งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมกำกับ สถานที่ผลิต อาหาร ประเภท สถาน ประกอบ การ เป้าหม าย ( แห่ ง ) ตรวจ ค้าง ตรวจ ตรวจทั้งหมดผ่าน ไม่ ผ่าน ไม่ พบ / ยกเลิก แห่ง % % GMP86279091.671798.0155872.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมกำกับ สถานที่ผลิต อาหาร ประเภท สถาน ประกอบ การ เป้าหม าย ( แห่ ง ) ตรวจ ค้าง ตรวจ ตรวจทั้งหมดผ่าน ไม่ ผ่าน ไม่ พบ / ยกเลิก แห่ง % % GMP86279091.671798.0155872."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมกำกับ สถานที่ผลิต อาหาร ประเภท สถาน ประกอบ การ เป้าหม าย ( แห่ ง ) ตรวจ ค้าง ตรวจ ตรวจทั้งหมดผ่าน ไม่ ผ่าน ไม่ พบ / ยกเลิก แห่ง % % GMP Primary GMP รวม 1,1931,

2 การควบคุมกำกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทการตรวจ วิเคราะห์ ตรวจผ่านร้อยละ ห้องปฏิบัติการ ชุดทดสอบเบื้องต้น 2,7022, รวม 2,9512,

3 ผลวิเคราะห์วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สุขภาพ แยกตามประเภทอาหาร ประเภท อาหาร ทั้งหมด ผ่าน เกณฑ์ ( ตัวอย่าง ) ผ่าน เกณฑ์ (%) สาเหตุตก มาตรฐาน น้ำบริโภคใน ภาชนะบรรจุที่ปิด สนิท pH/ จุลินทรีย์ น้ำแข็ง pH/ จุลินทรีย์ / คลอรีนตกค้าง เกินมาตรฐาน อาหารพร้อม บริโภค จุลินทรีย์ / ใช้สาร ให้ความหวานเกิน กำหนด น้ำพริกหนุ่ม ใช้วัตถุกันเสียเกิน กำหนด นมโค จุลินทรีย์ / โปรตีน ก๋วยเตี๋ยว ใช้วัตถุกันเสียที่ ไม่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ อาหารกึ่ง สำเร็จรูป ชาสมุนไพร เครื่องสำอาง พบสารห้ามใช้ : ปรอท กรดวิตามิน เอ ไฮโดรควิ โนน ทั้งหมด จุลินทรีย์ 133/66/41(30.8%) pH 133/66/37(27.8%)

4 สาเหตุตกมาตรฐาน : น้ำบริโภคในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิท

5 สาเหตุตกมาตรฐาน : น้ำแข็ง

6 ผลวิเคราะห์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด สนิท ปี ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ตรวจ ผ่านเกณฑ์ ตรวจ ผ่านเกณฑ์ ตรวจ ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่ าง % % % /52(18.3%)32/27(14.0%) 41/41(16.4%) ปี 57 จุลินทรีย์ 133/66/41(30.8%)

7 ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารด้วย Test kit ชนิดสารปนเปื้อนตรวจ ( ตัวอย่าง ) ผ่านเกณฑ์ ( ตัวอย่าง ) ผ่านเกณฑ์ (%) บอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สารเร่งเนื้อแดง แอฟลาท๊อกซิน กรดซาลิซิลิค ฟอร์มาลีน ไอโอดีน แอฟลาทอกซิน น้ำมันทอดซ้ำ สเตียรอยด์ สีสังเคราะห์ ไฮโดรควิโนน ปรอท - แอมโมเนีย กรดวิตามินเอ รวมทั้งหมด 2,7022,

8 ประเภทอาหารตรวจ ( ตัวอย่าง ) พบ : ตัวอย่าง (%) สไบนาง 9315 (16.1%) ปลาหมึกกรอบ 676 (9.0%) รวม (13.1%)

9 การดำเนินการ ด้านฟอร์มาลินในอาหารสด ร้านหมูกระทะ 38 ร้าน (212 ตัวอย่าง ) พบฟอร์มาลิน 12 ร้าน (31.6%) (13 ตัวอย่าง ) สไบนาง 9 ตัวอย่าง (23.7%) ปลาหมึกกรอบ 4 ตัวอย่าง (10.5%) ไม่พบฟอร์มาลิน 26 ร้าน (199 ตัวอย่าง )  ได้ดำเนินการแจ้ง เตือนพร้อม แนะนำให้เปลี่ยน แหล่งซื้อ และ ตรวจสอบแหล่ง ค้าส่ง ห้องเย็น เก็บตัวอย่างส่ง ตรวจวิเคราะห์ที่ ศูนย์วิทย์ฯ เพื่อ ดำเนินการตาม กฎหมายต่อไป  สุ่มเก็บตัวอย่าง ซ้ำอีกครั้ง

10 การดำเนินการ การปนเปื้อนของสารโพลาร์ ในน้ำมันทอดซ้ำ ในตลาดสด อ. เมืองเชียงใหม่ ปีงบประมา ณ ผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ (%) หากผ่าน จะได้รับ ป้าย “ ร้านนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ตามโครงการตลาดสดเชียงใหม่ร่วมใจไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ” ปี 2557 ในรายที่ไม่ผ่าน 14 ราย ได้ แจ้งเจ้าของตลาด


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมกำกับ สถานที่ผลิต อาหาร ประเภท สถาน ประกอบ การ เป้าหม าย ( แห่ ง ) ตรวจ ค้าง ตรวจ ตรวจทั้งหมดผ่าน ไม่ ผ่าน ไม่ พบ / ยกเลิก แห่ง % % GMP86279091.671798.0155872.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google