งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความ พร้อม และแนวทางการ จัดกิจกรรม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความ พร้อม และแนวทางการ จัดกิจกรรม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความ พร้อม และแนวทางการ จัดกิจกรรม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

2 ผลดำเนินการปรับปรุง เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ๒๕๕๕ หน่วยงา น รหัส สาย ทาง งบประ มาณ กิจกรรม ผู้เสียหาย ( ราย ) เสียชีวิ ต บาดเ จ็บ จ. ชัยนาท ชน.40 10 451,65 6 ตีเส้นจราจร 1 จ. สิงห์บุรี สห.20 10 2,499, 500 ปรับปรุง เรขาคณิตของ ทาง 2 จ. สมุทรสาคร สค.40 14 182,35 0 ตีเส้นจราจร 1 จ. ประจวบคีรี ขันธ์ ปข.10 20 95,745 ตีเส้นจราจร 3 จ. สมุทรสงคร าม สส.60 02 1,240, 000 คอขวดสะพาน 1

3 ผลดำเนินการปรับปรุง เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ๒๕๕๕ หน่วยง าน รหัส สาย ทาง งบประม าณ กิจกรรม ผู้เสียหาย ( ราย ) เสียชี วิต บาดเ จ็บ จ. ขอนแก่น ขก.30 20 853,100 ปรับปรุงทาง หลวง 6 จ. กำแพงเ พชร กพ.30 02 6,540,00 0 ตีเส้นจราจร / คอขวดสะพาน 1 จ. พิจิตร พจ.50 46 349,90 0 คอขวดไหล่ทาง 13 จ. นครพนม นพ.40 24 5,419,00 0 ตีเส้นจราจร / ไหล่ทาง 1 รวม 9 สายทาง งบประมาณ 17,631,251 บาท

4 ตัวอย่าง ผลดำเนินการปรับปรุง บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ๒๕๕๕ ผลดำเนินการแล้วเสร็จ ขก.3020 แยก ทล.207 - บ้านนาเชือก แนวทางการปรับปรุง

5 ผลดำเนินการปรับปรุงบริเวณที่เกิด อุบัติเหตุ สาย ขก.3020 ช่วง กม. 16+647 – 17+035 ช่วง กม. 20+775 – 21+085

6 ตัวอย่าง ผลดำเนินการปรับปรุง บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ๒๕๕๕ การแก้ไขระยะสั้น สาย สค.4014 แยก ทล.3091 - บ้านหนองนกไข่ แนวทางการปรับปรุง ผลดำเนินการแล้วเสร็จงานตีเส้นจราจร

7 การอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนผู้เดินทาง  เน้นจุดบริการแบบบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  เน้นให้ข้อมูลเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย  ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทาง สาธารณะขณะขับขี่หรือโดยสารบนรถทุก ประเภท ด้านการตั้งจุดให้บริการ ประชาชน  เน้นประชาสัมพันธ์และติดตั้งป้ายแนะนำ เส้นทางเลี่ยง  หยุดดำเนินการก่อสร้าง ด้านการจราจร

8 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖  เรียนเชิญ รวค. หรือ รชค. เป็นประธาน ในพิธีเปิด กิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์ช่วง เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ อส. ทช. ดีเด่น ๒๕๕๕ จำนวน ๗๖ คน โดย รวค. รชค. หรือ ผู้บริหาร ทช. แนวทางที่ 2 บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานในสังกัด คค. แนวทางที่ 1 กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการเอง  จัดกิจกรรมร่วมกับ ขบ. และเปิดตัวหน่วย บริการ One Stop Service ( ขบ. ตรวจรถ โดยสาร / อาชีวะ ตรวจความพร้อมรถ และ ทช. แนะนำเส้นทาง )

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความ พร้อม และแนวทางการ จัดกิจกรรม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google