งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย Computer Network and Distributed เครือข่ายระยะไกล Wide Area.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย Computer Network and Distributed เครือข่ายระยะไกล Wide Area."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย Computer Network and Distributed เครือข่ายระยะไกล Wide Area Network เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

2 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Contents เกี่ยวกับระบบ WAN และ WAN Topology Datalink Protocol ของ WAN Function และ Data link layer Function ของ Network Layer การแยกเส้นทางเดินภายในเครือข่าย (Routing) Packet distribution networks ความแตกต่างระหว่าง Lan กับ Wan

3 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ WAN Link หมายถึง การต่อเข้าหากันโดยตรงของ node 2 แห่งในเครือข่าย End-to-End Routing คือการเลือกทางเดินของ ข่าวสารที่ต้องผ่าน node อื่น ๆ เพื่อไปให้ถึง node ปลายทาง Path คือ Link ต่างๆ ที่ message นั้นเดินทางผ่าน ไป Hop นับจากต้นกำเนิด message ไปจนถึง ปลายทาง หรือ จำนวน link ที่ข่าวสารเดิน ทางผ่าน Node B Node A Node D Node C Path A ถึง C คือ A - B - C = 2 Hop A - D - C = 2 Hop

4 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ WAN Store-and-forward เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ เครือข่ายในไปใช้ในการส่ง data ผ่านไปตาม path ซึ่ง node ที่อยู่ระหว่างทางจะทำการเก็บ (store) ข่าวสารนั้นไว้ก่อน แล้วส่งคำตอบรับไปยัง ผู้ส่ง จากนั้นค่อยส่งข่าวสารนั้นออกไป (forward) ยัง node ถัดไป Session คือ การติดต่อสื่อสาร ระหว่าง user 2 ฝ่ายที่อยู่ในเครือข่าย โดยต้องมีการเริ่มต้น การ คงไว้ และการสิ้นสุดของการติดต่อย่างชัดเจน Packet Switching คือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการส่ง message ออกไปลักษณะเป็น packet

5 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK โทโปโลยีของเครือข่าย WAN แบ่งตามรูปแบบได้ 3 รูปแบบคือ –Hierachical : แบบลำดับชั้น –Interconnected : แบบเชื่อมโยงถึงกันหมด –Combination : แบบผสมสองอย่างแรก

6 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Hierarchical Network เรียกอีกอย่างว่า โครงสร้างแบบต้นไม้ ซึ่ง จะมีราก (root) หนึ่งราก และมี node ย่อย ๆ แตก แขนงออกมาเป็นทอด ๆ แบบลำดับชั้น โครงสร้างแบบนี้มักพบ ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขององค์กรขนาดใหญ่ โดยมีสำนักงานใหญ่เป็น Root ส่วนสาขาย่อยก็ แตกแขนงออกมา

7 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Interconnected (Plex) Netowrk มีความยืดหยุ่น ในการ ทำงานมาก มี path ที่สามารถใช้ได้ มากมาย หากมี Link ชำรุดก็ สามารถหาแทนกันได้ ไม่เหมาะกับระบบที่มี node จำนวนมาก ใช้ link เปลือง

8 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Combination Networks การนำโทโปโลยี 2 แบบที่แล้วมาผสมกัน มักประยุกต์ใช้งานในระดับ backbone network

9 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Data Link Control Protocols Bit Synchronous Protocols มีอยู่ด้วยกันหลาย ตัวคือ –Synchronous Data Link Control(SDLC) พัฒนาโดย IBM –Advanced Data Communication Control Procedure(ADCCP) –High-level Data Link Control(HDLC) –Link Access Procedure-Balanced(LAPB) สำหรับ X.25

10 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK HDLC ส่งข่าวสารในลักษณะ Frame –Flag คือส่วนนำและส่วนปิดท้าย Frame –Address ที่อยู่ –Control รหัสควบคุม แตกย่อยได้ Number sent(Ns) Number received(Nr) –Data ส่วนข้อมูล ( อาจมีไม่ก็ได้ ) –Frame Check Sequence ตรวจ Error –HDLC สามารถส่งต่อเนื่องได้ 8 ครั้งโดยไม่ต้องมี Acknowledged Flag 01111110 AddressDataControl Frame check sequence Flag 01111110

11 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK หน้าที่ของ Network Layer บน WAN ทำงานเหมือนกับ network layer บนระบบ LAN เกี่ยวข้องกับการหาเส้นทางตั้งแต่ต้นทางไป ปลายทาง – เส้นทางทั้งหมดในเครือข่าย – เลือกเส้นทางที่ดีที่สุด ควบคุมการทำงานของเครือข่าย รับส่งข้อมูล สถานภาพ ควบคุมความแออัดจากการแย่งใช้ทรัพยากร (congestion control) ลดความล่าช้าในการส่ง ข่าวสาร

12 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK การจัดเส้นทางเดินให้ข่าวสาร ใช้ Algorithms แบบต่างๆ เพื่อหาเส้นทางไป การเลือกเส้นทาง ถูกตัดสินโดย Node ที่จะส่ง หรือรวมกันตัดสินใจ การเลือกเส้นทาง Routing –Static –Weighted –Adaptive –Broadcast อาศัย Routing table ซึ่งเป็นตารางข้อมูล Link ต่างๆในระบบ

13 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Static Routing กำหนดแน่ชัดลงไปว่าแต่ละคู่ node ใด ๆ จะใช้ link ใด หาก link down จะไม่มีตัวทดแทน ทำงานได้รวดเร็วเนื่องจากไม่ต้องมีการ ประมวลผลใด ๆ เพื่อหาเส้นทาง ส่วนมากถูกใช้งานในลักษณะ link สำรอง

14 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Weighted Routing เลือกโดยการชั่งน้ำหนัก น้ำหนักคือ ปริมาณการใช้ซึ่งปกติคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักจากการใช้งานจะเปลี่ยนแปลงไปตาม สภาพการใช้ A --> X เลือก 20% 50%20% 30% A X CBD

15 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Adaptive Routing บางครั้งเรียก Dynamic routing พิจารณาเลือกเส้นทางจาก – จำนวน hops –Speed ของ Link – ประเภทของ Link – ความแออัดของ Link ข้อมูลนี้จะถูกปรับปรุงตลอดเวลา จากการเก็บ สถิติขณะทำงาน การพิจารณาจะดูปัจจัยหลายอย่าง เพื่อให้ความ คุ้มค่าที่สุด เส้นทางที่เลือกอาจไม่ใช่เส้นทางที่มีความเร็วต่ำ จำนวน Hop มาก แต่เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดในขนะ นั้น

16 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Broadcast Routing กระจายข่าวสารออกไปใน Network การ Broadcast เป็นทอด ๆ อาจทำให้เกิด Frame ปริมาณมหาศาล

17 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Frame Relay เป็นทายาทแบบ Digital ของ X.25 ซึ่งเคยเป็น Analog โปรโตคอล Frame Relay ทำงานที่ Data link layer X.25 ทำงานที่ Network Layer Frame Relay มีความสามารถควบคุมความแออัด ลดปัญหาผู้ใช้ครอบครอง link แต่เพียงผู้เดียว

18 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK End.

19 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Quiz Link กับ Path ต่างกันอย่างไร จงบอก Wan Topology มา 2 ชนิด Adaptive Routing เป็นอย่างไร interconnected network มีจุดเด่นอย่างไร end-to-end routing คืออะไร


ดาวน์โหลด ppt BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย Computer Network and Distributed เครือข่ายระยะไกล Wide Area.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google