งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ (7) เรื่อง แนวคิดพัฒนาการด้านสังคม จัดกิจกรรมการเรียนโดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา การด้านสังคม โดย ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

3 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านสังคม * การควบคุมกำลังคน
3 สาระการเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านสังคม * การควบคุมกำลังคน ** การปฏิรูปสังคมไทย

4 1.การปฏิรูปทางสังคมที่สำคัญ ในสมัยรัชกาลที่ 5 คืออะไร ก. การเลิกทาส
ข. การเลิกไพร่ ค. การเข้าเฝ้าแบบสากล ง. การฝึกทหารแบบยุโรป 4

5 2.การสักหมายเลกหมู่ไพร่ที่ กระทำต่อไพร่ทุกกรมกองเริ่มขึ้น
5 2.การสักหมายเลกหมู่ไพร่ที่ กระทำต่อไพร่ทุกกรมกองเริ่มขึ้น ครั้งแรกในสมัยใด ก. อยุธยาตอนปลาย ข.พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

6 ง. สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช
6 ค. พระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้านภาลัย ง. สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช

7 3.สิ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทาง วัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได้แก่ข้อใด
7 3.สิ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทาง วัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได้แก่ข้อใด ก. เครื่องถ้วยชามสังคโลก ข. การปกครองแบบปิตุลาธิปไตย ค. การประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้ ง. การสร้างวัดเป็นศูนย์กลางศาสนา

8 4. ชนชั้นปกครองในสังคมไทย ประกอบด้วย
8 4. ชนชั้นปกครองในสังคมไทย ประกอบด้วย กับ

9 5.การฟื้นฟูระบบไพร่ในสมัยธนบุรีใช้วิธีการใด
9 5.การฟื้นฟูระบบไพร่ในสมัยธนบุรีใช้วิธีการใด ก.ไพร่จ่ายเงินค่าราชการแทนการเข้าเวร ข.การสักหมายเลกหมู่ไพร่ ค.การเกณฑ์ไพร่ชายมาฝึกทหาร ง.ไพร่เข้าเวรสัปดาห์เว้นสัปดาห์

10 * กลุ่มผู้ปกครอง ** กลุ่มผู้ถูกปกครอง การควบคุมกำลังคน 10

11 การกำหนดสถานะของบุคคล
11 การกำหนดสถานะของบุคคล สมัยสุโขทัย และอยุธยา สถานะของบุคคลประกอบด้วย

12 พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านาย 3 ชั้น
12 โครงสร้างสังคมไทย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านาย 3 ชั้น (เจ้าฟ้า,พระองค์เจ้า,หม่อมเจ้า)

13 13 3. ขุนนาง 4. ไพร่ 5. ทาส 6. พระสงฆ์

14 สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์
14 สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ สมัยธนบุรี (มีการสักเลกเข้าเวรปีละ 6 เดือน) *รัชกาลที่ 1 (ไพร่หลวงเข้าเวรปีละ 4 เดือน) รัชกาลที่ 2( ไพร่เข้าเวรปีละ 3 เดือน)

15 1.รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก 2.ลดแรงกดดันจากลัทธิล่าอาณานิคม
15 การยกเลิกระบบทาส 1.รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก 2.ลดแรงกดดันจากลัทธิล่าอาณานิคม 3.นโยบายการปรับปรุงทางสังคม

16 1) ยกเลิกระบบไพร่ 2) ยกเลิกระบบทาส การปฏิรูปสังคมไทย
16 การปฏิรูปสังคมไทย เข้าสู่ความทันสมัย 1) ยกเลิกระบบไพร่ 2) ยกเลิกระบบทาส

17 ตั้งโรงเรียนพระตำหนัก สวนกุหลาบ *โรงเรียนนายร้อย,นายเรือ
17 การปฏิรูปการศึกษา ตั้งโรงเรียนพระตำหนัก สวนกุหลาบ *โรงเรียนนายร้อย,นายเรือ โรงเรียนสอนกฎหมาย

18 พบกันใหม่ วันพุธที่ 3 ธ.ค.51 เวลา 10.30-11.30 น. เรื่อง พัฒนาการด้าน
18 พบกันใหม่ วันพุธที่ 3 ธ.ค.51 เวลา น. เรื่อง พัฒนาการด้าน วัฒนธรรมไทย


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google