งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล. 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา การด้านสังคม โดย ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล. 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา การด้านสังคม โดย ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล

2 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา การด้านสังคม โดย ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

3 ครูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ 3 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านสังคม * การควบคุมกำลังคน ** การปฏิรูปสังคมไทย

4 ครูจงกล กลางชล 4 1. การปฏิรูปทาง สังคมที่สำคัญ ในสมัยรัชกาลที่ 5 คืออะไร ก. การเลิกทาส ข. การเลิกไพร่ ค. การเข้าเฝ้าแบบ สากล ง. การฝึกทหาร แบบยุโรป

5 ครูจงกล กลางชล 5 2. การสักหมายเลก หมู่ไพร่ที่ กระทำต่อไพร่ทุก กรมกองเริ่มขึ้น ครั้งแรกในสมัยใด ก. อยุธยาตอนปลาย ข. พระบาทสมเด็จ พระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช

6 ครูจงกล กลางชล 6 ค. พระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้านภาลัย ง. สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช

7 ครูจงกล กลางชล 7 3. สิ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทาง วัฒนธรรมสมัยสุโขทัยได้แก่ข้อใด ก. เครื่องถ้วยชามสังคโลก ข. การปกครองแบบปิตุลาธิปไตย ค. การประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้ ง. การสร้างวัดเป็นศูนย์กลางศาสนา

8 ครูจงกล กลางชล 8 4. ชนชั้นปกครองในสังคมไทย ประกอบด้วย............................................ กับ............................................................................

9 ครูจงกล กลางชล 9 5. การฟื้นฟูระบบไพร่ในสมัย ธนบุรีใช้วิธีการใด ก. ไพร่จ่ายเงินค่าราชการ แทนการเข้าเวร ข. การสักหมายเลกหมู่ไพร่ ค. การเกณฑ์ไพร่ชายมาฝึก ทหาร ง. ไพร่เข้าเวรสัปดาห์เว้น สัปดาห์

10 ครูจงกล กลางชล 10 * กลุ่มผู้ปกครอง ** กลุ่มผู้ถูกปกครอง http://digital.lib.kmutt.ac.th/ king4/sa_ded.jpg

11 ครูจงกล กลางชล 11 สมัยสุโขทัย และอยุธยา สถานะของบุคคลประกอบด้วย..............................................................................................

12 ครูจงกล กลางชล 12 พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านาย 3 ชั้น ( เจ้าฟ้า, พระองค์เจ้า, หม่อมเจ้า )

13 ครูจงกล กลางชล 1313 3. ขุนนาง 4. ไพร่ 5. ทาส 6. พระสงฆ์

14 ครูจงกล กลางชล 1414 สมัยธนบุรี ( มีการสักเลกเข้าเวรปีละ 6 เดือน ) * รัชกาลที่ 1 ( ไพร่หลวงเข้าเวรปีละ 4 เดือน ) - รัชกาลที่ 2( ไพร่เข้าเวรปีละ 3 เดือน )

15 ครูจงกล กลางชล 1515 1. รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก 2. ลดแรงกดดันจากลัทธิล่าอาณานิคม 3. นโยบายการปรับปรุงทางสังคม http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/739/4739/images/rus/Activitiespic00147.jpg

16 ครูจงกล กลางชล 1616 1) ยกเลิกระบบไพร่ 2) ยกเลิกระบบทาส

17 ครูจงกล กลางชล 17 ตั้งโรงเรียนพระตำหนัก สวนกุหลาบ * โรงเรียนนายร้อย, นายเรือ โรงเรียนสอนกฎหมาย

18 ครูจงกล กลางชล 18 พบกันใหม่ วันพุธที่ 3 ธ. ค.51 เวลา 10.30-11.30 น. เรื่อง พัฒนาการด้าน วัฒนธรรมไทย


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล. 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนา การด้านสังคม โดย ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google