งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของ กรรมการนับคะแนน (กนค.) 22 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

2 การนับคะแนน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. การนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) การนับคะแนน คือ หัวใจของการเลือกตั้ง

3 การนับคะแนน มีผู้รับผิดชอบ 2 ฝ่าย คือ
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. การนับคะแนน มีผู้รับผิดชอบ 2 ฝ่าย คือ 1. คณะกรรมการนับคะแนน (กนค.) มีทั้งหมด 7 คน แต่งตั้งโดย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ กรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) แต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน

4 การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. กนค. ทำหน้าที่ในการควบคุมการนับคะแนน และรายงานผลการนับคะแนนให้ กกต. ท้องถิ่น ทราบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการนับคะแนน และเป็นผู้ชี้ขาดบัตรดี บัตรเสีย

5 2. เจ้าหน้าที่นับคะแนน (จนค.) แต่งตั้งโดย
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. 2. เจ้าหน้าที่นับคะแนน (จนค.) แต่งตั้งโดย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) จนค. ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือ กนค. นับคะแนน การเลือกตั้ง

6 แบ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นับคะแนน (จนค.) ออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. แบ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นับคะแนน (จนค.) ออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้ (1) ฝ่ายตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสาร (2) ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง (3) ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง (4) ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง (5) ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน (6) ฝ่ายรวมคะแนน

7 การนับคะแนน มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. การนับคะแนน มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ การรับหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสาร ขั้นตอนที่ การนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ขั้นตอนที่ การรวมบัตรเลือกตั้ง ขั้นตอนที่ การนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน ขั้นตอนที่ การรวมคะแนน ขั้นตอนที่ การรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ขั้นตอนที่ การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง ให้ กกต.ทถ.กทม.

8 ขั้นตอนที่ 1 การรับหีบบัตรฯ และเอกสาร
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ขั้นตอนที่ 1 การรับหีบบัตรฯ และเอกสาร ผอ.ปน. + กปน. 3 คน มาจากที่เลือกตั้งพร้อมกับ 1. หีบบัตรเลือกตั้ง 2. ถุงใบที่ 1 3. ถุงใบที่ 2 4. ถุงใบที่ 3 5. ถุงใบที่ 4 6. คูหาลงคะแนน

9 ให้ ผอ.ปน. ลงเวลาการเดินทางลงในบัญชีลงเวลาและรับบัตรคิว
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ให้ ผอ.ปน. ลงเวลาการเดินทางลงในบัญชีลงเวลาและรับบัตรคิว ตรวจเวลามาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ตรวจความเรียบร้อยภายนอก

10 บัญชีการลงเวลาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง เวลาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
(ตัวอย่าง) บัญชีการลงเวลาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง สถานที่นับคะแนน เขตเลือกตั้งที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด จำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ต้องส่งหีบมานับคะแนน ทั้งสิ้น หน่วย หน่วยเลือกตั้งที่ เวลาส่งหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรคิวที่ ผู้รับบัตรคิว หมายเหตุ เวลาออก เวลาถึง 1 2 3 4 ฯลฯ ลงชื่อ ผู้บันทึก / ผู้จ่ายบัตรคิว ( )

11 (ประทับตราสำนักงานเขต)
ตัวอย่างบัตรคิว (ประทับตราสำนักงานเขต) บัตรคิว คิวที่ มาถึงเวลา น. ส่งหีบบัตร โต๊ะที่ เจ้าหน้าที่ / ผู้จ่ายบัตรคิว ( )

12 ตรวจเอกสารสำคัญ (อยู่ในซองสีน้ำตาล) ได้แก่
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ตรวจเอกสารสำคัญ (อยู่ในซองสีน้ำตาล) ได้แก่ ส.ถ ชุด (แถบสีเขียว, แถบสีน้ำเงิน) ส.ถ. 9/1 1 แผ่น ส.ถ ชุด ส.ถ ชุด ส.ถ ชุด ส.ถ ชุด

13 เมื่อเรียบร้อยแล้ว จัดทำแบบ น. 1 จำนวน 2 ชุด
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. เมื่อเรียบร้อยแล้ว จัดทำแบบ น. 1 จำนวน 2 ชุด ให้ ผอ.ปน. 1 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด ให้ ผอ.ปน. นำหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมส.ถ ชุด และ ส.ถ ชุด ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายนับจำนวน บัตรเลือกตั้ง

14 น. 1 แบบตรวจรับ หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ของหน่วยเลือกตั้งที่…….…… เขตเลือกตั้งที่………….. (หมู่ที่……..…) แขวง…………………………………. เขต……………………………………..กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ……………………………… เวลา……………………น. …………………………………….. การตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง (ตรวจภายนอก) กรรมการ / เจ้าหน้าที่นับคะแนนฝ่ายรับหีบบัตรและเอกสาร ได้ทำการตรวจหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว ปรากฏว่า 1. กปน. เดินทางมาถึงสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง เมื่อเวลา น. อยู่ในระยะเวลาตามที่ประกาศกำหนดไว้ ล่าช้าล่วงเลยเวลาที่ประกาศกำหนดไว้ จำนวน ช.ม นาที เนื่องจาก กนค. ได้พิจารณาเหตุผลกรณีการส่งหีบบัตรล่าช้าแล้วเห็นว่า มีเหตุสมควร ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ ไม่มีเหตุผลสมควร ให้รายงาน กกต. พิจารณา 2. ตรวจเอกสารหลักฐาน ตาม ส.ถ. 16 2.1 บัตรเลือกตั้งที่เหลือ จำนวน บัตร ถูกต้อง / เรียบร้อย ไม่ถูกต้อง 2.2 ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน จำนวน เล่ม บัตร ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 2.3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้หมายเหตุการณ์ลงคะแนน (ส.ถ. 9)

15 ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
2.4 สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ. 12) ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 2.5 รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ. 16) ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 2.6 ประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน (ส.ถ. 33) 2.7 ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ถ. 34) 3. ตรวจความเรียบร้อยของหีบบัตร ตาม ส.ถ. 16 3.1 การปิดหีบบัตรด้วยสายรัดหรือกุญแจประจำครั่งทับรูกุญแจ (กรณีใช้สายรัด ให้ตรวจและระบุหมายเลข สายรัดว่าตรงกับที่ระบุไว้ในบันทึกการส่งหีบบัตรหรือไม่ด้วย) ถูกต้อง / เรียบร้อย ไม่ถูกต้อง 3.2 ป้ายปิดช่องใส่บัตร (ส.ถ. 36) 3.3 หีบบัตรมัดด้วยเชือกและประจำครั่งที่ปมเชือก 4. คูหาลงคะแนน จำนวน คูหา 5. อื่น ๆ (ระบุ) ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ………………………………………..ผู้ส่งมอบ (กปน.) ลงชื่อ…………………..………………….…..ผู้รับมอบ (……………………………………..) (……………………………………….) ฝ่ายตรวจรับ

16 ขั้นตอนที่ 2 การนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ขั้นตอนที่ 2 การนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ผอ.ปน. ผ่าน ขั้นตอนที่ 1 แล้วนำ 1. หีบบัตรเลือกตั้ง 2. ส.ถ ชุด 3. ส.ถ ชุด ไปที่ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้งตามบัตรคิว

17 เปิดฝาหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่เปิดช่องใส่บัตร โดยใช้
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. เปิดฝาหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่เปิดช่องใส่บัตร โดยใช้ มีดกรีดเทปกาวที่ปิดรอยต่อระหว่างฝาหีบบัตรเลือกตั้ง กับตัวหีบบัตรเลือกตั้ง (ห้ามดึงออกเพราะมีลายมือชื่อ ของ กปน. อยู่) นับจำนวนบัตรฯ ให้ตรงกับ ส.ถ. 16 และ ส.ถ. 34 โดยไม่คลี่บัตรหรือเทบัตรออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง มัดบัตรฯ มัดละ 50 บัตร แยกใส่ถุง ๆ ละ 10 มัด (500 บัตร) เศษที่เหลือ ให้มัดแยกใส่ถุงเขียนจำนวนไว้ข้างหน้าถุง

18 ( ผอ.ปน. ถ้าเรียบร้อยกลับบ้านได้ )
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. บัตรเลือกตั้งทุกหีบฯ จะเหลือเศษทั้งสิ้น จึงได้จัดชุด รวมเศษไว้ต่างหาก จนค. เซ็นชื่อบนถุงบัตรฯ ที่นับจำนวนบัตรฯ แล้ว ด้วยปากกาเคมี ถ้าถูกต้อง จัดทำ น. 2 จำนวน 2 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด มอบให้ ผอ.ปน. 1 ชุด ( ผอ.ปน. ถ้าเรียบร้อยกลับบ้านได้ )

19 น. 2 แบบตรวจรับ จำนวนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ของหน่วยเลือกตั้งที่…….…… เขตเลือกตั้งที่………….. (หมู่ที่……..…) แขวง…………………………………. เขต……………………………………..กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ………………………………. เวลา……………………น. …………………………………….. การตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง (ตรวจภายใน) กรรมการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจนับจำนวนบัตรได้ตรวจจำนวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรตามรายงานการส่งหีบบัตรฯ (แบบ ส.ถ. 16) และประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรฯ (แบบ ส.ถ. 34) แล้ว มีบัตรเลือกตั้ง จำนวน บัตร ถูกต้องตรงกัน ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก มีบัตรปะปน จำนวน บัตร (ระบุรายละเอียด เช่น บัตรผู้บริหารท้องถิ่นปะปนมาใน หีบสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนเท่าใด) ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ………………………………………..กปน. ลงชื่อ…………………..………………….…..กรรมการ/เจ้าหน้าที่ฝ่าย (……………………………………..) (……………………………………….) นับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

20 นำถุงบัตรฯ ที่ครบ 500 บัตร ใส่หีบบัตรเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. นำถุงบัตรฯ ที่ครบ 500 บัตร ใส่หีบบัตรเลือกตั้ง ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง นำส่งฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ น. 4 จัดทำ น. 4 จำนวน 2 ชุด ให้ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง 1 ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง พร้อมแบบ น. 4

21 น. 4 แบบบันทึกการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุถุงบัตรเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร _____________________________ ณ สถานที่นับคะแนน ของเขตเลือกตั้งที่ แขวง เขต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ………………………… เวลา……………………น. กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ได้ส่งมอบหีบบัตรและถุงวัสดุใสที่ใส่บัตรเลือกตั้งไว้แล้ว ให้แก่กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง ดังนี้ 1. หีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุถุงบัตรเลือกตั้ง จำนวน หีบ 2. จำนวนถุงบัตรเลือกตั้งที่บรรจุในหีบทั้งหมด ถุง ถุงบัตรที่บรรจุบัตรครบ 500 บัตร จำนวน ถุง เป็นจำนวนบัตร บัตร ถุงบัตรที่บรรจุบัตรไม่ครบ 500 บัตร จำนวน ถุง ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ………………………………………..กรรมการ / เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ…………………..………………….…..กรรมการ / เจ้าหน้าที่ (…………………...…………………..)ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง (………..… ……………………….)ฝ่ายรวมบัตรเลือกตั้ง ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

22 จัดทำแบบ น. 4/1 จำนวน 2 ชุด (ส่งมอบหีบเปล่า
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. จัดทำแบบ น. 4/1 จำนวน 2 ชุด (ส่งมอบหีบเปล่า และเอกสารให้ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง) เก็บไว้ ชุด ส่งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง 1 ชุด นำ ส.ถ. 16 และ ส.ถ. 34 ใส่ซอง เขียนหน้าซอง “หน่วยเลือกตั้งที่ เขต ” ส่งฝ่าย รวมผลคะแนน เพื่อบันทึกจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

23 น. 4/1 แบบบันทึกการส่งมอบหีบบัตรเปล่าและเอกสารหลักฐานเก็บรักษา
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ สถานที่นับคะแนน เขตเลือกตั้งที่ แขวง เขต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ……………………….. เวลา……………………น. …………………………………….. กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ได้ส่งมอบหีบบัตรและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ดังนี้ หีบบัตรเปล่า จำนวน หีบ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉบับหมายเหตุการณ์ลงคะแนน (ส.ถ. 9) จำนวน ชุด สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ. 12) จำนวน หน่วย แบบรายงานการส่งหีบบัตร (ส.ถ. 16) จำนวน หน่วย แบบประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนลงคะแนน (ส.ถ. 33) จำนวน หน่วย แบบประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ถ. 34) จำนวน หน่วย บัตรเลือกตั้งที่เหลือและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ จำนวน หน่วย จำนวน ถุง อื่น ๆ (ระบุ) ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ………………………………………..กรรมการ / เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ…………………..………………….…..กรรมการ / เจ้าหน้าที่ (…………………...…………………..)ฝ่ายนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง (…………… ……………………….)ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

24 ขั้นตอนที่ 3 การรวมบัตรเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ขั้นตอนที่ 3 การรวมบัตรเลือกตั้ง รับหีบบัตรฯ ที่บรรจุถุงบัตรเลือกตั้งแล้ว มาจาก ฝ่ายนับจำนวนบัตรฯ เปิดหีบบัตรฯ นำถุงบัตรฯ ไปคลุกเคล้ากัน ห้ามเทบัตรฯ ออกจากถุง อย่าให้บุคคลอื่นใดเข้าใกล้

25 ควรใช้ตาข่าย หรืออวน หรือแห คลุมไว้ จัดคนเฝ้าตลอดเวลา
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ควรใช้ตาข่าย หรืออวน หรือแห คลุมไว้ จัดคนเฝ้าตลอดเวลา เมื่อนำถุงบัตรฯ ออกจากหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว หีบเปล่า นำส่งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง อย่าเพิ่งจ่ายบัตรฯ ไปนับคะแนน รอจนกว่าบัตรฯ มารวมกันครบทุกหน่วยเลือกตั้ง

26 ถ้ามีปัญหาใด ๆ ให้เชิญ กนค. มาแก้ปัญหา และบันทึกไว้ใน ส.ถ. 39
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ถ้ามีปัญหาใด ๆ ให้เชิญ กนค. มาแก้ปัญหา และบันทึกไว้ใน ส.ถ. 39 ส่งมอบหีบเปล่าให้ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง การมอบถุงบัตรฯ ไปนับคะแนน ให้ทำแบบ น. 4/2 จำนวน 2 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด ให้ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน 1 ชุด

27 น. 4/2 แบบบันทึกการมอบถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งเพื่อนำไปนับเป็นคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร …………………………………….. ณ สถานที่นับคะแนน ของเขตเลือกตั้งที่ แขวง เขต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ …………………………………… เวลา น. กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวมบัตรได้มอบถุงวัสดุใส ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งให้กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน ชุดที่ รอบที่ จำนวน 1 ถุง เพื่อนำไปนับเป็นคะแนน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ………………………………………..กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ…………………..………………….…..กรมการ/เจ้าหน้าที่ (…………………...…………………..)ฝ่ายรวมบัตร (…………… ……………………….)ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

28 ขั้นตอนที่ 4 การนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ขั้นตอนที่ 4 การนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน เลือกประธาน 1 คน อีก 4 คน เป็นกรรมการ ระเบียบไม่ได้กำหนด แต่เพื่อความเรียบร้อย ควรมีการเลือกประธาน 1 คน เตรียมเครื่องคิดเลข (เอามาเอง) สำหรับนับคะแนน

29 อุปกรณ์การนับคะแนน ประกอบด้วย ถุงพลาสติก 1 ชุด ๆ ละ 4 ใบ
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. อุปกรณ์การนับคะแนน ประกอบด้วย ถุงพลาสติก 1 ชุด ๆ ละ 4 ใบ ใบที่ 1 เขียนหน้าถุงว่า “นับคะแนนแล้ว ชุดที่….. ครั้งที่……” ใบที่ 2 เขียนหน้าถุงว่า “บัตรดี จำนวน…….บัตร” ใบที่ 3 เขียนหน้าถุงว่า “บัตรเสีย จำนวน…….บัตร” ใบที่ 4 เขียนหน้าถุงว่า “บัตรไม่ลงคะแนน จำนวน…….บัตร” ปากกาเมจิก 2 ด้าม ปากกาลูกลื่น ด้าม ตะกร้าใส่บัตร 3 ใบ

30 “หันหลังให้คนดู หันหน้าเข้าหากระดานขีดคะแนน”
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. เหล็กแหลมสำหรับเจาะบัตรฯ ป้ายกระดาน สำหรับติด ส.ถ.13 ชุดละ 1 ป้าย แบ่งเจ้าหน้าที่ จนค. ดังนี้ คนที่ 1 หยิบบัตรเลือกตั้ง คลี่ส่งให้คนที่ 2 คนที่ 2 วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งว่า เป็นบัตรดี บัตรเสีย หรือบัตรไม่ลงคะแนนแล้วขาน ออกเสียงดังๆ พร้อมกับชูบัตรฯ ให้ประชาชนเห็น “หันหลังให้คนดู หันหน้าเข้าหากระดานขีดคะแนน”

31 คนที่ 3 รับบัตรฯ จากคนที่ 2 เจาะรู บัตรฯ ด้วย เหล็กแหลมบริเวณตรา กกต.
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. คนที่ 3 รับบัตรฯ จากคนที่ 2 เจาะรู บัตรฯ ด้วย เหล็กแหลมบริเวณตรา กกต. แยกใส่ถุงแต่ละประเภท คนที่ 4, 5 ทำหน้าที่กรอกคะแนน บนแบบขีดคะแนน (ส.ถ.13) เจาะรู

32 การจัดที่นับคะแนน ส.ถ. 13 คนที่ 4 (ขีดคะแนน) คนที่ 5 (ขีดคะแนน)
คนที่ 5 (ขีดคะแนน) คนที่ 4 (ขีดคะแนน) บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ลงคะแนน คนที่ 3 (แยกบัตรฯ) คนที่ 2 (ขานคะแนน) คนที่ 1 (หยิบบัตรเลือกตั้ง)

33 เริ่มนับคะแนน เวลา..... ไปเบิกบัตรจากฝ่ายรวมบัตร มาครั้งละ 1 ถุง
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. เริ่มนับคะแนน เวลา..... ไปเบิกบัตรจากฝ่ายรวมบัตร มาครั้งละ 1 ถุง (500 บัตร) เซ็นชื่อรับในแบบ น.4/2 เปิดปากถุงบัตรเลือกตั้ง หยิบบัตรเลือกตั้ง มาขานคะแนนครั้งละ 1 บัตร จนหมด 500 บัตร บัตรเสีย ให้ กนค. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก กนค. 3 คน เซ็นชื่อกำกับคำว่า “เสีย”

34 เมื่อนับคะแนนเสร็จแต่ละครั้ง ๆ ละ 500 บัตร
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. เมื่อนับคะแนนเสร็จแต่ละครั้ง ๆ ละ 500 บัตร เขียนข้างถุงบัตรฯ แต่ละถุงให้เรียบร้อย - ถุงบัตรดี จำนวน X บัตร - ถุงบัตรเสีย จำนวน Y บัตร - ถุงบัตรไม่ลงคะแนน จำนวน Z บัตร ตรวจสอบว่า บัตรดี (X) + บัตรเสีย (Y) + บัตรไม่ลงคะแนน (Z) = 500 บัตร

35 ถ้าไม่ตรง ให้นับใหม่จนกว่าจะถูกต้อง
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ถ้าไม่ตรง ให้นับใหม่จนกว่าจะถูกต้อง ถ้าไม่ตรงอีก ให้เชิญ กนค. มาวินิจฉัย ถ้าถูกต้องแล้ว จัดทำแบบ น.5 จำนวน 2 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด ให้ฝ่ายรวมคะแนน 1 ชุด ลงลายมือชื่อใน ส.ถ.13 ทุกแผ่น นำ ส.ถ.13 และแบบ น.5 ส่งฝ่ายรวมคะแนน

36 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
น. 5 ชุดที่ รอบที่ แบบบันทึก ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ……………………...... …………………………………….. กรรมการ / เจ้าหน้าที่นับคะแนนฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนชุดนี้ ได้ทำการนับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 ถุง มีบัตรเลือกตั้ง จำนวน บัตร ปรากฏผล ดังนี้ 1. จำนวนบัตรดี บัตร แยกเป็นคะแนนของผู้สมัคร ดังนี้ หมายเลข 1 ได้ คะแนน หมายเลข 3 ได้ คะแนน หมายเลข 2 ได้ คะแนน หมายเลข 4 ได้ คะแนน ฯลฯ 2. จำนวนบัตรเสีย บัตร 3. จำนวนบัตรไม่ลงคะแนน บัตร 500 X Y Z

37 ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
4. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ปรากฏว่า จำนวนบัตรดี + บัตรเสีย + บัตรไม่ลงคะแนน มีจำนวน บัตร เท่ากับจำนวนบัตรที่ได้รับมา ไม่เท่ากับจำนวนบัตรที่ได้รับมา แต่ตรงกับจำนวนรวมของบัตรดี + บัตรเสีย + บัตรไม่ลงคะแนน จำนวน บัตร จึงได้มอบแบบขีดคะแนน (ส.ถ. 13) และบันทึกนี้ ให้กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวมผลคะแนน เรียบร้อยแล้ว 500 ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ……………… ……………..กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ……………… …………….…..กรมการ/เจ้าหน้าที่ (…………………...… ……..)ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน (…………… … ………….)ฝ่ายรวมคะแนน ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

38 ส่งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง 1 ชุด
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. จัดทำแบบ น.4/3 จำนวน 2 ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง 1 ชุด นำถุงรวมบัตร ( X + Y + Z ) เขียนข้างถุงว่า “นับคะแนนแล้ว” ชุดที่……… รอบที่………. ไปส่งที่ฝ่ายรักษาหีบบัตรฯ ตามแบบ น.4/3 ไปเบิกบัตรฯ ใหม่ มานับคะแนน

39 น. 4/3 แบบบันทึกการส่งมอบถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการนับเป็นคะแนนแล้ว การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สถานที่นับคะแนน เขตเลือกตั้งที่ แขวง เขต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ …………………………. เวลา น. …………………………………….. กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนชุดที่ รอบที่ ได้ส่งมอบถุงวัสดุใส ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการนับคะแนนแล้ว จำนวน 1 ถุง ซึ่งมีบัตรเลือกตั้งอยู่ในถุง จำนวน บัตร ให้กรรมการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ……………..…………………..กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ…………………………….…..กรมการ/เจ้าหน้าที่ (…………….…………………..)ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน (…………….....……………….)ฝ่ายรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

40 ให้ใช้เลขอารบิคกรอกในเอกสารทุกชนิด
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. จัดทำแบบบันทึกการส่งมอบผลการนับคะแนน และแบบขีดคะแนน (แบบ น.4/4) จำนวน 2 ชุด เก็บไว้ ชุด ส่งฝ่ายรวมคะแนน 1 ชุด ให้ใช้เลขอารบิคกรอกในเอกสารทุกชนิด

41 น. 4/4 แบบบันทึกส่งมอบผลการนับคะแนน และแบบขีดคะแนน
แบบบันทึกส่งมอบผลการนับคะแนน และแบบขีดคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สถานที่นับคะแนน เขตเลือกตั้งที่ แขวง เขต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ …………………………. เวลา น. …………………………………….. กรรมการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนชุดที่ รอบที่ ส่งมอบ ผลการนับคะแนน (แบบ น.5) จำนวน ชุด และแบบขีดคะแนน (ส.ถ.13) ให้แก่กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายรวมคะแนน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ………………………………………..กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ…………………..………………….…..กรมการ/เจ้าหน้าที่ (…………………...…………………..)ฝ่ายนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน (…………… ……………………….)ฝ่ายรวมคะแนน ผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ

42 เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนน
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. การขีดคะแนนใน ส.ถ. 13 ให้ใช้วิธีขีด โดยขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน แต่เมื่อ ขีดถึงขีดที่ 5 ให้ขีดขวาง 4 ขีดแรก และทำเครื่องหมาย วงกลมล้อมรอบอีกครั้งหนึ่ง ดังรูปนี้ เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนน

43 การคัดค้านกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. การคัดค้านกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ในระหว่างที่มีการนับคะแนนเลือกตั้ง หากผู้ใดเห็นว่า กนค. หรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายการอ่านหรือขานคะแนนผิดพลาด หรือเป็นไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ตัวแทนผู้สมัครหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์นั้น คัดค้านการกระทำนั้นทันที โดยแจ้งต่อ กนค. เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

44 และให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดรายงานสถานการณ์
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. และให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดรายงานสถานการณ์ ประจำสถานที่นับคะแนน ตามแบบ ส.ถ.39 พร้อมทั้งให้ตัวแทน ผู้สมัครหรือผู้คัดค้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่า 2 คน รวมถึงให้บันทึกการ วินิจฉัยชี้ขาดไว้ด้วย กรณีคัดค้าน ให้แยกบัตรใบนั้นไว้ต่างหาก แล้วนับบัตรอื่น ต่อไป เมื่อนับคะแนนบัตรทุกใบหมดแล้ว ให้เชิญ กนค. มาชี้ขาด บัตรใบที่มีปัญหา

45 แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
หรือกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย / ตรอก ถนน แขวง เขต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ขอทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง / กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้ 1. วันที่ทักท้วง เวลา น. 2. ผู้ถูกทักท้วง ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ หน่วยที่ หรือนับคะแนนกระดานที่ ครั้งที่ เขตเลือกตั้งที่ หมู่ที่ แขวง เขต กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ไม่ถูกต้อง คือ

46 3. เมื่อทักท้วงแล้ว ผู้ถูกทักท้วงได้ดำเนินการ (ให้ทำเครื่องหมาย / ในช่อง )
แก้ไขตามที่ทักท้วง ไม่ทำการแก้ไข บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ฯ ด้วยแล้ว ไม่ได้บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ฯ อื่น ๆ 4. ขณะที่ทักท้วงมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ ได้แก่ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน (ลงชื่อ) ผู้ทักท้วง ( ) (ลงชื่อ) ผู้รับคำทักท้วง วันที่ เวลา น.

47 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน (Z)
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. คะแนนทุกหมายเลข + บัตรเสีย (Y) บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน (Z) = 500 บัตร คะแนนทุกหมายเลข รวมกัน = บัตรดี (X)

48 บัตรที่ทำเครื่องหมายกากบาท ( X ) ใน “ช่องทำเครื่องหมาย”
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตรดี บัตรที่ทำเครื่องหมายกากบาท ( X ) ใน “ช่องทำเครื่องหมาย” ของบัตรเลือกตั้งไม่เกิน 1 หมายเลข เท่านั้น

49 การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ตัวอย่างบัตรดี

50 บัตรที่ทำเครื่องหมาย ไม่เกินหนึ่งเครื่องหมาย
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตรดี บัตรที่ทำเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ไม่เกินหนึ่งเครื่องหมาย X

51 ตัวอย่างบัตรเสีย การเลือกตั้ง ส.ก.
โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ตัวอย่างบัตรเสีย

52 ลักษณะบัตรเสีย 1. บัตรปลอม 2. บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายใด ๆ
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตรเสีย 1. บัตรปลอม 2. บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายใด ๆ

53 ลักษณะบัตรเสีย X 3. บัตรที่ไม่อาจทราบ
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตรเสีย X 3. บัตรที่ไม่อาจทราบ ได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครคนใด

54 ลักษณะบัตรเสีย 4. บัตรที่ทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกต
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตรเสีย 4. บัตรที่ทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกต 5. บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการตรวจคะแนน มอบให้ X คนดี

55 การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตรเสีย X 6. บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครเกินกว่าหนึ่งเลขหมาย X

56 การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตรเสีย 7. บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นอก “ช่องทำเครื่องหมาย” X

57 ลักษณะบัตรเสีย X 8. บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอก “ช่องไม่ลงคะแนน”
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตรเสีย 8. บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอก “ช่องไม่ลงคะแนน” X

58 การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตรเสีย X 9. บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนทั้งใน “ช่องทำเครื่องหมาย” และ “ช่องไม่ลงคะแนน” X

59 การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตรเสีย 10. บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนใน “ช่องทำเครื่องหมาย” ที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น X

60 ลักษณะบัตรเสีย 11. บัตรที่ทำเครื่องหมายอื่น นอกจากเครื่องหมายกากบาท
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตรเสีย 11. บัตรที่ทำเครื่องหมายอื่น นอกจากเครื่องหมายกากบาท

61 ลักษณะบัตรเสีย 12. บัตรที่ทำ เครื่องหมายลงคะแนน X ให้กับผู้สมัครใน
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตรเสีย 12. บัตรที่ทำ เครื่องหมายลงคะแนน ให้กับผู้สมัครใน “ช่องทำเครื่องหมาย” เกินกว่าหนึ่งเครื่องหมายใน เดียวกัน X

62 “บัตรเสีย” ให้สลักหลังว่า “เสีย” และให้ จนค. ที่ได้รับมอบอำนาจจาก กนค.
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. “บัตรเสีย” ให้สลักหลังว่า “เสีย” และให้ จนค. ที่ได้รับมอบอำนาจจาก กนค. ไม่น้อยกว่า 3 คน ลงลายมือชื่อกำกับไว้

63 บัตรไม่ลงคะแนน บัตรที่ประทับตราครื่องหมายกากบาท ( X )
การเลือกตั้ง ส.ก. โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. บัตรไม่ลงคะแนน บัตรที่ประทับตราครื่องหมายกากบาท ( X ) ในช่อง “ ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดเลย” ซึ่งอยู่ด้านล่างของบัตรเลือกตั้งเพียงหนึ่งเครื่องหมาย

64 ลักษณะบัตร ไม่ลงคะแนน X การเลือกตั้ง ส.ก.
โดย... สำนักงานปกครองและทะเบียน สนป. ลักษณะบัตร ไม่ลงคะแนน X

65 ส.ถ. 13 1 2 3 1 แผ่นที่…………. การนับคะแนนชุดที่………….. รอบที่………
แผ่นที่…………. การนับคะแนนชุดที่………….. รอบที่……… แบบขีดคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 สถานที่นับคะแนน………………….………… เขต………………………………. กรุงเทพมหานคร หมายเลข ผู้สมัคร ช่องขีดคะแนน ชื่อ - สกุล คะแนนรวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 1 2 3 คะแนนรวม บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน บัตรเสีย รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน และบัตรเสียทั้งหมด (ลงชื่อ)…….………….…………..ประธานกรรมการนับคะแนน (………………………….) (ลงชื่อ)…….…………………..กรรมการนับคะแนน (………………...…….) (ลงชื่อ)…….…………………..กรรมการนับคะแนน (……..……………….) (ลงชื่อ)…….…….…………..ผู้แทนผู้สมัคร/ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (…………………….) (ลงชื่อ)…….…….…………..เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับบัตร (…………………….)เลือกตั้งเป็นคะแนน (ลงชื่อ)…….…….…………..เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับบัตร (…………………….)เลือกตั้งเป็นคะแนน (ลงชื่อ)…….…….…………..เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับบัตร (…………………….)เลือกตั้งเป็นคะแนน

66 ที่อุทิศเวลาเพื่อประชาธิปไตย สำนักงานเขตภาษีเจริญ
ขอขอบคุณ ที่อุทิศเวลาเพื่อประชาธิปไตย ...จาก... สำนักงานเขตภาษีเจริญ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google