งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ร่าง ) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี ปีพุทธศักราช 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ร่าง ) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี ปีพุทธศักราช 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ร่าง ) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี ปีพุทธศักราช 2549

2 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต Doctor of Public Administration ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( รป. ด.) Doctor of Public Administration(D.P.A.)

3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา

4 ที่ปรึกษาหลักสูตร 1. ศ. ดร. พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ Ph.D. 2. ศ. ดร. ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ Ph.D. 3. ศ. ดร. อิมรอน มะลูลีม Ph.D. 4. ศ. ดร. สมพงษ์ จุ้ยศิริ Ph.D. 5. รศ. ดร. ไพศาล สุริยะมงคล Ph.D. 6. รศ. ดร. ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ Ph.D. 7. รศ. ดร. สุชาติ ธาดาดำรงค์เวช Ph.D. 8. รศ. ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Ph.D. 9. ดร. วิมล หอมยิ่ง Ph.D.

5 คณาจารย์ประจำหลักสูตร 1. ศ. ดร. บุญทัน ดอกไธสง Ph.D. ประธาน 2. ผศ. ดร. ทองหล่อ วงษ์อินทร์ Ph.D. กรรมการ 3. ศ. ดร. พลโท โอภาส รัตนบุรี Ph.D. กรรมการ 4. ศ. ดร. อิมรอน มะลูลีม Ph.D. กรรมการ 5. รศ. ดร. สมาน งามสนิท Ph.D. กรรมการ

6 หลักการและเหตุผล พัฒนาการวิชาการและวิชาชีพ สาขารัฐ ประศาสนศาสตร์ ( Public Administration ( PA ) ) ในศตวรรษที่ 19-20 ได้พัฒนาจุดเน้นเป็นการจัดการสาธารณะ ( Public Management ( PM)) ในยุคแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยจึงพัฒนา หลักสูตร เพื่อผลิตนักบริหารยุคใหม่ ให้มีความสามารถสูงในการวิจัย ออกแบบพัฒนา และปฏิบัติการ ในยุคโลกาภิ วัตน์

7 ปรัชญาของหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิตต้องมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพด้านการวิจัย บูรณาการ การบริหาร การพัฒนา นโยบาย และยุทธศาสตร์ มีความพร้อมในการ บริหารจัดการในทุกมิติของการ เปลี่ยนแปลงในยุคของการท้าทายของ โลกที่แปรปรวนไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก

8 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1. ผลิตนักบริหารเชิงบูรณาการ 2. การกำหนดนโยบายสาธารณะ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรทางกายภาพและ ทรัพยากรมนุษย์ 3. ออกแบบระบบการบริหารภาครัฐ และ เอกชนให้คำปรึกษาวิสาหกิจต่างๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ

9 ตัวแบบศึกษา ผู้เรียน ผู้รู้และภาวะแวดล้อม เป็น ศูนย์กลางศึกษา เน้น Professional experience based learning ศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ แบบประหยัด ยึดความพอเพียง รู้จัก ตัวเองเสาะแสวงหาความเป็นเลิศด้วย การค้นคว้าวิจัย

10 โครงสร้างหลักสูตร D.P.A. แบบ 1 (By Research) ศึกษารายวิชา 1. ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง สัมมนา 1. สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบาย สิ่งแวดล้อม 2. สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจ โลก 3. สัมมนาภาวะผู้นำการเมืองโลก 4. สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ของโลก วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต บวก 12 หน่วย กิต = 60 หน่วยกิต

11 แบบ 2 (By course work) ศึกษารายวิชา 1. ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง 2. การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 4. นโยบายศาสตร์สัมมนา 1. สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบาย สิ่งแวดล้อม 2. สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลก 3. สัมมนาภาวะผู้นำการเมืองโลก 4. สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ โลก วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต บวก 24 หน่วยกิต = 60 หน่วยกิต

12 การรับนักศึกษา 1. รับจากผู้มีประสบการณ์ จากภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์ 2. ผู้มี academic excellence ตามมติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3. นักศึกษาที่โอนย้าย ( transfer ) ที่เรียนใน สาขาที่ตรงกันหรือ ที่เกี่ยวข้องกัน จะได้รับเทียบเวลาจาก หลักสูตรเดิมที่เรียนมาตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยและตามที่คณะกรรมการ หลักสูตรกำหนด 4. ผ่านการทดสอบตามระเบียบของโครงการ

13 เปิดคลินิกการวิจัย พบผู้เชี่ยวชาญเพิ่ม ความสามารถในการวิจัย คลินิกการวิจัย ( Research Clinic) จัดให้มีการสัมมนาปฏิบัติการทำวิจัยจาก ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

14 การทำวิทยานิพนธ์ 1. วิธีการนำเสนอการวิจัย 5 บท และหรือตามมติ คณะกรรมการ 2. กระบวนการวิจัย เสนอตัวแปร สมมติฐาน ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เชิงปฏิบัติการ ระเบียบ วิธีวิจัย 3. ทบทวนวรรณกรรม 50 ถึง 100 เล่ม แล้ว สังเคราะห์เนื้อหาประมาณ 50 หน้า 4. Finding and Test 5. การสร้างตัวแบบ Model การวิจัยของ นักศึกษา

15 การเลือก Module วิจัย Module 1 Module 1Political Policy, Public Policy and Corporate Management Module 2 Module 2Human Resource Policy and ICT Management Policy Module 3 Module 3Public Finance Module 4 Module 4An Environment Policy and Ecology Module 5 Module 5Students self interest, Selected Topics with curriculum Administration Board.

16 หมวดวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับ หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกตามเกณฑ์ของ หลักสูตร หลักการของโครงการที่จัดไว้ คือ EPE Project (Executive Professional English Project) 1. ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนักบริหาร 1- 23(3-0-6) Executive Professional English 1-2 2. ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนักบริหาร 3 3(3-0-6) Executive Professional English 3

17 ประมาณการค่าเรียนภายใน 3 ปี 9 เทอม ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 420,000 บาท 547,200 รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 547,200 บาท


ดาวน์โหลด ppt ( ร่าง ) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี ปีพุทธศักราช 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google