งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Sriphat Center Faculty of Medicine, Chiang Mai University Tel. 0 5394 6900-1, 0 5394* Fax. 0 5394 6511,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Sriphat Center Faculty of Medicine, Chiang Mai University Tel. 0 5394 6900-1, 0 5394* Fax. 0 5394 6511,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Sriphat Center Faculty of Medicine, Chiang Mai University Tel. 0 5394 6900-1, 0 5394* Fax. 0 5394 6511, 0 5389 4901 http://www.cmed.cmu.ac.th ; www.cmedcmu.com

2 1. ลักษณะองค์กร ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์กร ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร P1 ข(1) การบริหารงานภายในองค์กร P1 ข(2) การกำหนดลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนตลาดสำคัญ P1 ข(3)(4) ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ที่มีความสำคัญและ บทบาทในกระบวนการให้บริการตลอดจนกลไกการสื่อสารระหว่างกัน P1 ก(1) มีพันธกิจหลักในการบริหารจัดการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ P1 ก(2) มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการบริการด้านสุขภาพ P1 ก(3) ประเภทการจ้างงานและความคาดหวังของพนักงาน P1 ก(4) มีเทคโนโลยี อุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์ที่ทันสมัย P1 ก(5) ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ก.สภาพแข่งขัน ข.ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ค.ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ ค.ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 2. ความท้าทายต่อองค์กร ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร

3 เป็นองค์กรต้นแบบของแนวความคิดด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล และโรงเรียนแพทย์เมื่อออกนอกระบบราชการ ลักษณะองค์กรมีรูปแบบ การบริหารงานที่คล่องตัว บริหารจัดการการเงินด้วยศักยภาพขององค์กร เอง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินในการลงทุน นับเป็น Role model ในการจัดตั้ง Excellent Center ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2540 ด้วยจำนวนเตียงผู้ป่วย 50 เตียง มีพื้นที่ให้บริการเริ่มตั้งแต่ฝ่ายต้อนรับทำบัตรและห้องยา อยู่ชั้น 1 ห้องเอกซเรย์ ชั้น 2 ห้องผ่าตัด ชั้น 4 คลินิกตรวจโรค ชั้น 12 และ 13 หอผู้ป่วยในชั้น 13 14 และ15 ส่วนสำนักงาน คลังยา และห้องเก็บเวชระเบียน อยู่ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.39 ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งเป็นศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกนอกระบบราชการ มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานใหม่ สถานบริการสุขภาพพิเศษได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2540 และลงนามในประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2540

5 บริการผู้ป่วยใน มีจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ 170 เตียง อาคารศรีพัฒน์ หอผู้ป่วยวิกฤติ จำนวน 21 เตียง หอผู้ป่วยในชั้น 14 จำนวน 30 เตียง หอผู้ป่วยในชั้น 15 จำนวน 20 เตียง อาคารเฉลิมพระบารมี มีหอผู้ป่วยในชั้น 11-14 จำนวนชั้นละ 25 เตียง (ห้องพักแพทย์ 1 ห้อง) เปิดให้บริการตลอด 24 ช.ม. บริการห้องผ่าตัด ห้องคลอด หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ห้องปฏิบัติการ ห้องอัลตราซาวด์ ฯลฯ บริการผู้ป่วยนอก สามารถให้บริการ ผู้ป่วยได้ประมาณ วันละ 500 – 1000 คน เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด

6 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร P1 ก(1) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีพันธกิจหลักในการบริหารจัดการเพื่อให้บริการ ด้านสุขภาพ โดยสร้างนวัตกรรมในการดูแลรักษาพยาบาล ผลิตภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา รูป P1-1 กลุ่มลูกค้าและกลไกการส่งมอบบริการจำแนกตามพันธกิจ พันธกิจผู้รับบริการ (ลูกค้า) บริการที่ให้กลไกการส่งมอบ การบริการ ด้านสุขภาพ 1.ผู้ป่วยนอก 2.ผู้ป่วยใน 1.บริการผู้ป่วยนอก - ตรวจสุขภาพ - ตรวจวินิจฉัยโรค - ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ เฉพาะทาง - ส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพแบบ องค์รวม 2. บริการผู้ป่วยใน - รักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง - ส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพแบบ องค์รวม - สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ -บริการคลินิกเฉพาะทาง โดยทีมผู้เชียวชาญเฉพาะ ทางในแต่ละสาขา -ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ -ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ -ให้การดูแลรักษาใน โรงพยาบาล

7 P1 ก(2) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ในการบริการด้านสุขภาพ โดยผู้บริหารระดับสูงมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน ยึดมั่นในการให้ความสำคัญแก่ผู้รับบริการ โดยยึดหลัก การปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ

8 วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร พันธ กิจ เป็นองค์กรชั้นนำ ที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่เป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ บริหารจัดการให้ผู้ชำนาญ การสาขาต่างๆ ได้มีโอกาส ให้บริการด้านสุขภาพแบบ องค์รวมแก่ประชาชน โดยมีประสิทธิภาพและคุณภาพ การให้บริการสูงสุด บริการด้วยใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ร่วมใจพัฒนา Service บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ Responsibility ความรับผิดชอบต่อการทำงาน Innovation มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ Patient and customer focus มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง Happiness มีความสุขในการทำงาน Attitude มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน Teamwork การทำงานเป็นทีม

9 รูป P1-2 พนักงานตามประเภทการจ้าง ประเภทการศึกษา (วุฒิการศึกษา) จำนวน ( คน ) เพศอายุ เฉลี่ย ( ปี ) อายุงาน เฉลี่ย ( ปี) ภาระงาน ชายหญิง พนักงานประจำ ( 552 คน ) - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น -มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปวช. - ปวส. - ปวท. - อนุปริญญา - ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก เฉลี่ยทั้งหมด 4 11 143 23 43 6 10 282 12 18 - 5 46 11 12 - 2 47 4 14 4 6 97 12 31 6 8 235 8 4 39.27 39.16 32.57 31.35 30.47 31.09 31.46 30.16 38.87 33.87 31.46 5.13 8.07 6.03 5.00 4.84 5.13 4.79 3.94 6.42 2.51 4.79 ปฎิบัติงานตาม พันธกิจขององค์กร และตามที่ได้รับการ มอบหมายจาก หัวหน้างาน พนักงานชั่วคราว ( 6 คน ) - ปวส. - ปริญญาตรี - ปริญญาเอก เฉลี่ยทั้งหมด 141141 -11-11 13-13- 29.59 30.63 51.61 33.95 1.33 1.63 1.92 1.63 สนับสนุนการ ปฎิบัติงานเฉพาะ เรื่องหรือเฉพาะ โครงการตามที่ ได้รับการมอบหมาย จากหัวหน้างาน P1 ก(3) P1 ก(3) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 558 คน

10 รูป P1-3 ความต้องการและความคาดหวังสำคัญของพนักงานแต่ละกลุ่ม ประเภท ความต้องการและความ คาดหวัง สวัสดิการสำคัญที่จัดให้ พนักงานประจำ-ค่าตอบแทนที่เหมาะสม -มีความเจริญก้าวหน้าใน วิชาชีพ -มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน -มีเงินบำเหน็จหลังจากอายุครบ 60 ปี -สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล -สวัสดิการเงินสะสม -สวัสดิการเครื่องแบบ -สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -สวัสดิการค่าฌาปนกิจ -สวัสดิการประกันสังคม -เงินโบนัสประจำปี -เงินช่วยเหลือเกษียณอายุ พนักงานชั่วคราว-ค่าตอบแทนที่เหมาะสม -มีความเจริญก้าวหน้าใน วิชาชีพ -มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน -สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล -สวัสดิการเงินสะสม -สวัสดิการเครื่องแบบ -สวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -สวัสดิการค่าฌาปนกิจ -สวัสดิการประกันสังคม ข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ได้แก่ การมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และป้องกันการติดเชื้อครบถ้วนตามมาตรฐาน ได้รับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานประจำปี และการตรวจเฉพาะด้าน ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การได้รับวัคซีนป้องกันโรค

11 P1 ก(4) P1 ก(4) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีพื้นที่ให้บริการ 2 อาคาร ได้แก่ อาคารศรีพัฒน์ และ อาคารเฉลิมพระบารมี มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญและทันสมัย เช่น ระบบดิจิตอลเอกซ์เรย์ (Digital Radiography) คลินิคโรคหัวใจ (Heart Clinic) ที่ให้บริการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography) การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งบนสายพานเลื่อน (Exercise Stress Test: EST) ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Endoscopy Unit) หอผู้ป่วยวิกฤติ ที่มีการใช้ระบบอากาศแบบ Positive Pressure (Clean Room) และมีการไหลเวียนอากาศแบบ Non-Laminar Air Flow อุปกรณ์การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopy) ห้องผสมยาเคมีบำบัด (Clean Room) มีระบบสารสนเทศ แบ่งเป็น 4 ระบบ คือ บริการส่วนหน้า (Front Office) ส่วนสนับสนุน (Back Office) ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ระบบเครือข่ายภายนอก (Internet)

12 หน่วยงานที่ กำกับดูแล กฎระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กร 1. สภา วิชาชีพทุก สาขา -พระราชบัญญัติวิชาชีพ -ข้อบังคับด้านสิทธิผู้ป่วย -มาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน -บุคลากรด้านวิชาชีพต้องมีใบ ประกอบวิชาชีพ และมี จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ -คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย -บันทึกเวชระเบียนให้ครบถ้วน ถูกต้อง 2.สภา มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงาน วิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน วิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1 ) - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 - ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปรับเปลี่ยนสถานภาพของหน่วยงานในส่วนงานวิชาการที่เป็นองค์กรใน กำกับเดิม - ประกาศศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล - ประกาศศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทนและ สวัสดิการพนักงาน -ประกาศศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง ปฏิบัติงานของพนักงาน - ใช้บริหารงานทั่วไป การ บริหารงานบุคคล การเงินและ บัญชี - ระเบียบว่าด้วยการบริหาร หน่วยงานพัสดุ - ใช้ในการแบ่งหน่วยงานในส่วน งานวิชาการและส่วนงานอื่น 3.สำนักงาน ประกันสังคม -พระราชบัญญัติประกันสังคม- ข้อบังคับในการดูแลพนักงาน ด้านสวัสดิการตามพระราชบัญญัติ P1 ก(5) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ กฎระเบียบที่คุ้มครองผู้รับบริการ ดังรูป P1-4 แสดงหน่วยงานที่กำกับดูแล กฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่สำคัญ

13 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร P1 ข(1) P1 ข(1) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะนำผลการดำเนินงาน รายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการ การบริหารภายในศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย เป็น ผู้บังคับบัญชาในลำดับถัดไป การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์ศรีพัฒน์ฯ แบ่งเป็นระดับฝ่าย ระดับแผนก และระดับหน่วย แล้วจึงจะลงสู่ระดับบุคลากร ต่อไปเป็นภาพแสดงแผนผังการบังคับบัญชา และการควบคุมตาม โครงสร้าง ดัง P1-5

14 รูป P1-5 ภาพแผนผังการบังคับบัญชาและควบคุมตามโครงสร้าง

15 ประเด็นสำคัญ แนวทางการดำเนินการ 1.ความรับผิดชอบต่อการจัดการ ของผู้บริหาร - ผู้บริหารของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้มีการประชุมของ คณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามผลการการ ดำเนินงานของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ และได้นำผลการ ประชุมรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.ความรับผิดชอบการจัดบริการตาม มาตรฐานวิชาชีพ - พนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานของศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลป์ ที่ ผ่านการรับรองจากองค์กรวิชาชีพในแต่ละสาขา 3.ความรับผิดชอบด้านการเงิน และ ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ - มีที่ปรึกษาทางด้านการเงินและบัญชี ให้คำปรึกษา ตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการ บัญชี - มีการตรวจสอบระบบบัญชีเป็นประจำทุกปีจากผู้ ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ ตรวจสอบบัญชีภายนอก ในกระบวนการที่จำเป็นต้องมีหลายฝ่าย/หน่วยงาน ร่วมกันรับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการพัฒนาศูนย์ศรีพัฒน์ฯตามแนวทาง TQA คณะทำงานพัฒนาบุคลากร (HRD) คณะกรรมการทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT) คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน โรงพยาบาล (ICC) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล (RMC) คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพระบบบริการส่วนหน้า คณะกรรมการบริหารความคลาดเคลื่อนทางยา และอื่นๆ ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เนื่องจากศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรรมการธรรมาภิบาล แต่มีแนวทางการดำเนินการควบคุมกำกับและการ รายงาน ดังรูป P1-6

16 P1 ข(2) P1 ข(2) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีการกำหนดลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่วนตลาด สำคัญตามพันธกิจ โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวัง ดังตาราง P2-1 ต่อไปนี้ P2-1 ผู้รับบริการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก1.ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา มีผลการรักษาที่ดี ไม่มี ภาวะแทรกซ้อน 2.ได้รับบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 3.ได้รับเกียรติ ได้รับความเป็นธรรม ได้รับบริการที่ดี ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 4.ได้รับข้อมูลการเจ็บป่วย การดูแลรักษาสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง 5. สถานที่มีความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย 6. สามารถรับสิทธิผลประโยชน์ที่ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับบริการผู้ป่วยใน1.ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา มีผลการรักษาที่ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2.ได้รับบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 3.ได้รับเกียรติ ได้รับความเป็นธรรม ได้รับบริการที่ดี ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 4.ได้รับข้อมูลการเจ็บป่วย การดูแลรักษาสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง 5.ห้องพักมีความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย 6.ไม่เสียสิทธิผลประโยชน์ที่พึงมีของตน และสามารถเชื่อถือไว้วางใจว่ามีการ ให้บริการอย่างเหมาะสมตามสิทธิ

17 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียความต้องการและความคาดหวัง 1.ผู้จ่ายร่วม (Co-payer)1.ผู้รับบริการของผู้จ่ายร่วมได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ 2.กระบวนการรักษาเหมาะสม (Appropriate) 3.ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับการเคลมและการรักษา 4.ค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการเรียกเก็บค่าบริการ สถานพยาบาล (Standard Items For Medical Billing ) 2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1.ได้รับการจัดสรรรายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.คณะแพทยศาสตร์1.มีการบริหารงานโรงพยาบาลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างรายได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.มีการบริหารโรงพยาบาลโดยยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยแนวคิดการตลาด สมัยใหม่ 3.หน่วยงานภายในองค์กรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง 4.มีการพัฒนาบุคลากรรวมถึงการสร้างนวัตกรรมในการดูแลรักษาพยาบาล ผลิตภัณฑ์และการบริการชนิดใหม่อย่างต่อเนื่อง 4.พนักงานตาม รูป P1-3 ความต้องการและความคาดหวังสำคัญของพนักงานแต่ละกลุ่ม ส่วนตลาดที่สำคัญความต้องการและความคาดหวัง กลุ่มอายุรกรรม กลุ่มกุมาร กลุ่มตรวจสุขภาพ 1.ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา มีผลการรักษาที่ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2.ได้รับบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 3.ได้รับเกียรติ ได้รับความเป็นธรรม ได้รับบริการที่ดี ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 4.ได้รับข้อมูลการเจ็บป่วย การดูแลรักษาสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง 5.สถานที่มีความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย 6.ได้รับการบริการที่ดีเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

18 P1ข( 3 )(4) P1ข( 3 )(4) ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ที่มีความสำคัญและบทบาทใน กระบวนการให้บริการตลอดจนกลไก ในการสื่อสารระหว่างกัน ดังรูป P2-2 ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/ คู่ความร่วมมือ ความสำคัญใน กระบวนการ ความต้องการสำคัญของ ห่วงโซ่อุปทานใน ระบบงาน ความคาดหวังของ ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/ คู่ความร่วมมือ กลไกการ สื่อสาร ผู้ส่งมอบ - บริษัทจัด จำหน่ายยา - บริษัทจัด จำหน่ายเวชภัณฑ์ - บริษัทจัด จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทาง ห้องปฏิบัติการ - จัดหา ส่งมอบยา - จัดหา ส่งมอบ เวชภัณฑ์ เครื่องมือและ อุปกรณ์การแพทย์ - จัดหา ส่งมอบน้ำยา เคมีและชุดตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ - ยาและเวชภัณฑ์ที่มี คุณภาพราคาเหมาะสม - ส่งมอบตรงเวลา - จ่ายเงินให้ตรง เวลา - การจัดซื้อโปร่งใส -พบปะ พูดคุย - เอกสาร คู่ค้า - แพทย์ -โรงพยาบาล มหาราชนคร เชียงใหม่ - บริษัทรับจ้าง เหมาทำงานแทน - บริษัทประกัน - ให้การตรวจรักษา ผู้ป่วย -ให้การตรวจรักษาที่ ถูกต้องตามมาตรฐาน วิชาชีพ -การประสานงาน เพื่อให้การรักษา อย่างมีคุณภาพ -ได้รับค่าตอบแทน ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลา -การ ประชุม -เอกสาร P2-2

19 รูป P2-2 กลุ่มผู้ส่งมอบ คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความ ร่วมมือ ความสำคัญใน กระบวนการ ความต้องการ สำคัญของห่วง โซ่อุปทานใน ระบบงาน ความคาดหวัง ของ ผู้ส่งมอบ/คู่ ค้า/คู่ความ ร่วมมือ กลไกการ สื่อสาร ผู้ส่งมอบ - บริษัทจัดจำหน่ายยา - บริษัทจัดจำหน่าย เวชภัณฑ์ - บริษัทจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทาง ห้องปฏิบัติการ - จัดหา ส่งมอบยา - จัดหา ส่งมอบ เวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ -จัดหา ส่งมอบน้ำยา เคมีและชุดตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ -ยาและ เวชภัณฑ์ที่มี คุณภาพราคา เหมาะสม -ส่งมอบตรง เวลา -จ่ายเงินให้ ตรงเวลา -การจัดซื้อ โปร่งใส - พบปะพูดคุย - เอกสาร คู่ค้า - แพทย์ - โรงพยาบาลมหาราช นคร เชียงใหม่ - บริษัทรับจ้างเหมา ทำงานแทน - บริษัทประกัน -ให้การตรวจรักษา ผู้ป่วย - ให้การตรวจ รักษาที่ถูกต้อง ตามมาตรฐาน วิชาชีพ -ประสานงาน เพื่อให้การ รักษาอย่างมี คุณภาพ -ได้รับ ค่าตอบแทน ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลา -การประชุม -เอกสาร

20 คู่ค้า - แพทย์ -โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ - บริษัทรับจ้างเหมาทำงาน แทน - บริษัทประกัน - ให้การตรวจรักษาผู้ป่วย- ให้การตรวจรักษา ที่ถูกต้องตาม มาตรฐานวิชาชีพ -การประสานงาน เพื่อให้การรักษา อย่างมีคุณภาพ -ได้รับ ค่าตอบแทน ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเวลา -การประชุม -เอกสาร - ให้บริการสนับสนุนการวินิจฉัย และการรักษา - มีการกำหนด ขั้นตอนในการ ประสานงานที่ ชัดเจน -มีการปฎิบัติงาน ตามแนวทางที่ กำหนดร่วมกัน -ได้รับ ค่าตอบแทนที่ ถูกต้อง ครบถ้วน -การประชุม - ปฏิบัติงานแทนศูนย์ศรีพัฒน์ ในเรื่องที่ตกลงไว้ตามสัญญา จ้าง - ผลงานที่ได้มี คุณภาพ ถูกต้อง ตามเงื่อนไขสัญญา - จ่ายเงินตรง เวลา - มีความเป็นธรรม ในการจ้าง - มีการต่อสัญญา จ้างอย่างต่อเนื่อง - การประชุม - เอกสารสัญญา - จ่ายค่ารักษาพยาบาลแทน ผู้ประกัน - จ่ายค่ารักษาตาม เงื่อนไข - มีการดำเนินการที่ รวดเร็ว -ค่าใช้จ่ายถูกต้อง และเหมาะสมตาม หมวดมาตรฐาน -เอกสาร ครบถ้วนถูกต้อง - โทรศัพท์/ โทรสาร - เอกสาร -Website /Email -เยี่ยมสำรวจ ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ ความสำคัญในกระบวนการ ความต้องการสำคัญ ของห่วงโซ่อุปทาน ในระบบงาน ความคาดหวัง ของ ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/ คู่ความร่วมมือ กลไกการสื่อสาร

21 คู่ความร่วมมือ -คณะเทคนิคการแพทย์ -โรงพยาบาลแมคคอร์มิค -โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม -ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ -ห้องปฏิบัติการเอกชน ภายนอก - ให้บริการสนับสนุน การวินิจฉัยและการ รักษา -มีการกำหนด ขั้นตอนในการ ประสานงานที่ ชัดเจน -มีการฎิบัติงาน ตามแนวทางที่ กำหนด ร่วมกัน -ได้รับ ค่าตอบแทน ที่ถูกต้อง ครบถ้วน -การประชุม -เอกสาร ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/คู่ความ ร่วมมือ ความสำคัญใน กระบวนการ ความต้องการ สำคัญของห่วง โซ่อุปทานใน ระบบงาน ความคาดหวัง ของ ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า/ คู่ความร่วมมือ กลไกการ สื่อสาร

22 ก.สภาพแวดล้อม ด้านการแข่งขัน ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ค.ระบบการปรับปรุง ผลการดำเนินการ

23 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นตลาดเดียวกันในจังหวัดเชียงใหม่ 5 แห่ง ศูนย์ศรีพัฒน์จัดลำดับการแข่งขัน ดังนี้ รูป P2-3 ลำดับการแข่งขันกับหน่วยงานเปรียบเทียบ ประเด็น หน่วยงานเปรียบเทียบ และแข่งขัน ลำดับการแข่งขัน การเงินโรงพยาบาลเอกชน3 ความพึงพอใจ ลูกค้า โรงพยาบาลเอกชนไม่มีข้อมูล การบริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลระดับ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน 2121 การจัดการด้าน การตลาด โรงพยาบาลเอกชนไม่มีข้อมูล P 2 ก (2) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีการบริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัวสูง มีการกระจายอำนาจตาม สายการบังคับบัญชา การสื่อสารภายในมีความรวดเร็ว มีขนาดองค์กรที่มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการ พัฒนาในด้านต่างๆ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา และพนักงานขององค์กรส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.80 อยู่ในช่วงวัยที่มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ตำแหน่งที่ตั้งขององค์กรอยู่ในจังหวัดที่เป็น ศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค รวมทั้งมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงเป็นข้อ ได้เปรียบในการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านอื่นๆ ในอนาคต P2 ก (3) ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ค้นหาคู่เปรียบเทียบจากโรงพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับ เพื่อนำมาปรับปรุงงาน ดังรูป P 2-3 หมายเหตุ1 โรงพยาบาลเอกชน ( ในจ.เชียงใหม่ ) : โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค หมายเหตุ2 โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ไม่เปิดเผย ข้อมูลผลการดำเนินการต่อ สาธารณะ

24 รูป P 2-4 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบแข่งขัน ประเด็น หน่วยงานเปรียบเทียบ และแข่งขัน แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ การเงินโรงพยาบาลเอกชนรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ความพึงพอใจ ลูกค้า โรงพยาบาลเอกชนไม่มีข้อมูล (โรงพยาบาลเอกชนไม่ เปิดเผยข้อมูล) การบริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลระดับ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การบริการ ทางการแพทย์ จำนวนแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ การจัดการด้าน การตลาด โรงพยาบาลเอกชนไม่มีข้อมูล หมายเหตุ1 โรงพยาบาลเอกชน ( ในจังหวัดเชียงใหม่ ) : โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลแมคคอร์มิค หมายเหตุ2 โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาล

25 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขาและเป็นที่ยอมรับในคุณภาพการรักษา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า รวมถึงมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มี ความพร้อมในการรักษา พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ อันเป็นความได้เปรียบที่สำคัญ ภายในองค์กรมีความคล่องตัวสูง มีการกระจายอำนาจตามสายการบังคับบัญชา การสื่อสารภายในมีความรวดเร็ว มีขนาดองค์กรที่เหมาะสม เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทรัพยากรบุคคล มีความโดดเด่นในด้านศักยภาพ มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน พนักงานขององค์กรส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม การที่องค์กรเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการองค์กรทางการแพทย์ของรัฐที่ไม่ได้พึ่ง งบประมาณ และสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองอย่างคล่องตัว มีผลประกอบการที่ดี ไม่มีความเสี่ยงด้านการเงิน เนื่องจากไม่มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน มีศักยภาพในการให้บริการด้านสุขภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย ข. บริบทเชิงกลยุทธ์

26 ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง (RCA) ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนาพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (ESB) การพัฒนาระบบการดำเนินงานภายในองค์กรในรูปแบบของการจัดตั้งทีม คณะกรรมการ/ทำงานซึ่งแต่ละคณะกรรมการ/ทำงาน ใช้กระบวนการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA) เพื่อพัฒนาระบบงาน ปัจจุบันศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้เป็นหลักในการเรียนรู้และปรับปรุงองค์กร เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

27 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Sriphat Center Faculty of Medicine, Chiang Mai University Tel. 0 5394 6900-1, 0 5394* Fax. 0 5394 6511, 0 5389 4901 http://www.cmed.cmu.ac.th ; www.cmedcmu.com


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Sriphat Center Faculty of Medicine, Chiang Mai University Tel. 0 5394 6900-1, 0 5394* Fax. 0 5394 6511,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google