งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางที่ 1 อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกด้วยโรคที่ต้องเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ปี พ. ศ. 2557 ( 1 ม. ค. – 18 มี. ค. 2558) อันดับโรคจำนวนป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางที่ 1 อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกด้วยโรคที่ต้องเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ปี พ. ศ. 2557 ( 1 ม. ค. – 18 มี. ค. 2558) อันดับโรคจำนวนป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตารางที่ 1 อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกด้วยโรคที่ต้องเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ปี พ. ศ ( 1 ม. ค. – 18 มี. ค. 2558) อันดับโรคจำนวนป่วย ( ราย ) อัตราป่วย ( ต่อ แสน ) 1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 13, ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 6, ปอดบวม 2, ตาแดง 1, สุกใส ไข้เลือดออก ( รวม ) มือ เท้า ปาก อาหารเป็นพิษ ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ 1, ที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

3

4 อัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก รายเขต บริการสุขภาพ ( ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 3 มีนาคม 2558) ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง. ( รายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 8)

5 10 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในประเทศ ( ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 3 มีนาคม 2558) ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง. ( รายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 8)

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ในเขตบริการ สุขภาพที่ 11 จำแนกรายจังหวัด (1 มกราคม – 18 มีนาคม 2558) ที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

7 ตารางที่ 2 10 อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ( ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 18 มีนาคม 2558) อันดับพื้นที่จำนวนป่วย ( ราย ) อัตราป่วย ( ต่อ แสน ) 1 อ. พิปูน จ. นครศรีฯ อ. เมือง จ. กระบี่ อ. คลองท่อม จ. กระบี่ อ. เมือง จ. ชุมพร อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ฯ อ. หัวไทร จ. นครศรีฯ อ. เมือง จ. นครศรีฯ อ. เมือง จ. ระนอง อ. สิชล จ. นครศรีฯ อ. เมือง จ. ภูเก็ต ที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

8

9 - จังหวัดกระบี่ มีการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เกิดจากเชื้อ Norovirus โดยเริ่มมีการระบาดของตั้งแต่ปี พ. ศ และเกิดการระบาดอย่างมากในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557 สาเหตุของการระบาดเกิดจากคนที่ติดเชื้อแล้วมีการ ถ่ายทอดเชื้อปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำ ซึ่งมีผลตรวจยืนยันทาง ห้องปฏิบัติการร้อยละ 60 ปัจจัยที่เอื้อต่อการระบาด คือ ระบบ ประปาบาดาลมีการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากห้องส้วมโรงแรม / รี สอร์ท ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการเติมคลอรีนเพื่อบำบัดน้ำให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของกรมอนามัย อีกทั้งระบบสุขาภิบาลอาหาร ไม่ได้มาตรฐาน ร้านอาหารและรีสอร์ทไม่มีถังดักไขมันและระบบ บำบัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่ถูกต้อง - จังหวัดภูเก็ต เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เมื่อปี พ. ศ พบผู้ป่วยจำนวน 117 ราย ทั้งหมดเป็น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า เกิดจากการติดเชื้อ Norovirus ปัจจัยที่เอื้อต่อการระบาด คือ น้ำทะเลมีการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากโรงแรม / รีสอร์ท

10 สิ่งที่ ได้ดำเนินการแล้ว 1. กรมควบคุมโรคโดยสำนักระบาดฯ / สคร.11/ กรมอนามัยและ สสจ. กระบี่ ร่วมดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุและแหล่งโรคร่วมกับให้คำแนะนำ ในการควบคุมป้องกันโรคและการาจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2. แจ้งจังหวัดดำเนินการประเมินและปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาหารและ สิ่งแวดล้อมและรีสอร์ทต่างๆ ในหาด ไร่เลย์ 3. จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะต้น และวางกรอบเพื่อแก้ไขปัญหา ในระยะยาว

11 การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาใน ภาพเขต 1. ประชุมระดมสมองระหว่างทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ Concept project และแผนระยะยาว โดยมี - ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ หรือท่านสาธารณสุขนิเทศ เป็นประธาน - ทีมประกอบด้วย เขตสุขภาพ ที่ 11 กรมควบคุมโรค / สคร. 11 กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย ที่ 11 สสจ./ รพ. ที่เกี่ยวข้อง 2. ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด โดยมี - มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน - ทีมประกอบด้วย จากภาคส่วนต่างๆ เช่น ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ สาธารณสุข หน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวฯ และ ภาคประชาชน

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ตารางที่ 1 อัตราป่วยสูงสุด 10 อันดับแรกด้วยโรคที่ต้องเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยา ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ปี พ. ศ. 2557 ( 1 ม. ค. – 18 มี. ค. 2558) อันดับโรคจำนวนป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google