งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของ กรรมการนับคะแนน (กนค.) 22 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของ กรรมการนับคะแนน (กนค.) 22 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยสยาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของ กรรมการนับคะแนน (กนค.) 22 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

2 2 การนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ( ส. ก.) การนับคะแนน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

3 3 การนับคะแนน มีผู้รับผิดชอบ 2 ฝ่าย คือ 1. คณะกรรมการนับคะแนน (กนค.) มีทั้งหมด 7 คน แต่งตั้งโดย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ กรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) แต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

4 4 กนค. ทำหน้าที่ในการควบคุมการนับคะแนน และรายงานผลการนับคะแนนให้ กกต. ท้องถิ่น ทราบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการนับคะแนน และเป็นผู้ชี้ขาดบัตรดี บัตรเสีย การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

5 5 2. เจ้าหน้าที่นับคะแนน (จนค.) แต่งตั้งโดย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) จนค. ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือ กนค. นับคะแนน การเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

6 6 แบ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นับคะแนน (จนค.) ออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้ (1) ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร (2) ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง (3) ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง (4) ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง (5) ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน (6) ฝ่ายรวมคะแนน การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

7 7 การนับคะแนน มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การรับหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสาร ขั้นตอนที่ 2 การนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ขั้นตอนที่ 3 การรวมบัตรเลือกตั้ง ขั้นตอนที่ 4 การนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน ขั้นตอนที่ 5 การรวมคะแนน ขั้นตอนที่ 6 การรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ขั้นตอนที่ 7 การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง ให้ กกต.ทถ.กทม. การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

8 8 ขั้นตอนที่ 1 การรับหีบบัตรฯ และเอกสาร  ผอ.ปน. + กปน. 3 คน มาจากที่เลือกตั้งพร้อมกับ 1. หีบบัตรเลือกตั้ง 2. ถุงใบที่ 1 3. ถุงใบที่ 2 4. ถุงใบที่ 3 5. ถุงใบที่ 4 6. คูหาลงคะแนน การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

9 9  ให้ ผอ.ปน. ลงเวลาการเดินทางลงในบัญชีลงเวลา และรับบัตรคิว  ตรวจเวลามาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  ตรวจความเรียบร้อยภายนอก การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

10 10 หน่วย เลือกตั้งที่ เวลาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรคิวที่ผู้รับบัตรคิวหมายเหตุ เวลาออกเวลาถึง 1 2 3 4 ฯลฯ ลงชื่อ......................................... ผู้บันทึก / ผู้จ่ายบัตรคิว (.......................................) (ตัวอย่าง) บัญชีการลงเวลาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง สถานที่นับคะแนน........................................ เขตเลือกตั้งที่......................... ตำบล....................................... อำเภอ..................................... จังหวัด.......................................... จำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ต้องส่งหีบมานับคะแนน ทั้งสิ้น......................หน่วย

11 11 ตัวอย่างบัตรคิว......................................... เจ้าหน้าที่ / ผู้จ่ายบัตรคิว (.......................................) (ประทับตราสำนักงานเขต) บัตรคิว คิวที่..................................................... มาถึงเวลา....................................... น. ส่งหีบบัตร โต๊ะที่................................

12 12  ตรวจเอกสารสำคัญ (อยู่ในซองสีน้ำตาล) ได้แก่  ส.ถ. 92 ชุด (แถบสีเขียว, แถบสีน้ำเงิน)  ส.ถ. 9/11 แผ่น  ส.ถ. 121 ชุด  ส.ถ. 161 ชุด  ส.ถ. 331 ชุด  ส.ถ. 341 ชุด การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

13 13  เมื่อเรียบร้อยแล้ว จัดทำแบบ น. 1 จำนวน 2 ชุด ให้ ผอ.ปน. 1 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด  ให้ ผอ.ปน. นำหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมส.ถ.16 1 ชุด และ ส.ถ. 34 1 ชุด ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายนับจำนวน บัตรเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

14 14 แบบตรวจรับ หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ของหน่วยเลือกตั้งที่ …….…… เขตเลือกตั้งที่ ………….. ( หมู่ที่ ……..…) แขวง …………………………………. เขต …………………………………….. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ……………………………… เวลา …………………… น. …………………………………….. การตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง (ตรวจภายนอก) กรรมการ / เจ้าหน้าที่นับคะแนนฝ่ายรับหีบบัตรและเอกสาร ได้ทำการตรวจหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว ปรากฏว่า 1. กปน. เดินทางมาถึงสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง เมื่อเวลา..................น. อยู่ในระยะเวลาตามที่ประกาศกำหนดไว้ ล่าช้าล่วงเลยเวลาที่ประกาศกำหนดไว้ จำนวน................ ช.ม..............นาที เนื่องจาก............................................................................................................................................................................................ กนค. ได้พิจารณาเหตุผลกรณีการส่งหีบบัตรล่าช้าแล้วเห็นว่า มีเหตุสมควรให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ ไม่มีเหตุผลสมควรให้รายงาน กกต. พิจารณา 2. ตรวจเอกสารหลักฐาน ตาม ส.ถ. 16 2.1 บัตรเลือกตั้งที่เหลือ จำนวน.....................บัตร ถูกต้อง / เรียบร้อยไม่ถูกต้อง........................... 2.2 ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน จำนวน...................เล่ม........................บัตร ถูกต้องไม่ถูกต้อง........................... 2.3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้หมายเหตุการณ์ลงคะแนน (ส.ถ. 9) ถูกต้องไม่ถูกต้อง........................... น. 1

15 15 2.4 สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ. 12) ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง........................... 2.5 รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ. 16) ถูกต้องไม่ถูกต้อง........................... 2.6 ประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน (ส.ถ. 33) ถูกต้องไม่ถูกต้อง........................... 2.7 ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ถ. 34) ถูกต้องไม่ถูกต้อง........................... 3. ตรวจความเรียบร้อยของหีบบัตร ตาม ส.ถ. 16 3.1 การปิดหีบบัตรด้วยสายรัดหรือกุญแจประจำครั่งทับรูกุญแจ (กรณีใช้สายรัด ให้ตรวจและระบุหมายเลข สายรัดว่าตรงกับที่ระบุไว้ในบันทึกการส่งหีบบัตรหรือไม่ด้วย) ถูกต้อง / เรียบร้อยไม่ถูกต้อง........................... 3.2 ป้ายปิดช่องใส่บัตร (ส.ถ. 36) ถูกต้อง / เรียบร้อยไม่ถูกต้อง........................... 3.3 หีบบัตรมัดด้วยเชือกและประจำครั่งที่ปมเชือก ถูกต้อง / เรียบร้อยไม่ถูกต้อง........................... 4. คูหาลงคะแนน จำนวน...........................คูหา ถูกต้อง / เรียบร้อยไม่ถูกต้อง........................... 5. อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................................................................ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ ……………………………………….. ผู้ส่งมอบ ( กปน.) ลงชื่อ …………………..………………….….. ผู้รับมอบ (……………………………………..) (……………………………………….) ฝ่ายตรวจ รั บ

16 16 ขั้นตอนที่ 2 การนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ขั้นตอนที่ 1  ผอ.ปน. ผ่าน ขั้นตอนที่ 1 แล้วนำ 1. หีบบัตรเลือกตั้ง 2. ส.ถ. 161 ชุด 3. ส.ถ. 341 ชุด ไปที่ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้งตามบัตรคิว การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

17 17  เปิดฝาหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่เปิดช่องใส่บัตร โดยใช้ มีดกรีดเทปกาวที่ปิดรอยต่อระหว่างฝาหีบบัตรเลือกตั้ง กับตัวหีบบัตรเลือกตั้ง (ห้ามดึงออกเพราะมีลายมือชื่อ ของ กปน. อยู่)  นับจำนวนบัตรฯ ให้ตรงกับ ส.ถ. 16 และ ส.ถ. 34 โดยไม่คลี่บัตรหรือเทบัตรออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง  มัดบัตรฯ มัดละ 50 บัตร แยกใส่ถุง ๆ ละ 10 มัด (500 บัตร)  เศษที่เหลือ ให้มัดแยกใส่ถุงเขียนจำนวนไว้ข้างหน้าถุง การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

18 18  บัตรเลือกตั้งทุกหีบฯ จะเหลือเศษทั้งสิ้น จึงได้จัดชุด รวมเศษไว้ต่างหาก  จนค. เซ็นชื่อบนถุงบัตรฯ ที่นับจำนวนบัตรฯ แล้ว ด้วยปากกาเคมี  ถ้าถูกต้อง จัดทำ น. 2 จำนวน 2 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด มอบให้ ผอ.ปน. 1 ชุด ( ผอ.ปน. ถ้าเรียบร้อยกลับบ้านได้ ) การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

19 19 แบบตรวจรับ จำนวนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ของหน่วยเลือกตั้งที่ …….…… เขตเลือกตั้งที่ ………….. ( หมู่ที่ ……..…) แขวง …………………………………. เขต …………………………………….. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ………………………………. เวลา …………………… น. …………………………………….. การตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง (ตรวจภายใน) กรรมการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจนับจำนวนบัตรได้ตรวจจำนวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรตามรายงานการส่งหีบบัตรฯ (แบบ ส.ถ. 16) และประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรฯ (แบบ ส.ถ. 34) แล้ว มีบัตรเลือกตั้ง จำนวน...................บัตร ถูกต้องตรงกัน ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก............................................................... มีบัตรปะปน จำนวน..........................บัตร (ระบุรายละเอียด เช่น บัตรผู้บริหารท้องถิ่นปะปนมาใน หีบสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนเท่าใด) น. 2 ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ ………………………………………..กปน. ลงชื่อ …………………..………………….…..กรรมการ/เจ้าหน้าที่ฝ่าย (……………………………………..) (……………………………………….) นับจำนวน บัตรเลือกตั้ง ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

20 20  นำถุงบัตรฯ ที่ครบ 500 บัตร ใส่หีบบัตรเลือกตั้ง ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง นำส่งฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ น. 4  จัดทำ น. 4 จำนวน 2 ชุด  ให้ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง 1 ชุด  เก็บไว้ 1 ชุด  ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง พร้อมแบบ น. 4 การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

21 21 แบบบันทึกการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุถุงบัตรเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร _____________________________ ณ สถานที่นับคะแนน.......................................................... ของเขตเลือกตั้งที่.............. แขวง..................................... เขต....................................... กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ………………………… เวลา …………………… น. กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ได้ส่งมอบหีบบัตรและถุงวัสดุใสที่ใส่บัตรเลือกตั้งไว้แล้ว ให้แก่กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง ดังนี้ 1. หีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุถุงบัตรเลือกตั้ง จำนวน.......................... หีบ 2. จำนวนถุงบัตรเลือกตั้งที่บรรจุในหีบทั้งหมด.......................... ถุง ถุงบัตรที่บรรจุบัตรครบ 500 บัตรจำนวน.......................... ถุง เป็นจำนวนบัตร............................. บัตร ถุงบัตรที่บรรจุบัตรไม่ครบ 500 บัตร จำนวน.......................... ถุง เป็นจำนวนบัตร............................. บัตร น. 4 ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ ………………………………………..กรรมการ / เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………..………………….…..กรรมการ / เจ้าหน้าที่ (…………………...…………………..)ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง (………..….......……………………….)ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

22 22  จัดทำแบบ น. 4/1 จำนวน 2 ชุด (ส่งมอบหีบเปล่า และเอกสารให้ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง)  เก็บไว้1 ชุด  ส่งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง1 ชุด  นำ ส.ถ. 16 และ ส.ถ. 34 ใส่ซอง เขียนหน้าซอง “หน่วยเลือกตั้งที่......... เขต..................” ส่งฝ่าย รวมผลคะแนน เพื่อบันทึกจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

23 23 แบบบันทึกการส่งมอบหีบบัตรเปล่าและเอกสารหลักฐานเก็บรักษา การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ สถานที่นับคะแนน.......................................................... เขตเลือกตั้งที่.............. แขวง..................................... เขต....................................... กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ……………………….. เวลา …………………… น. …………………………………….. กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ได้ส่งมอบหีบบัตรและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ดังนี้ หีบบัตรเปล่า จำนวน...........................หีบ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉบับหมายเหตุการณ์ลงคะแนน (ส.ถ. 9) จำนวน..............................ชุด สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ. 12) จำนวน..............................หน่วย แบบรายงานการส่งหีบบัตร (ส.ถ. 16) จำนวน................................หน่วย แบบประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนลงคะแนน (ส.ถ. 33) จำนวน..................................หน่วย แบบประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ถ. 34) จำนวน....................................หน่วย บัตรเลือกตั้งที่เหลือและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ จำนวน................................หน่วย จำนวน.......................ถุง อื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................................................................... น. 4/1 ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ ………………………………………..กรรมการ / เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………..………………….…..กรรมการ / เจ้าหน้าที่ (…………………...…………………..)ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง (…………….......……………………….)ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

24 24 ขั้นตอนที่ 3 การรวมบัตรเลือกตั้ง  รับหีบบัตรฯ ที่บรรจุถุงบัตรเลือกตั้งแล้ว มาจาก ฝ่ายนับจำนวนบัตรฯ  เปิดหีบบัตรฯ นำถุงบัตรฯ ไปคลุกเคล้ากัน  ห้ามเทบัตรฯ ออกจากถุง  อย่าให้บุคคลอื่นใดเข้าใกล้ การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

25 25  ควรใช้ตาข่าย หรืออวน หรือแห คลุมไว้  จัดคนเฝ้าตลอดเวลา  เมื่อนำถุงบัตรฯ ออกจากหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว หีบเปล่า นำส่งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.  อย่าเพิ่งจ่ายบัตรฯ ไปนับคะแนน รอจนกว่าบัตรฯ มารวมกันครบทุกหน่วยเลือกตั้ง

26 26  ถ้ามีปัญหาใด ๆ ให้เชิญ กนค. มาแก้ปัญหา และบันทึกไว้ใน ส.ถ. 39  ส่งมอบหีบเปล่าให้ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง  การมอบถุงบัตรฯ ไปนับคะแนน ให้ทำแบบ น. 4/2 จำนวน 2 ชุด  เก็บไว้ 1 ชุด  ให้ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน 1 ชุด การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

27 27 แบบบันทึกการมอบถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งเพื่อนำไปนับเป็นคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร …………………………………….. ณ สถานที่นับคะแนน.................................................................. ของเขตเลือกตั้งที่.............. แขวง..................................... เขต....................................... กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ …………………………………… เวลา..............................น. กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวมบัตรได้มอบถุงวัสดุใส ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งให้กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน ชุดที่.................. รอบที่................ จำนวน 1 ถุง เพื่อนำไปนับเป็นคะแนน น. 4/2 ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ ………………………………………..กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………..………………….…..กรมการ/เจ้าหน้าที่ (…………………...…………………..)ฝ่ายรวมบัตร (…………….......……………………….)ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

28 28 ขั้นตอนที่ 4 การนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน  เลือกประธาน 1 คน อีก 4 คน เป็นกรรมการ ระเบียบไม่ได้กำหนด แต่เพื่อความเรียบร้อย ควรมีการเลือกประธาน 1 คน  เตรียมเครื่องคิดเลข (เอามาเอง) สำหรับนับคะแนน การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

29 29  อุปกรณ์การนับคะแนน ประกอบด้วย  ถุงพลาสติก 1 ชุด ๆ ละ 4 ใบ ใบที่ 1เขียนหน้าถุงว่า “นับคะแนนแล้ว ชุดที่….. ครั้งที่……” ใบที่ 2เขียนหน้าถุงว่า “บัตรดีจำนวน…….บัตร” ใบที่ 3เขียนหน้าถุงว่า “บัตรเสีย จำนวน…….บัตร” ใบที่ 4เขียนหน้าถุงว่า “บัตรไม่ลงคะแนน จำนวน…….บัตร” การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.  ปากกาเมจิก2 ด้าม  ปากกาลูกลื่น 1 ด้าม  ตะกร้าใส่บัตร3 ใบ

30 30  เหล็กแหลมสำหรับเจาะบัตรฯ  ป้ายกระดาน สำหรับติด ส.ถ.13 ชุดละ 1 ป้าย  แบ่งเจ้าหน้าที่ จนค. ดังนี้ คนที่ 1หยิบบัตรเลือกตั้ง คลี่ส่งให้คนที่ 2 คนที่ 2วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งว่า เป็นบัตรดี บัตรเสีย หรือบัตรไม่ลงคะแนนแล้วขาน ออกเสียงดังๆ พร้อมกับชูบัตรฯ ให้ประชาชนเห็น การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. “ หันหลังให้คนดู หันหน้าเข้าหากระดานขีดคะแนน ”

31 31  คนที่ 3รับบัตรฯ จากคนที่ 2 เจาะรู บัตรฯ ด้วย เหล็กแหลมบริเวณตรา กกต. แยกใส่ถุงแต่ละประเภท  คนที่ 4, 5ทำหน้าที่กรอกคะแนน บนแบบขีดคะแนน (ส.ถ.13) เจาะรู การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

32 32 การจัดที่นับคะแนน ส. ถ. 13 คนที่ 5 ( ขีดคะแนน ) คนที่ 4 ( ขีดคะแนน ) บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ลงคะแนน คนที่ 3 ( แยกบัตรฯ ) คนที่ 2 ( ขานคะแนน ) คนที่ 1 ( หยิบบัตรเลือกตั้ง )

33 33 เริ่มนับคะแนน เวลา.....  ไปเบิกบัตรจากฝ่ายรวมบัตร มาครั้งละ 1 ถุง (500 บัตร) เซ็นชื่อรับในแบบ น.4/2  เปิดปากถุงบัตรเลือกตั้ง หยิบบัตรเลือกตั้ง มาขานคะแนนครั้งละ 1 บัตร จนหมด 500 บัตร  บัตรเสีย ให้ กนค. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก “ เสีย ” กนค. 3 คน เซ็นชื่อกำกับคำว่า “ เสีย ” การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

34 34 เมื่อนับคะแนนเสร็จแต่ละครั้ง ๆ ละ 500 บัตร  เขียนข้างถุงบัตรฯ แต่ละถุงให้เรียบร้อย - ถุงบัตรดีจำนวน X บัตร - ถุงบัตรเสียจำนวน Y บัตร - ถุงบัตรไม่ลงคะแนนจำนวน Z บัตร  ตรวจสอบว่า บัตรดี (X) + บัตรเสีย (Y) + บัตรไม่ลงคะแนน (Z) = 500 บัตร การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

35 35  ถ้าไม่ตรง ให้นับใหม่จนกว่าจะถูกต้อง ถ้าไม่ตรงอีก ให้เชิญ กนค. มาวินิจฉัย  ถ้าถูกต้องแล้ว จัดทำแบบ น.5 จำนวน 2 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด ให้ฝ่ายรวมคะแนน 1 ชุด  ลงลายมือชื่อใน ส.ถ.13 ทุกแผ่น  นำ ส.ถ.13 และแบบ น.5 ส่งฝ่ายรวมคะแนน การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

36 36 แบบบันทึก ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ……………………...... …………………………………….. กรรมการ / เจ้าหน้าที่นับคะแนนฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนชุดนี้ ได้ทำการนับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 ถุง มีบัตรเลือกตั้ง จำนวน..................บัตร ปรากฏผล ดังนี้ 1. จำนวนบัตรดี...........................บัตร แยกเป็นคะแนนของผู้สมัคร ดังนี้ หมายเลข 1 ได้...................................คะแนนหมายเลข 3 ได้.........................................คะแนน หมายเลข 2 ได้...................................คะแนนหมายเลข 4 ได้.........................................คะแนน ฯลฯ 2. จำนวนบัตรเสีย........................................บัตร 3. จำนวนบัตรไม่ลงคะแนน........................................บัตร น. 5 ชุดที่........... รอบที่......... 500 X Y Z

37 37 4. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ปรากฏว่า จำนวนบัตรดี + บัตรเสีย + บัตรไม่ลงคะแนน มีจำนวน...............................บัตร เท่ากับจำนวนบัตรที่ได้รับมา ไม่เท่ากับจำนวนบัตรที่ได้รับมา แต่ตรงกับจำนวนรวมของบัตรดี + บัตรเสีย + บัตรไม่ลงคะแนน จำนวน................................บัตร จึงได้มอบแบบขีดคะแนน (ส.ถ. 13) และบันทึกนี้ ให้กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวมผลคะแนน เรียบร้อยแล้ว 500 ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ ………………..........……………..กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ ………………........…………….…..กรมการ/เจ้าหน้าที่ (…………………...…..........……..)ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน (…………….........…........………….)ฝ่ายรวมคะแนน ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

38 38  จัดทำแบบ น.4/3 จำนวน 2 ชุด  เก็บไว้ 1 ชุด  ส่งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง 1 ชุด  นำถุงรวมบัตร ( X + Y + Z ) เขียนข้างถุงว่า “นับคะแนนแล้ว” ชุดที่……… รอบที่………. ไปส่งที่ฝ่ายรักษาหีบบัตรฯ ตามแบบ น.4/3  ไปเบิกบัตรฯ ใหม่ มานับคะแนน การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

39 39 แบบบันทึกการส่งมอบถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการนับเป็นคะแนนแล้ว การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สถานที่นับคะแนน.............................................. เขตเลือกตั้งที่.............. แขวง..................................... เขต....................................... กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ …………………………. เวลา.........................น. …………………………………….. กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนชุดที่.................. รอบที่............. ได้ส่งมอบ ถุงวัสดุใส ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการนับคะแนนแล้ว จำนวน 1 ถุง ซึ่งมีบัตรเลือกตั้งอยู่ในถุง จำนวน.................... บัตร ให้กรรมการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง น. 4/3 ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ ……………..…………………..กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………………….…..กรมการ/เจ้าหน้าที่ (…………….…………………..)ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน (…………….....……………….)ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

40 40  จัดทำแบบบันทึกการส่งมอบผลการนับคะแนน และแบบขีดคะแนน (แบบ น.4/4) จำนวน 2 ชุด  เก็บไว้ 1 ชุด  ส่งฝ่ายรวมคะแนน 1 ชุด ให้ใช้เลขอารบิคกรอกในเอกสารทุกชนิด การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

41 41 แบบบันทึกส่งมอบผลการนับคะแนน และแบบขีดคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สถานที่นับคะแนน................................................ เขตเลือกตั้งที่.............. แขวง..................................... เขต....................................... กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ …………………………. เวลา.............................น. …………………………………….. กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนชุดที่.................. รอบที่............. ส่งมอบ ผลการนับคะแนน (แบบ น.5) จำนวน.............ชุด และแบบขีดคะแนน (ส.ถ.13) ให้แก่กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายรวมคะแนน น. 4/4 ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ ………………………………………..กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ …………………..………………….…..กรมการ/เจ้าหน้าที่ (…………………...…………………..)ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน (…………….......……………………….)ฝ่ายรวมคะแนน ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

42 42 การขีดคะแนนใน ส. ถ. 13 ให้ใช้วิธีขีด โดยขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน แต่เมื่อ ขีดถึงขีดที่ 5 ให้ขีดขวาง 4 ขีดแรก และทำเครื่องหมาย วงกลมล้อมรอบอีกครั้งหนึ่ง ดังรูปนี้ เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนน การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

43 43 การคัดค้านกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ในระหว่างที่มีการนับคะแนนเลือกตั้ง หากผู้ใดเห็น ว่า กนค. หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายการอ่านหรือขานคะแนนผิดพลาด หรือ เป็นไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ตัวแทนผู้สมัคร หรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์นั้น คัดค้านการกระทำนั้นทันที โดยแจ้งต่อ กนค. เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

44 44 และให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดรายงานสถานการณ์ ประจำสถานที่นับคะแนน ตามแบบ ส.ถ.39 พร้อมทั้งให้ตัวแทน ผู้สมัครหรือผู้คัดค้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่า 2 คน รวมถึงให้บันทึกการ วินิจฉัยชี้ขาดไว้ด้วย กรณีคัดค้าน ให้แยกบัตรใบนั้นไว้ต่างหาก แล้วนับบัตรอื่น ต่อไป เมื่อนับคะแนนบัตรทุกใบหมดแล้ว ให้เชิญ กนค. มาชี้ขาด บัตรใบที่มีปัญหา การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

45 45 แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง หรือกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว.............................................................. อยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่.................. ซอย / ตรอก.................................................. ถนน.............................................................. แขวง........................................................... เขต................................................................. กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์บ้าน.................................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................................... ขอทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง / กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้ 1. วันที่ทักท้วง................................................. เวลา.....................................น. 2. ผู้ถูกทักท้วง ชื่อ นาย / นาง / นางสาว...........................................................ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ หน่วยที่.................. หรือนับคะแนนกระดานที่............... ครั้งที่................ เขตเลือกตั้งที่............................... หมู่ที่.............. แขวง................................................ เขต.................................................... กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง...................................................................... เมื่อวันที่......................................... ไม่ถูกต้อง คือ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

46 46 3. เมื่อทักท้วงแล้ว ผู้ถูกทักท้วงได้ดำเนินการ (ให้ทำเครื่องหมาย / ในช่อง ) แก้ไขตามที่ทักท้วง ไม่ทำการแก้ไข บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ฯ ด้วยแล้ว ไม่ได้บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ฯ อื่น ๆ 4. ขณะที่ทักท้วงมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ ได้แก่....................................................................................................................................................................................................................................................... จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงชื่อ)......................................ผู้ทักท้วง (....................................) (ลงชื่อ)......................................ผู้รับคำทักท้วง (....................................) วันที่....................................... เวลา..............น.

47 47 คะแนนทุกหมายเลข+ บัตรเสีย (Y) + บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน (Z) = 500 บัตร คะแนนทุกหมายเลข รวมกัน = บัตรดี (X) การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

48 48 ลักษณะบัตรดี บัตรที่ทำเครื่องหมายกากบาท ( X ) ใน “ ช่องทำเครื่องหมาย ” ของบัตรเลือกตั้งไม่เกิน 1 หมายเลข เท่านั้น การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

49 49 การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ตัวอย่างบัตรดี

50 50 ลักษณะบัตรดี บัตรที่ทำเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ไม่เกินหนึ่งเครื่องหมาย X การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

51 51 การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ตัวอย่างบัตรเสีย

52 52 ลักษณะบัตรเสีย 1. บัตรปลอม 2. บัตรที่มิได้ทำ เครื่องหมายใด ๆ การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

53 53 ลักษณะบัตรเสีย 3. บัตรที่ไม่อาจทราบ ได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้ง ให้กับผู้สมัครคนใด X การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

54 54 ลักษณะบัตรเสีย 4. บัตรที่ทำเครื่องหมาย เป็นที่สังเกต 5. บัตรที่มิใช่บัตรซึ่ง กรรมการตรวจคะแนน มอบให้ X คนดี การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

55 55 ลักษณะบัตรเสีย 6. บัตรที่ทำเครื่องหมาย ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร เกินกว่าหนึ่งเลขหมาย X X การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

56 56 ลักษณะบัตรเสีย 7. บัตรที่ทำเครื่องหมาย ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร สมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร นอก “ช่องทำเครื่องหมาย” X การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

57 57 ลักษณะบัตรเสีย 8. บัตรที่ทำเครื่องหมาย ลงคะแนนนอก “ช่องไม่ ลงคะแนน” X การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

58 58 ลักษณะบัตรเสีย 9. บัตรที่ทำเครื่องหมาย ลงคะแนนทั้งใน “ช่องทำ เครื่องหมาย” และ “ช่อง ไม่ลงคะแนน” X X การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

59 59 ลักษณะบัตรเสีย 10. บัตรที่ทำเครื่องหมาย ลงคะแนนใน “ช่องทำ เครื่องหมาย” ที่ไม่มี ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น X การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

60 60 ลักษณะบัตรเสีย 11. บัตรที่ทำเครื่องหมาย อื่น นอกจากเครื่องหมาย กากบาท การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

61 61 ลักษณะบัตรเสีย 12. บัตรที่ทำ เครื่องหมายลงคะแนน ให้กับผู้สมัครใน “ช่องทำเครื่องหมาย” เกินกว่าหนึ่งเครื่องหมายใน “ช่องทำเครื่องหมาย” เดียวกัน X X การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

62 62 “ บัตรเสีย ” ให้สลักหลังว่า “ เสีย ” และให้ จนค. ที่ได้รับมอบอำนาจจาก กนค. ไม่น้อยกว่า 3 คน ลงลายมือชื่อกำกับไว้ การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

63 63 บัตรไม่ลงคะแนน บัตรที่ประทับตราครื่องหมายกากบาท ( X ) “ ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดเลย ” ในช่อง “ ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดเลย ” ซึ่งอยู่ด้านล่างของบัตรเลือกตั้งเพียงหนึ่งเครื่องหมาย การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

64 64 ลักษณะบัตรไม่ลงคะแนน X การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป.

65 65 หมายเลข ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล ช่องขีดคะแนน คะแนนรวม 5 101520253035404550 55 60 65707580859095 100 แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ. 2551 สถานที่นับคะแนน ………………….………… เขต ………………………………. กรุงเทพมหานคร แผ่นที่ …………. การนับคะแนนชุดที่ ………….. รอบที่ ……… 1 คะแนนรวม บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน บัตรเสีย รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน และบัตรเสียทั้งหมด ( ลงชื่อ )…….………….………….. ประธานกรรมการนับคะแนน (………………………….) ( ลงชื่อ )…….………………….. กรรมการนับคะแนน (………………...…….) ( ลงชื่อ )…….………………….. กรรมการนับคะแนน (……..……………….) ( ลงชื่อ )…….…….………….. ผู้แทนผู้สมัคร / ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (…………………….) ( ลงชื่อ )…….…….………….. เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับบัตร (…………………….) เลือกตั้งเป็นคะแนน ( ลงชื่อ )…….…….………….. เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับบัตร (…………………….) เลือกตั้งเป็นคะแนน ( ลงชื่อ )…….…….………….. เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับบัตร (…………………….) เลือกตั้งเป็นคะแนน ส. ถ. 13 1 2 3

66 66


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของ กรรมการนับคะแนน (กนค.) 22 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยสยาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google