งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำผลการประเมิน หลักสูตรไปใช้ มนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคล พระนค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำผลการประเมิน หลักสูตรไปใช้ มนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคล พระนค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำผลการประเมิน หลักสูตรไปใช้ มนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคล พระนค

2 “7 Cs” skills of 21 st century learning 1 Critical thinking and problem solving 2 Creativity and innovation 3 Collaboration, teamwork, and leadership 4 Cross-cultural understanding 5 Communications, information, and media literacy 6 Computing and ICT literacy 7 Career and learning self- reliance

3 ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 1. ทักษะในการหาความรู้ด้วยตนเอง Self-Learning, ICT Literacy, Curiosity Self-Learning, ICT Literacy, Curiosity 2. ทักษะการทำงานร่วมกัน Communication, Collaboration, Cross- Culture, Teamwork Communication, Collaboration, Cross- Culture, Teamwork 3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ / แก้ปัญหา Critical Thinking, Problem-Solving Critical Thinking, Problem-Solving 4. ทักษะการพัฒนานวัตกรรม Creativity, Innovation, Production Creativity, Innovation, Production 5. ทักษะการใช้ชีวิตที่มีค่า Responsibility, Leadership, Ultimate Aims, Self-Evaluation, Responsibility, Leadership, Ultimate Aims, Self-Evaluation, Self-Actualization Self-Actualization

4 เปรียบเทียบการศึกษาไทยและ ฟินแลนด์ทำไมเขาที่หนึ่ง 1. เรียนเหมือนกัน เกรดเท่ากันแต่สำเร็จ ต่างกันเพราะอะไร 2. เขาให้เด็กเรียนรู้ชีวิต เราบังคับเด็กเรียน ตามตำรา 3. เขาเน้นคุณภาพ เราเน้นปริมาณ 4. เขาเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง เราเรียนแบบ แข่งขัน 5. เขาใช้ข้อสอบโรงเรียนเพื่อพัฒนา เราใช้ ข้อสอบกลางวัดทั้งประเทศเพื่อแข่งขัน 6. ผู้บริหารโรงเรียนของเขาดูจากผลงาน ของเราดูจาก... 7. เด็กเขาเลือกอาชีพครูเป็นอันดับหนึ่ง เด็ก เราเลือกอาชีพครูอันดับ......

5 ผลการประเมินหลักสูตร ด้านวัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหาสาระการ เรียนรู้ ด้านอาจารย์ผู้สอนด้านสภาพแวดล้อมด้านสื่อการสอน

6 แนวทางการนำผลการ ประเมินไปใช้ 1. เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุง หลักสูตร 2. เป็นแนวทางพัฒนาอาจารย์ 3. พัฒนากระบวนการเรียนการ สอนและการวัดผล 4. เพื่อปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ สภาพแวดล้อม 5. จัดหาสื่อ อุปกรณ์การสอน เครื่องมือ ครุภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt การนำผลการประเมิน หลักสูตรไปใช้ มนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคล พระนค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google