งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง งานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่เกิดขึ้นในท้องที่ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง งานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่เกิดขึ้นในท้องที่ต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง งานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่เกิดขึ้นในท้องที่ต่าง ๆ ของไทย และได้มีการเผยแพร่ สืบทอดมาจน ปัจจุบัน

2 หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่น ๑. นิทาน/ตำนาน ๒. ปริศนาคำทาย ๔. ตำรา ๓. ประวัติศาสตร์ ๕. สุภาษิต ๖. บทเพลง/บทขับ

3 หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง สิ่งที่เกิดจากความคิด สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และ ประสบการณ์ของบุคคลในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและ แก้ปัญหาชีวิต

4 หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑. เกี่ยวกับประเพณี ๒. เกี่ยวกับอาชีพ ๔. เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม ๓. เกี่ยวกับวิถีชีวิต ๕. เกี่ยวกับการแพทย์ ๖. เกี่ยวกับวรรณกรรม

5 หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณค่าของวรรณกรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ๑. คุณค่าด้านจิตใจ ๒. คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ๔. คุณค่าด้านแนวทางการดำเนินชีวิต ๓. คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม ๕. คุณค่าทางปัญญา

6 หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ๑. ตั้งใจศึกษาโดยละเอียด ๒. พิจารณาประเภท และรูปแบบ ๔. พิจารณาคุณค่า/ประโยชน์ ๓. วิเคราะห์เนื้อหา ๕. สืบทอด ๖. เผยแพร่


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ ๑๑ การศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง งานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่เกิดขึ้นในท้องที่ต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google