งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนุสัญญาระหว่างประเทศ กรมเจ้าท่า. ณรายุ พิทยาปรีชานนท์ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนุสัญญาระหว่างประเทศ กรมเจ้าท่า. ณรายุ พิทยาปรีชานนท์ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนุสัญญาระหว่างประเทศ กรมเจ้าท่า

2 ณรายุ พิทยาปรีชานนท์ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า

3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ. ศ. 2537 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วิศวกรรมเครื่องกล ) University of Strathclyde พ. ศ. 2540 Master of Science in Ship Production Technology มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ. ศ. 2549 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ( การเงินและการคลัง )

4 หัวข้อการบรรยาย IMO IMO Conventions Conventions Implementation Implementation Q & A Q & A

5

6 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ International Maritime Organization องค์การชํานัญพิเศษ (Specialized Agencies) ของ สหประชาชาติ (United Nations) IMO จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาว่าด้วยองค์การที่ปรึกษาทาง ทะเลระหว่างรัฐบาล (Convention on the Inter Governmental Maritime Consultative Organization : IMO วันที่ 6 มีนาคม 2491 ( ค. ศ. 1943) เปลี่ยนชื่อเป็น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2525 ( ค. ศ. 1982)

7 IMO สำนักงานใหญ่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

8 IMO Titanic Disaster 1912 - SOLAS สำนักเลขาธิการมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 300 คน จาก 50 สัญชาติ มีประเทศสมาชิก 169 ประเทศ และสมาชิก สมทบ 3 ประเทศ IGOs and NGOs Committees and Subcommittees

9 โครงสร้างของ IMO

10 เป้าหมายแรก ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล กำหนดมาตรฐานการออกแบบเรือ โครงสร้างตัวเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ และการกำหนดคนประจำเรือ การช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันมลพิษ การชดเชยความ เสียหาย ความมั่นคง / การรักษาความปลอดภัย (Security) อนุสัญญาและพิธีสารของ IMO 61 ฉบับ

11 Major Conventions IMO SOLAS MARPOL STCW COLREG SAR Other


ดาวน์โหลด ppt อนุสัญญาระหว่างประเทศ กรมเจ้าท่า. ณรายุ พิทยาปรีชานนท์ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google