคำถามมี อยู่ 2 ลักษณะ คือ ๒. ๑ ประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นคำอื่นแทนที่ใช้ คำถาม ( คำถามปลายเปิด ตอบแบบไหนก็ได้ ) มักจะมีคำว่า ใคร อะไร เหตุใด เช่น อะไรอยู่ในกล่องใบนี้ ? ( คำตอบจะเป็นอะไรก็ได้ ) ๒. ๒ ประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบรับ หรือ ปฏิเสธ ซึ่ง จะมีคำว่า ไหม หรือ หรือไม่ อยู่ในประโยคคำถาม เช่น เธอจะไปดูหนัง กับฉันไหม ? ( คำตอบคือ ไป กับ ไม่ไป ซึ่งถ้าไม่ไปก็จะได้ใช้ประโยค ปฏิเสธในข้อ 2 มาเกี่ยวด้วย )

4 ๓. ประโยคปฏิเสธ ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่บอกถึงการไม่ยอมรับ ข้อเสนอ หรือข้อตกลงต่างๆ ซึ่งมักจะมีคำว่า ไม่ ไม่ใช่ ไม่ได้ ประกอบอยู่ใน ประโยคด้วย เช่น แม่ยังไม่ได้กลับบ้านเลย ๔. ประโยคคำสั่ง ประโยคคำสั่ง คือ ประโยคที่บอกให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติตาม ให้ ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ ไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ๔. ๑ ประโยคคำสั่งให้ทำ มักนิยมใช้คำกริยา ขึ้นต้นประโยค หรือ ใช้คำว่า “ จง ” ขึ้นต้น และในประโยคมักจะมีคำว่า ซิ นะ หน่อย อยู่ ในประโยคด้วยเช่นกัน เช่น เธอ จง ทำงานที่ครูสั่งให้เสร็จนะ เดิน ให้มันดีๆ หน่อย ๔. ๒ ประโยคห้าม หรือ สั่งไม่ให้ทำ มักละประธานไว้ และ ใช้คำว่า อย่า ห้าม เช่น ห้ามออกนอกบ้านเวลากลางคืน อย่าส่งเสียงดัง

5 ๕. ประโยคขอร้อง ประโยคขอร้อง คือ ประโยที่ขอให้ผู้ฟังทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ ซึ่งผู้ฟังจะทำหรือไม่ทำก็ได้ จะแตกต่างจากประโยคคำสั่ง ซึ่งประโยค ขอร้อง จะร่วมไปถึงประโยคชักชวน และ ประโยคอนุญาต ซึ่งจะมีคำว่า กรุณา โปรด วาน ขอ ช่วย อยู่หน้าประโยค และจะมีคำว่า ซิ หน่อย นะ น่า อยู่หลังประโยค เช่น ช่วยหยิบดินสอให้หน่อย ๖. ประโยคแสดงความต้องการ ประโยคแสดงความต้องการ คือ ประโยคที่บอกถึงความ ต้องการ ความยากได้ ความอยากมี ความอยากเป็น หรือ ต้องการสิ่งใด สิ่งหนึ่ง ซึ่งเราจะพบคำว่า ต้องการ ปรารถนา ประสงค์ อยู่ในประโยค ด้วย เช่น เขาต้องการที่จะเป็นที่มีชื่อเสียง * สังเกตจะมีความต้องการอยู่ ในประโยค

6

7  ก. ประโยคคำถาม ก. ประโยคคำถาม  ข. ประโยคขอร้อง ข. ประโยคขอร้อง  ค. ประโยคบอกเล่า ค. ประโยคบอกเล่า  ง. ประโยคแสดงความต้องการ ง. ประโยคแสดงความต้องการ

8  ก. ทำไมวันนี้คุณไม่ไปโรงเรียน ? ก. ทำไมวันนี้คุณไม่ไปโรงเรียน ?  ข. ผมจะไปทำงานครับ ข. ผมจะไปทำงานครับ  ค. ใครเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน ? ค. ใครเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน ?  ง. ถูกทั้ง ก และ ค ง. ถูกทั้ง ก และ ค

9  ก. ห้ามกินข้าวเน่านะ ก. ห้ามกินข้าวเน่านะ  ข. ห้ามเดินผ่านทางนี้ ข. ห้ามเดินผ่านทางนี้  ค. บ้านหลังนี้เลี้ยงสุนัขหลายตัว ค. บ้านหลังนี้เลี้ยงสุนัขหลายตัว  ง. โอ๊ะ ! ขอโทษครับ ผมไม่ทันเห็น ง. โอ๊ะ ! ขอโทษครับ ผมไม่ทันเห็น

10  ก. กินไหม ก. กินไหม  ข. กินน่าเพื่อน ข. กินน่าเพื่อน  ค. กินเถอะน่า ค. กินเถอะน่า  ง. กินเดี๋ยวนี้ ง. กินเดี๋ยวนี้

11  ก. อย่าไปเลยน่า ฝนกำลังจะตกแล้ว ก. อย่าไปเลยน่า ฝนกำลังจะตกแล้ว  ข. จงอย่าส่งเสียงดังในที่ประชุม ข. จงอย่าส่งเสียงดังในที่ประชุม  ค. อย่าวิตกจนเกินกว่าเหตุ ค. อย่าวิตกจนเกินกว่าเหตุ  ง. ห้ามทิ้งขยะหรือสิ่งของต่าง ๆ ลงใน แม่น้ำลำคลอง ง. ห้ามทิ้งขยะหรือสิ่งของต่าง ๆ ลงใน แม่น้ำลำคลอง

12  ก. ประโยคบอกเล่า ก. ประโยคบอกเล่า  ข. ประโยคปฏิเสธ ข. ประโยคปฏิเสธ  ค. ประโยคคำถาม ค. ประโยคคำถาม  ง. ประโยคคำสั่ง ง. ประโยคคำสั่ง

13  ก. ประโยคบอกเล่า ก. ประโยคบอกเล่า  ข. ประโยคปฏิเสธ ข. ประโยคปฏิเสธ  ค. ประโยคคำถาม ค. ประโยคคำถาม  ง. ประโยคคำถามปฏิเสธ ง. ประโยคคำถามปฏิเสธ

14  ก. ประโยคปฏิเสธ ก. ประโยคปฏิเสธ  ข. ประโยคคำถาม ข. ประโยคคำถาม  ค. ประโยคบอกเล่า ค. ประโยคบอกเล่า  ง. ประโยคแสดงความต้องการ ง. ประโยคแสดงความต้องการ

15  ก. ประโยคแสดงความต้องการ ก. ประโยคแสดงความต้องการ  ข. ประโยคขอร้อง ข. ประโยคขอร้อง  ค. ประโยคปฏิเสธ ค. ประโยคปฏิเสธ  ง. ประโยคคำถาม ง. ประโยคคำถาม

16  ก. ไหนเลยเขาจะเห็นชอบกับพวกเรา ก. ไหนเลยเขาจะเห็นชอบกับพวกเรา  ข. ไหน ๆ ก็มาแล้วช่วยกันทำให้สำเร็จเถิด ข. ไหน ๆ ก็มาแล้วช่วยกันทำให้สำเร็จเถิด  ค. ไหนเธอว่าจะพาพวกเราไปเที่ยวทะเล ไงเล่า ค. ไหนเธอว่าจะพาพวกเราไปเที่ยวทะเล ไงเล่า  ง. ไหน ๆ ก็รู้จักกันมานานแล้ว จะไม่ ช่วยเหลือได้อย่างไรเล่าเพื่อน ง. ไหน ๆ ก็รู้จักกันมานานแล้ว จะไม่ ช่วยเหลือได้อย่างไรเล่าเพื่อน

17  ๑. ค๖. ข  ๒. ง๗. ง  ๓. ค๘. ก  ๔. ง๙. ก  ๕. ก๑๐. ค

18 ไปข้อ 1 ไปข้อ 4 ไปข้อ 5 ไปข้อ 3 ไปข้อ 2 ไปข้อ 10 ไปข้อ 9 ไปข้อ 8 ไปข้อ 7 ไปข้อ 6

19

20


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ประโยคในการสื่อสารด้วยการพูดและการ เขียนมีหลายรูปแบบดังนี้ ๑. ประโยคบอกเล่า ประโยคบอกเล่า คือ ประโยคที่มีเนื้อหารายละเอียดเพียงเพื่อให้คน ฟังรับทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google