งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง งานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองที่เกิดขึ้นในท้องที่ต่าง ๆ ของไทยและได้มีการเผยแพร่ สืบทอดมาจนปัจจุบัน

2 หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น ๑. นิทาน/ตำนาน ๒. ปริศนาคำทาย ๓. ประวัติศาสตร์ ๔. ตำรา ๕. สุภาษิต ๖. บทเพลง/บทขับ

3 หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง สิ่งที่เกิดจากความคิด สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และประสบการณ์ของบุคคลในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาชีวิต

4 หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑. เกี่ยวกับประเพณี ๒. เกี่ยวกับอาชีพ ๓. เกี่ยวกับวิถีชีวิต ๔. เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม ๕. เกี่ยวกับการแพทย์ ๖. เกี่ยวกับวรรณกรรม

5 หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณค่าของวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑. คุณค่าด้านจิตใจ ๒. คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ๓. คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม ๔. คุณค่าด้านแนวทางการดำเนินชีวิต ๕. คุณค่าทางปัญญา

6 หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. ตั้งใจศึกษาโดยละเอียด ๒. พิจารณาประเภท และรูปแบบ ๓. วิเคราะห์เนื้อหา ๔. พิจารณาคุณค่า/ประโยชน์ ๕. สืบทอด ๖. เผยแพร่


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google