งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการ ทำงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการ ทำงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการ ทำงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558

2 นโยบายการ ทำงาน

3 สถานการณ์ : 1. จากระบบนิเทศงานและตรวจเยี่ยมหน่วย บริการระดับอำเภอ แบบเดิมที่เน้นการ ชี้แจงวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสำเร็จ ตามตัวชี้วัด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา งาน และงานประจำหลายงานไม่ได้รับการ ติดตาม และข้อชี้แนะเพื่อการปรับปรุง พัฒนางาน 2. จากระบบประเมินผลที่ผ่านมา ไม่มี อำนาจจำแนก หรือสะท้อน ปัญหาการ ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยมีสาเหตุ ส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ทำงานของผู้ ประเมินที่น้อยกว่าผู้รับการประเมิน และ การมุ่งเน้นให้ได้คะแนนมากกว่าการ พัฒนางาน

4 1. ปรับลดตัวชี้วัดการประเมินผล หน่วยงานระดับอำเภอจากเดิม 94 ตัว เหลือ 47 ตัว จากตัวชี้วัดทั้งสิ้น 116 โดยเป็นการประเมินระดับจังหวัด 78 ตัว และสำหรับการควบคุม กำกับ 82 ตัว 2. ปรับเพิ่มการ Coaching เพื่อเน้น การสอนงานที่พบโอกาสในการ พัฒนาทั้งจากมุมมองของระดับ อำเภอและจังหวัด 3. ปรับลดการนิเทศงานและตรวจเยี่ยม ระดับจังหวัดจากเดิม 2 ครั้ง เป็น 1 ครั้งต่อปี

5 4. การแบ่งอำเภอรับผิดชอบ และ หัวหน้าทีม Coaching ทีมที่ 1 หน. ทีม นพ. ภูวเดช สุรโคตร ได้แก่ อ. สตึก นาโพธิ์ บ้านใหม่ฯ คู เมือง แคนดง พุทไธสง รวม 6 อำเภอ ทีมที่ 2 หน. ทีม รองนิภา สุทธิพันธ์ ได้แก่ อ. เมือง ลำปลายมาศ หนองหงส์ กระสัง ห้วยราช บ้านด่าน รวม 6 อำเภอ ทีมที่ 3 หน. ทีม ภก. สมพร อุทิศสัมพันธ์ กุล ได้แก่ อ. ประโคนชัย ละหานทราย บ้านกรวด โนนดินแดง ปะคำ พลับพลา ชัย รวม 6 อำเภอ ทีมที่ 4 หน. ทีม ทพ. จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทร ชัย ได้แก่ อ. นางรอง หนองกี่ ชำนิ เฉลิม พระเกียรติ โนนสุวรรณ รวม 5 อำเภอ 5. มุมมองในการค้นหาปัญหา ได้มาจาก มุมมองระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

6 สถานการณ์ จากการขับเคลื่อนเพื่อถ่ายทอดและ สนับสนุนวิชาการจากระดับจังหวัดสู่ อำเภอและตำบล ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ใช้ กระบวนการ จัดประชุม อบรม สัมมนา ทำ ให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการปฏิบัติงานใน พื้นที่ค่อนข้างน้อย กรอบแนวทางการบูรณาการ 1. บูรณาการหลายงานที่มีเป้าหมาย เดียวกัน 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็น แนวทางการทำงานที่ชัดเจน 3. มีการส่งกลับข้อมูลและผลงาน (feedback) ให้เป็นปัจจุบัน (Realtime)

7 1. ปรับราคากลางสำหรับหน่วยงาน ระดับจังหวัด 2. ปรับราคากลางสำหรับหน่วยงาน ระดับอำเภอ ดังนี้ กรณีระดับจังหวัด 1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ในสถานที่ราชการ ( เน้นใช้ ห้องประชุม สสจ. บร.) 1.1 กรณีไม่มีวิทยากร อาหารไม่เกิน 70 บาท อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ไม่เกินมื้อ ละ 25 บาท รวมไม่เกิน 120 บาทต่อหัวต่อวัน 1.2 กรณีมีวิทยากร อาหารไม่เกิน 80 บาท อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ ไม่เกินมื้อละ 25 บาท รวมไม่เกิน 130 บาทต่อหัวต่อวัน 1.3 กรณีเฉพาะอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่ เกินมื้อละ 25 บาท

8 2. กรณีจัดที่โรงแรม อาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ไม่เกิน 300 บาท กรณีระดับอำเภอ ให้ปรับตามความเหมาะสมและ สถานการณ์การเงินของอำเภอ โดยให้ คณะกรรมการ CFO ระดับอำเภอ เป็นผู้ พิจารณา

9 3 ระดับจังหวัดให้งดการจัด OD และ ปรับเป็นการประชุมนอกเขตจังหวัด ภาคเหนือไม่เกินจังหวัดพิษณุโลก ภาคใต้ ไม่เกิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง และอีสานได้ทุกจังหวัด โดยให้เบิกจ่าย ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมารถ จากโครงการ ระดับจังหวัด ส่วนค่าใช้จ่ายค่าที่พัก และ อื่นๆ ให้เบิกจากต้นสังกัด ส่วนระดับ อำเภอ กรณี OD ไม่เกิน 5000 บาท / คน 4. ค่าวัสดุอบรม / ประชุม / สัมมนา ไม่ เกิน 30 บาทต่อคน 5. ค่าน้ำมัน เขียนรวมในโครงการ ไม่ เกิน 600 บาทต่อครั้ง กรณีส่วนเกินเบิก กองกลาง ( เฉพาะระดับจังหวัด )

10 6. ค่าเงินรางวัล 6.1 ระดับจังหวัด กรณีรายบุคคล รางวัลที่ 1 สามพัน รางวัล ที่ 2 สองพัน และรางวัลที่ 3 หนึ่งพัน 6.2 ระดับจังหวัด กรณีรายเครือข่าย รางวัลที่ 1 ห้าพัน รางวัลที่ 2 สามพัน รางวัลที่ 3 สองพัน 6.3 ระดับจังหวัด กรณีเป็นพวงบริการ รางวัลที่ 1 หนึ่งหมื่นบาท รางวัลที่ 2 เจ็ด พันบาท รางวัลที่ 3 ห้าพันบาท 6.4 ระดับเขต / ประเทศ รางวัลที่ 1 ห้า พัน รางวัลที่ 2 สามพัน รางวัลที่ 3 สอง พัน

11


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการ ทำงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google