งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีพุทธศักราช 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีพุทธศักราช 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีพุทธศักราช 2549

2 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Public Administration ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต(รป.ด.) Doctor of Public Administration(D.P.A.)

3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา

4 ที่ปรึกษาหลักสูตร 1. ศ.ดร. พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ Ph.D.

5 คณาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง Ph.D ประธาน 2. ผศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ Ph.D. กรรมการ 3. ศ.ดร.พลโท โอภาส รัตนบุรี Ph.D. กรรมการ 4. ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม Ph.D. กรรมการ 5. รศ.ดร.สมาน งามสนิท Ph.D. กรรมการ

6 หลักการและเหตุผล พัฒนาการวิชาการและวิชาชีพ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
( Public Administration ( PA ) )ในศตวรรษที่ 19-20 ได้พัฒนาจุดเน้นเป็นการจัดการสาธารณะ ( Public Management ( PM)) ในยุคแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตนักบริหารยุคใหม่ ให้มีความสามารถสูงในการวิจัย ออกแบบพัฒนา และปฏิบัติการ ในยุคโลกาภิวัตน์

7 ปรัชญาของหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิตต้องมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพด้านการวิจัยบูรณาการ การบริหาร การพัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ มีความพร้อมในการบริหารจัดการในทุกมิติของการเปลี่ยนแปลงในยุคของการท้าทายของโลกที่แปรปรวนไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก

8 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จึงมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1. ผลิตนักบริหารเชิงบูรณาการ 2. การกำหนดนโยบายสาธารณะ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรมนุษย์ 3. ออกแบบระบบการบริหารภาครัฐ และเอกชนให้คำปรึกษาวิสาหกิจต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

9 ตัวแบบศึกษา ผู้เรียน ผู้รู้และภาวะแวดล้อม เป็นศูนย์กลางศึกษา
เน้น Professional experience based learning ศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศแบบประหยัด ยึดความพอเพียง รู้จักตัวเองเสาะแสวงหาความเป็นเลิศด้วยการค้นคว้าวิจัย

10 โครงสร้างหลักสูตร D.P.A.
แบบ 1 (By Research) ศึกษารายวิชา 1. ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง สัมมนา 1. สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบายสิ่งแวดล้อม 2. สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลก 3. สัมมนาภาวะผู้นำการเมืองโลก 4. สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลก วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต บวก 12 หน่วยกิต = 60 หน่วยกิต

11 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต บวก 24 หน่วยกิต = 60 หน่วยกิต
แบบ 2 (By course work) ศึกษารายวิชา 1. ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง 2. การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 4. นโยบายศาสตร์ สัมมนา 1. สัมมนาการบริหารจัดการไอซีทีและนโยบายสิ่งแวดล้อม 2. สัมมนาการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจโลก 3. สัมมนาภาวะผู้นำการเมืองโลก 4. สัมมนาสันติภาพและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโลก วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต บวก 24 หน่วยกิต = 60 หน่วยกิต

12 การรับนักศึกษา รับจากผู้มีประสบการณ์ จากภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ
ผู้มี academic excellence ตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักศึกษาที่โอนย้าย( transfer ) ที่เรียนในสาขาที่ตรงกันหรือ ที่เกี่ยวข้องกัน จะได้รับเทียบเวลาจาก หลักสูตรเดิมที่เรียนมาตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยและตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด ผ่านการทดสอบตามระเบียบของโครงการ

13 เปิดคลินิกการวิจัย พบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มความสามารถในการวิจัย
เปิดคลินิกการวิจัย พบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มความสามารถในการวิจัย คลินิกการวิจัย ( Research Clinic) จัดให้มีการสัมมนาปฏิบัติการทำวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญก่อนเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

14 การทำวิทยานิพนธ์ 1. วิธีการนำเสนอการวิจัย 5 บท และหรือตามมติคณะกรรมการ
1. วิธีการนำเสนอการวิจัย 5 บท และหรือตามมติคณะกรรมการ 2. กระบวนการวิจัย เสนอตัวแปร สมมติฐาน ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เชิงปฏิบัติการ ระเบียบวิธีวิจัย 3. ทบทวนวรรณกรรม 50 ถึง 100 เล่ม แล้วสังเคราะห์เนื้อหาประมาณ 50 หน้า 4. Finding and Test 5. การสร้างตัวแบบ Model การวิจัยของนักศึกษา

15 การเลือก Module วิจัย Module 1 Political Policy, Public Policy and Corporate Management Module 2 Human Resource Policy and ICT Management Policy Module 3 Public Finance Module 4 An Environment Policy and Ecology Module 5 Students self interest, Selected Topics with curriculum Administration Board.

16 หมวดวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกตามเกณฑ์ของหลักสูตร หลักการของโครงการที่จัดไว้ คือ EPE Project (Executive Professional English Project) 1. ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนักบริหาร 1-2 3(3-0-6) Executive Professional English 1-2 2. ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนักบริหาร 3 3(3-0-6) Executive Professional English 3

17 ประมาณการค่าเรียนภายใน 3 ปี 9 เทอม
ประมาณการค่าเรียนภายใน 3 ปี 9 เทอม ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 420,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 547, บาท


ดาวน์โหลด ppt (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีพุทธศักราช 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google