งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sriphat Center Faculty of Medicine, Chiang Mai University Tel , * Fax , ;

2 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
1. ลักษณะองค์กร ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร P1 ก(1) มีพันธกิจหลักในการบริหารจัดการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ P1 ก(2) มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ P1 ก(3) ประเภทการจ้างงานและความคาดหวังของพนักงาน P1 ก(4) มีเทคโนโลยี อุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์ที่ทันสมัย P1 ก(5) ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร P1 ข(1) การบริหารงานภายในองค์กร P1 ข(2) การกำหนดลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนตลาดสำคัญ P1 ข(3)(4) ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ที่มีความสำคัญและ บทบาทในกระบวนการให้บริการตลอดจนกลไกการสื่อสารระหว่างกัน 2. ความท้าทายต่อองค์กร ก.สภาพแข่งขัน ข.ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ค.ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

3 เป็นองค์กรต้นแบบของแนวความคิดด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล
และโรงเรียนแพทย์เมื่อออกนอกระบบราชการ ลักษณะองค์กรมีรูปแบบการบริหารงานที่คล่องตัว บริหารจัดการการเงินด้วยศักยภาพขององค์กรเอง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินในการลงทุน นับเป็น Role model ในการจัดตั้ง Excellent Center ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.39 จัดตั้งเป็นศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ด้วยจำนวนเตียงผู้ป่วย 50 เตียง มีพื้นที่ให้บริการเริ่มตั้งแต่ฝ่ายต้อนรับทำบัตรและห้องยา อยู่ชั้น 1 ห้องเอกซเรย์ ชั้น 2 ห้องผ่าตัด ชั้น 4 คลินิกตรวจโรค ชั้น 12 และ 13 หอผู้ป่วยในชั้น และ15 ส่วนสำนักงาน คลังยา และห้องเก็บเวชระเบียน อยู่ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์

4 ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น
สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2540 และลงนามในประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกนอกระบบราชการ มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานใหม่ สถานบริการสุขภาพพิเศษได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552

5 มีจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ 170 เตียง
บริการผู้ป่วยใน มีจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ 170 เตียง บริการผู้ป่วยนอกสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ประมาณ วันละ 500 – 1000 คน เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด อาคารศรีพัฒน์ อาคารเฉลิมพระบารมี มีหอผู้ป่วยในชั้น จำนวนชั้นละ 25 เตียง (ห้องพักแพทย์ 1 ห้อง) เปิดให้บริการตลอด 24 ช.ม. บริการห้องผ่าตัด ห้องคลอด หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ห้องปฏิบัติการ ห้องอัลตราซาวด์ ฯลฯ หอผู้ป่วยวิกฤติ จำนวน 21 เตียง หอผู้ป่วยในชั้น 14 จำนวน 30 เตียง หอผู้ป่วยในชั้น 15 จำนวน 20 เตียง

6 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
P1 ก(1) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีพันธกิจหลักในการบริหารจัดการเพื่อให้บริการ ด้านสุขภาพ โดยสร้างนวัตกรรมในการดูแลรักษาพยาบาล ผลิตภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา รูป P1-1 กลุ่มลูกค้าและกลไกการส่งมอบบริการจำแนกตามพันธกิจ พันธกิจ ผู้รับบริการ (ลูกค้า) บริการที่ให้ กลไกการส่งมอบ การบริการ ด้านสุขภาพ 1.ผู้ป่วยนอก 2.ผู้ป่วยใน 1.บริการผู้ป่วยนอก - ตรวจสุขภาพ - ตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ เฉพาะทาง ส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพแบบ องค์รวม 2. บริการผู้ป่วยใน - รักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง - สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ บริการคลินิกเฉพาะทางโดยทีมผู้เชียวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ให้การดูแลรักษาใน โรงพยาบาล

7 การปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทำงานเป็นทีม
P1 ก(2) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ในการบริการด้านสุขภาพ โดยผู้บริหารระดับสูงมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน ยึดมั่นในการให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการ โดยยึดหลัก การปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ

8 ที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่เป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป็นองค์กรชั้นนำ ที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่เป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ บริหารจัดการให้ผู้ชำนาญ การสาขาต่างๆ ได้มีโอกาสให้บริการด้านสุขภาพแบบ องค์รวมแก่ประชาชน โดยมีประสิทธิภาพและคุณภาพ การให้บริการสูงสุด Service บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ Responsibility ความรับผิดชอบต่อการทำงาน Innovation มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ Patient and customer focus มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง Happiness มีความสุขในการทำงาน Attitude มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน Teamwork การทำงานเป็นทีม บริการด้วยใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ร่วมใจพัฒนา

9 P1 ก(3) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 558 คน
ประเภท การศึกษา (วุฒิการศึกษา) จำนวน ( คน ) เพศ อายุเฉลี่ย ( ปี ) อายุงานเฉลี่ย ( ปี) ภาระงาน ชาย หญิง พนักงานประจำ ( 552 คน ) - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น -มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวช. - ปวส. - ปวท. - อนุปริญญา - ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก เฉลี่ยทั้งหมด 4 11 143 23 43 6 10 282 12 18 - 5 46 2 47 14 97 31 8 235 39.27 39.16 32.57 31.09 31.46 30.16 38.87 33.87 5.13 8.07 6.03 5.00 4.84 4.79 3.94 6.42 2.51 ปฎิบัติงานตาม พันธกิจขององค์กร และตามที่ได้รับการมอบหมายจากหัวหน้างาน พนักงานชั่วคราว ( 6 คน ) 1 3 29.59 30.63 51.61 33.95 1.33 1.63 1.92 สนับสนุนการปฎิบัติงานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะโครงการตามที่ได้รับการมอบหมายจากหัวหน้างาน

10 รูป P1-3 ความต้องการและความคาดหวังสำคัญของพนักงานแต่ละกลุ่ม
ประเภท ความต้องการและความคาดหวัง สวัสดิการสำคัญที่จัดให้ พนักงานประจำ -ค่าตอบแทนที่เหมาะสม -มีความเจริญก้าวหน้าใน วิชาชีพ -มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน -มีเงินบำเหน็จหลังจากอายุครบ 60 ปี -สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล -สวัสดิการเงินสะสม -สวัสดิการเครื่องแบบ -สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -สวัสดิการค่าฌาปนกิจ -สวัสดิการประกันสังคม -เงินโบนัสประจำปี -เงินช่วยเหลือเกษียณอายุ พนักงานชั่วคราว ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ได้แก่ การมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และป้องกันการติดเชื้อครบถ้วนตามมาตรฐาน ได้รับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานประจำปี และการตรวจเฉพาะด้าน ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การได้รับวัคซีนป้องกันโรค

11 P1 ก(4) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีพื้นที่ให้บริการ 2 อาคาร
ได้แก่ อาคารศรีพัฒน์ และ อาคารเฉลิมพระบารมี มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญและทันสมัย เช่น ระบบดิจิตอลเอกซ์เรย์ (Digital Radiography) คลินิคโรคหัวใจ (Heart Clinic) ที่ให้บริการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography) การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งบนสายพานเลื่อน (Exercise Stress Test: EST) ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Endoscopy Unit) หอผู้ป่วยวิกฤติ ที่มีการใช้ระบบอากาศแบบ Positive Pressure (Clean Room) และมีการไหลเวียนอากาศแบบ Non-Laminar Air Flow อุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopy) ห้องผสมยาเคมีบำบัด (Clean Room) มีระบบสารสนเทศ แบ่งเป็น 4 ระบบ คือ บริการส่วนหน้า (Front Office) ส่วนสนับสนุน (Back Office) ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ระบบเครือข่ายภายนอก (Internet)

12 P1 ก(5) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกฎระเบียบที่คุ้มครองผู้รับบริการ ดังรูป P1-4 แสดงหน่วยงานที่กำกับดูแล กฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่สำคัญ หน่วยงานที่กำกับดูแล กฎระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กร 1. สภาวิชาชีพทุกสาขา -พระราชบัญญัติวิชาชีพ -ข้อบังคับด้านสิทธิผู้ป่วย -มาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน -บุคลากรด้านวิชาชีพต้องมีใบประกอบวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ -คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย -บันทึกเวชระเบียนให้ครบถ้วนถูกต้อง 2.สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1 ) - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 การปรับเปลี่ยนสถานภาพของหน่วยงานในส่วนงานวิชาการที่เป็นองค์กรในกำกับเดิม - ประกาศศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล - ประกาศศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทนและ สวัสดิการพนักงาน ประกาศศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน - ใช้บริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี - ระเบียบว่าด้วยการบริหารหน่วยงานพัสดุ - ใช้ในการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 3.สำนักงานประกันสังคม -พระราชบัญญัติประกันสังคม - ข้อบังคับในการดูแลพนักงานด้านสวัสดิการตามพระราชบัญญัติ

13 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร P1 ข(1) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะนำผลการดำเนินงาน รายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการ การบริหารภายในศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย เป็นผู้บังคับบัญชาในลำดับถัดไป การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์ศรีพัฒน์ฯ แบ่งเป็นระดับฝ่าย ระดับแผนก และระดับหน่วย แล้วจึงจะลงสู่ระดับบุคลากร ต่อไปเป็นภาพแสดงแผนผังการบังคับบัญชา และการควบคุมตามโครงสร้าง ดัง P1-5

14 รูป P1-5 ภาพแผนผังการบังคับบัญชาและควบคุมตามโครงสร้าง

15 ในกระบวนการที่จำเป็นต้องมีหลายฝ่าย/หน่วยงาน ร่วมกันรับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการพัฒนาศูนย์ศรีพัฒน์ฯตามแนวทาง TQA คณะทำงานพัฒนาบุคลากร (HRD) คณะกรรมการทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT) คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICC) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล (RMC) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการส่วนหน้า คณะกรรมการบริหารความคลาดเคลื่อนทางยา และอื่นๆ ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เนื่องจากศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรรมการธรรมาภิบาล แต่มีแนวทางการดำเนินการควบคุมกำกับและการรายงาน ดังรูป P1-6 ประเด็นสำคัญ แนวทางการดำเนินการ 1.ความรับผิดชอบต่อการจัดการ ของผู้บริหาร - ผู้บริหารของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้มีการประชุมของ คณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามผลการการ ดำเนินงานของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ และได้นำผลการ ประชุมรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.ความรับผิดชอบการจัดบริการตาม มาตรฐานวิชาชีพ พนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานของศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลป์ ที่ ผ่านการรับรองจากองค์กรวิชาชีพในแต่ละสาขา 3.ความรับผิดชอบด้านการเงิน และ ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ มีที่ปรึกษาทางด้านการเงินและบัญชี ให้คำปรึกษา ตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการ บัญชี มีการตรวจสอบระบบบัญชีเป็นประจำทุกปีจากผู้ ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ ตรวจสอบบัญชีภายนอก

16 P1 ข(2) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีการกำหนดลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนตลาดสำคัญตามพันธกิจ โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวัง ดังตาราง P2-1 ต่อไปนี้ P2-1 ผู้รับบริการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 1.ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา มีผลการรักษาที่ดี ไม่มี ภาวะแทรกซ้อน 2.ได้รับบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 3.ได้รับเกียรติ ได้รับความเป็นธรรม ได้รับบริการที่ดี ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 4.ได้รับข้อมูลการเจ็บป่วย การดูแลรักษาสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง 5. สถานที่มีความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย 6. สามารถรับสิทธิผลประโยชน์ที่ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับบริการผู้ป่วยใน 1.ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา มีผลการรักษาที่ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 5.ห้องพักมีความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย 6.ไม่เสียสิทธิผลประโยชน์ที่พึงมีของตน และสามารถเชื่อถือไว้วางใจว่ามีการ ให้บริการอย่างเหมาะสมตามสิทธิ

17 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง
1.ผู้จ่ายร่วม (Co-payer) 1.ผู้รับบริการของผู้จ่ายร่วมได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ 2.กระบวนการรักษาเหมาะสม (Appropriate) 3.ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับการเคลมและการรักษา 4.ค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการเรียกเก็บค่าบริการ สถานพยาบาล (Standard Items For Medical Billing ) 2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.ได้รับการจัดสรรรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.คณะแพทยศาสตร์ 1.มีการบริหารงานโรงพยาบาลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างรายได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.มีการบริหารโรงพยาบาลโดยยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยแนวคิดการตลาด สมัยใหม่ 3.หน่วยงานภายในองค์กรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง 4.มีการพัฒนาบุคลากรรวมถึงการสร้างนวัตกรรมในการดูแลรักษาพยาบาล ผลิตภัณฑ์และการบริการชนิดใหม่อย่างต่อเนื่อง 4.พนักงาน ตาม รูป P1-3 ความต้องการและความคาดหวังสำคัญของพนักงานแต่ละกลุ่ม ส่วนตลาดที่สำคัญ กลุ่มอายุรกรรม กลุ่มกุมาร กลุ่มตรวจสุขภาพ 1.ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา มีผลการรักษาที่ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2.ได้รับบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 3.ได้รับเกียรติ ได้รับความเป็นธรรม ได้รับบริการที่ดี ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 4.ได้รับข้อมูลการเจ็บป่วย การดูแลรักษาสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง 5.สถานที่มีความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย 6.ได้รับการบริการที่ดีเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

18 P1ข( 3 )(4) ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ที่มีความสำคัญและบทบาทในกระบวนการให้บริการตลอดจนกลไก ในการสื่อสารระหว่างกัน ดังรูป P2-2 P2-2 ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ ความสำคัญในกระบวนการ ความต้องการสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในระบบงาน ความคาดหวังของ กลไกการสื่อสาร ผู้ส่งมอบ บริษัทจัด จำหน่ายยา - บริษัทจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทาง ห้องปฏิบัติการ - จัดหา ส่งมอบยา จัดหา ส่งมอบ เวชภัณฑ์ เครื่องมือและ อุปกรณ์การแพทย์ จัดหา ส่งมอบน้ำยา เคมีและชุดตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ ยาและเวชภัณฑ์ที่มี คุณภาพราคาเหมาะสม - ส่งมอบตรงเวลา - จ่ายเงินให้ตรง เวลา - การจัดซื้อโปร่งใส พบปะ พูดคุย - เอกสาร คู่ค้า - แพทย์ โรงพยาบาล มหาราชนคร เชียงใหม่ - บริษัทรับจ้างเหมาทำงานแทน - บริษัทประกัน ให้การตรวจรักษา ผู้ป่วย ให้การตรวจรักษาที่ ถูกต้องตามมาตรฐาน วิชาชีพ -การประสานงาน เพื่อให้การรักษา อย่างมีคุณภาพ -ได้รับค่าตอบแทน ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลา -การ ประชุม -เอกสาร

19 รูป P2-2 กลุ่มผู้ส่งมอบ คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ ความสำคัญในกระบวนการ ความต้องการสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในระบบงาน ความคาดหวังของ กลไกการสื่อสาร ผู้ส่งมอบ - บริษัทจัดจำหน่ายยา บริษัทจัดจำหน่าย เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทาง ห้องปฏิบัติการ - จัดหา ส่งมอบยา จัดหา ส่งมอบ เวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ จัดหา ส่งมอบน้ำยา เคมีและชุดตรวจทาง ยาและ เวชภัณฑ์ที่มี คุณภาพราคา เหมาะสม ส่งมอบตรง เวลา จ่ายเงินให้ ตรงเวลา การจัดซื้อ โปร่งใส - พบปะพูดคุย - เอกสาร คู่ค้า - แพทย์ โรงพยาบาลมหาราช นคร เชียงใหม่ บริษัทรับจ้างเหมา ทำงานแทน บริษัทประกัน ให้การตรวจรักษา ผู้ป่วย - ให้การตรวจรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ -ประสานงาน เพื่อให้การ รักษาอย่างมี คุณภาพ -ได้รับค่าตอบแทน ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลา -การประชุม -เอกสาร

20 ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ ความสำคัญในกระบวนการ
ความต้องการสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในระบบงาน ความคาดหวังของ กลไกการสื่อสาร คู่ค้า - แพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ บริษัทรับจ้างเหมาทำงาน แทน บริษัทประกัน - ให้การตรวจรักษาผู้ป่วย - ให้การตรวจรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ -การประสานงานเพื่อให้การรักษาอย่างมีคุณภาพ -ได้รับค่าตอบแทน ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลา -การประชุม -เอกสาร - ให้บริการสนับสนุนการวินิจฉัยและการรักษา - มีการกำหนดขั้นตอนในการประสานงานที่ชัดเจน -มีการปฎิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน -ได้รับค่าตอบแทนที่ถูกต้อง ครบถ้วน - ปฏิบัติงานแทนศูนย์ศรีพัฒน์ในเรื่องที่ตกลงไว้ตามสัญญาจ้าง - ผลงานที่ได้มีคุณภาพ ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา - จ่ายเงินตรงเวลา - มีความเป็นธรรมในการจ้าง - มีการต่อสัญญาจ้างอย่างต่อเนื่อง - การประชุม - เอกสารสัญญา - จ่ายค่ารักษาพยาบาลแทน ผู้ประกัน - จ่ายค่ารักษาตามเงื่อนไข - มีการดำเนินการที่รวดเร็ว -ค่าใช้จ่ายถูกต้องและเหมาะสมตามหมวดมาตรฐาน -เอกสาร ครบถ้วนถูกต้อง - โทรศัพท์/โทรสาร - เอกสาร -Website / -เยี่ยมสำรวจ

21 ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ ความสำคัญในกระบวนการ
ความต้องการสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในระบบงาน ความคาดหวังของ กลไกการสื่อสาร คู่ความร่วมมือ คณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ห้องปฏิบัติการเอกชน ภายนอก - ให้บริการสนับสนุนการวินิจฉัยและการรักษา -มีการกำหนดขั้นตอนในการประสานงานที่ชัดเจน -มีการฎิบัติงาน ตามแนวทางที่กำหนด ร่วมกัน -ได้รับค่าตอบแทน ที่ถูกต้อง ครบถ้วน -การประชุม -เอกสาร

22 ความท้าทายต่อองค์กร สภาพแวดล้อม ด้านการแข่งขัน ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ค.ระบบการปรับปรุง ผลการดำเนินการ

23 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นตลาดเดียวกันในจังหวัดเชียงใหม่ 5 แห่ง ศูนย์ศรีพัฒน์จัดลำดับการแข่งขันดังนี้ รูป P2-3 ลำดับการแข่งขันกับหน่วยงานเปรียบเทียบ ประเด็น หน่วยงานเปรียบเทียบและแข่งขัน ลำดับการแข่งขัน การเงิน โรงพยาบาลเอกชน 3 ความพึงพอใจลูกค้า ไม่มีข้อมูล การบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย 2 1 การจัดการด้านการตลาด หมายเหตุ1 โรงพยาบาลเอกชน ( ในจ.เชียงใหม่ ) : โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค หมายเหตุ2 โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ไม่เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการต่อสาธารณะ P 2 ก (2) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีการบริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัวสูง มีการกระจายอำนาจตามสายการบังคับบัญชา การสื่อสารภายในมีความรวดเร็ว มีขนาดองค์กรที่มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา และพนักงานขององค์กรส่วนใหญ่ ร้อยละ อยู่ในช่วงวัยที่มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ตำแหน่งที่ตั้งขององค์กรอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค รวมทั้งมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงเป็นข้อได้เปรียบในการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านอื่นๆ ในอนาคต P2 ก (3) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ค้นหาคู่เปรียบเทียบจากโรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับเพื่อนำมาปรับปรุงงาน ดังรูป P 2-3

24 รูป P 2-4 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบแข่งขัน
ประเด็น หน่วยงานเปรียบเทียบและแข่งขัน แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ การเงิน โรงพยาบาลเอกชน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ความพึงพอใจลูกค้า ไม่มีข้อมูล (โรงพยาบาลเอกชนไม่เปิดเผยข้อมูล) การบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การบริการทางการแพทย์ จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ การจัดการด้านการตลาด ไม่มีข้อมูล หมายเหตุ โรงพยาบาลเอกชน ( ในจังหวัดเชียงใหม่ ) : โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค หมายเหตุ โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาล

25 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ การที่องค์กรเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการองค์กรทางการแพทย์ของรัฐที่ไม่ได้พึ่ง งบประมาณ และสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองอย่างคล่องตัว มีผลประกอบการที่ดี ไม่มีความเสี่ยงด้านการเงิน เนื่องจากไม่มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน มีศักยภาพในการให้บริการด้านสุขภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขาและเป็นที่ยอมรับในคุณภาพการรักษา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า รวมถึงมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความพร้อมในการรักษา พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ อันเป็นความได้เปรียบที่สำคัญ ภายในองค์กรมีความคล่องตัวสูง มีการกระจายอำนาจตามสายการบังคับบัญชา การสื่อสารภายในมีความรวดเร็ว มีขนาดองค์กรที่เหมาะสม เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทรัพยากรบุคคล มีความโดดเด่นในด้านศักยภาพ มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน พนักงานขององค์กรส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม

26 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง (RCA) ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนาพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (ESB) การพัฒนาระบบการดำเนินงานภายในองค์กรในรูปแบบของการจัดตั้งทีมคณะกรรมการ/ทำงานซึ่งแต่ละคณะกรรมการ/ทำงาน ใช้กระบวนการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA) เพื่อพัฒนาระบบงาน ปัจจุบันศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้เป็นหลักในการเรียนรู้และปรับปรุงองค์กร เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนาในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง

27 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Sriphat Center Faculty of Medicine, Chiang Mai University Tel , * Fax , ;


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google