งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางที่ 1 อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกด้วยโรคที่ต้องเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ปี พ. ศ. 2557 ( 1 ม. ค. – 18 มี. ค. 2558) อันดับโรคจำนวนป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางที่ 1 อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกด้วยโรคที่ต้องเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ปี พ. ศ. 2557 ( 1 ม. ค. – 18 มี. ค. 2558) อันดับโรคจำนวนป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตารางที่ 1 อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกด้วยโรคที่ต้องเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ปี พ. ศ. 2557 ( 1 ม. ค. – 18 มี. ค. 2558) อันดับโรคจำนวนป่วย ( ราย ) อัตราป่วย ( ต่อ แสน ) 1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 13,469312.29 2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 6,504150.80 3 ปอดบวม 2,30653.47 4 ตาแดง 1,31430.47 5 สุกใส 92021.33 6 ไข้เลือดออก ( รวม ) 63714.77 7 มือ เท้า ปาก 57013.22 8 อาหารเป็นพิษ 53712.45 9 ไข้หวัดใหญ่ 53312.36 10 โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ 1,04824.39 ที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

3

4 อัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก รายเขต บริการสุขภาพ ( ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 3 มีนาคม 2558) ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง. ( รายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 8)

5 10 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในประเทศ ( ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 3 มีนาคม 2558) ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง. ( รายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 8)

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตบริการ สุขภาพที่ 11 จำแนกรายจังหวัด (1 มกราคม – 18 มีนาคม 2558) ที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

7 ตารางที่ 2 10 อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ( ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 18 มีนาคม 2558) อันดับพื้นที่จำนวนป่วย ( ราย ) อัตราป่วย ( ต่อ แสน ) 1 อ. พิปูน จ. นครศรีฯ 1968.0 2 อ. เมือง จ. กระบี่ 6567.62 3 อ. คลองท่อม จ. กระบี่ 2342.1 4 อ. เมือง จ. ชุมพร 6040.08 5 อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ฯ 1835.38 6 อ. หัวไทร จ. นครศรีฯ 2129.34 7 อ. เมือง จ. นครศรีฯ 2328.53 8 อ. เมือง จ. ระนอง 2325.4 9 อ. สิชล จ. นครศรีฯ 1923.96 10 อ. เมือง จ. ภูเก็ต 2713.47 ที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

8

9 - จังหวัดกระบี่ มีการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เกิดจากเชื้อ Norovirus โดยเริ่มมีการระบาดของตั้งแต่ปี พ. ศ. 2556 และเกิดการระบาดอย่างมากในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557 สาเหตุของการระบาดเกิดจากคนที่ติดเชื้อแล้วมีการ ถ่ายทอดเชื้อปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำ ซึ่งมีผลตรวจยืนยันทาง ห้องปฏิบัติการร้อยละ 60 ปัจจัยที่เอื้อต่อการระบาด คือ ระบบ ประปาบาดาลมีการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากห้องส้วมโรงแรม / รี สอร์ท ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการเติมคลอรีนเพื่อบำบัดน้ำให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของกรมอนามัย อีกทั้งระบบสุขาภิบาลอาหาร ไม่ได้มาตรฐาน ร้านอาหารและรีสอร์ทไม่มีถังดักไขมันและระบบ บำบัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่ถูกต้อง - จังหวัดภูเก็ต เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เมื่อปี พ. ศ. 2556 พบผู้ป่วยจำนวน 117 ราย ทั้งหมดเป็น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า เกิดจากการติดเชื้อ Norovirus ปัจจัยที่เอื้อต่อการระบาด คือ น้ำทะเลมีการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากโรงแรม / รีสอร์ท

10 สิ่งที่ ได้ดำเนินการแล้ว 1. กรมควบคุมโรคโดยสำนักระบาดฯ / สคร.11/ กรมอนามัยและ สสจ. กระบี่ ร่วมดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุและแหล่งโรคร่วมกับให้คำแนะนำ ในการควบคุมป้องกันโรคและการาจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2. แจ้งจังหวัดดำเนินการประเมินและปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาหารและ สิ่งแวดล้อมและรีสอร์ทต่างๆ ในหาด ไร่เลย์ 3. จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะต้น และวางกรอบเพื่อแก้ไขปัญหา ในระยะยาว

11 การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาใน ภาพเขต 1. ประชุมระดมสมองระหว่างทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ Concept project และแผนระยะยาว โดยมี - ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ หรือท่านสาธารณสุขนิเทศ เป็นประธาน - ทีมประกอบด้วย เขตสุขภาพ ที่ 11 กรมควบคุมโรค / สคร. 11 กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย ที่ 11 สสจ./ รพ. ที่เกี่ยวข้อง 2. ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด โดยมี - มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน - ทีมประกอบด้วย จากภาคส่วนต่างๆ เช่น ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ สาธารณสุข หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวฯ และ ภาคประชาชน

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ตารางที่ 1 อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกด้วยโรคที่ต้องเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ปี พ. ศ. 2557 ( 1 ม. ค. – 18 มี. ค. 2558) อันดับโรคจำนวนป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google