งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. กร รวี บุญชัย ภาควิชาพล ศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเก ษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. กร รวี บุญชัย ภาควิชาพล ศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเก ษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. กร รวี บุญชัย ภาควิชาพล ศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเก ษตรศาสตร์

2 ประวัติการศึกษา ค. บ. ( พลศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค. บ. ( พลศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค. ม. ( พลศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค. ม. ( พลศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ed.D. ( การศึกษา – พล ศึกษา ) Oregon State U. Ed.D. ( การศึกษา – พล ศึกษา ) Oregon State U. – สถิติ วิจัยทางพลศึกษา – ประเมินผลทางพลศึกษา

3 สาขาเชี่ยวชาญ ประเมินผลทางพลศึกษา ประเมินผลทางพลศึกษา สถิติ วิจัยทางพลศึกษา สถิติ วิจัยทางพลศึกษา หลักสูตรและการสอนพล ศึกษา หลักสูตรและการสอนพล ศึกษา สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) คิเนสิโอโลยี คิเนสิโอโลยี

4 สาขาเชี่ยวชาญ Sport Conditioning Sport Conditioning Basketball Training and Coaching Basketball Training and Coaching Strength Training Strength Training Folk Dance and Squares Dances Folk Dance and Squares Dances

5 ประวัติการทำงาน 2514 – ปัจจุบัน ภาควิชาพลศึกษา 2514 – ปัจจุบัน ภาควิชาพลศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

6 เลขานุการกรรมการ ประจำคณะ ศึกษาศาสตร์ เลขานุการกรรมการ ประจำคณะ ศึกษาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพล ศึกษา หัวหน้าภาควิชาพล ศึกษา กรรมการสมาคม วิทยาศาสตร์การกีฬา แห่งประเทศไทย กรรมการสมาคม วิทยาศาสตร์การกีฬา แห่งประเทศไทย ประวัติการทำงาน ( อดีต )

7 นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และ นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และ สันทนาการแห่ง ประเทศไทย สันทนาการแห่ง ประเทศไทย

8 งานที่รับผิดชอบใน ปัจจุบัน กรรมการบริหารภาควิชา พลศึกษา กรรมการบริหารภาควิชา พลศึกษา ประธานกรรมการ วิชาการและบริการ วิชาการภาควิชาพล ศึกษา ประธานกรรมการ วิชาการและบริการ วิชาการภาควิชาพล ศึกษา ประธานกรรมการ ปริญญาเอก สาขาวิชา ประธานกรรมการ ปริญญาเอก สาขาวิชา พลศึกษา พลศึกษา

9 งานที่รับผิดชอบใน ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ปริญญาโท สาขาวิชาพล ศึกษา ภาคพิเศษ ประธานกรรมการ ปริญญาโท สาขาวิชาพล ศึกษา ภาคพิเศษ กรรมการปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา กรรมการปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา ที่ปรึกษากรรมการจัดการ เรียนการสอนภาควิชาพล ศึกษา ที่ปรึกษากรรมการจัดการ เรียนการสอนภาควิชาพล ศึกษา

10 กรรมการกรรมการ พัฒนากีฬา มก. กรรมการกรรมการ พัฒนากีฬา มก. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม กีฬาบาสเกตบอล มก. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม กีฬาบาสเกตบอล มก. ผู้ฝึกสอนกีฬา บาสเกตบอลทีมชาย และ ทีมหญิง มก. ผู้ฝึกสอนกีฬา บาสเกตบอลทีมชาย และ ทีมหญิง มก. งานที่รับผิดชอบใน ปัจจุบัน

11 ที่ปรึกษาสาขาวิชา พลานามัยโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ปรึกษาสาขาวิชา พลานามัยโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมสุข ศึกษา พลศึกษาและ สันทนาการแห่งประเทศ ไทย ที่ปรึกษาสมาคมสุข ศึกษา พลศึกษาและ สันทนาการแห่งประเทศ ไทย

12 งานที่รับผิดชอบใน ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทาง วิชาการในการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ และรอง ศาสตราจารย์ สถาบัน การพลศึกษา กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทาง วิชาการในการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ และรอง ศาสตราจารย์ สถาบัน การพลศึกษา กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา

13 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทาง วิชาการในการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ และรอง ศาสตราจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทาง วิชาการในการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ และรอง ศาสตราจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษา งานที่รับผิดชอบใน ปัจจุบัน

14 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทาง วิชาการในการประเมิน วิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ สำนักการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทาง วิชาการในการประเมิน วิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ สำนักการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

15 E-mail fedukwb@ku.ac.th kornrabeeb@yahoo.com Telephone: 081-835- 2225 Web site: ค้นคว้าในนาม กรรวี บุญชัย หรือ kornrawee boonchai kornrawee boonchai


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. กร รวี บุญชัย ภาควิชาพล ศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเก ษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google