งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการขับเคลื่อน ภารกิจ ปี 2558 นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนา ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการขับเคลื่อน ภารกิจ ปี 2558 นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนา ชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการขับเคลื่อน ภารกิจ ปี 2558 นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนา ชุมชน

2 ระดับ องค์กร High Performance Organization ประสิท ธิภาพ ประสิทธิ ผลตาม พันธกิจ การ เรียนรู้ และ นวัตกรร ม คุณภาพ การ ให้บริการ

3 Excellence Service

4 Concept ในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการของ องค์กร ความมคิด สร้างสรรค์ (Creative Thinking) การสร้าง นวัตกรรมการ ทำงาน (Innovative) การบริหาร จัดการที่ยั่งยืน (Sustainable Management ) การใช้ เทคโนโลยี (Technolog y) Excell ence Servic e

5 กรมการพัฒนาชุมชนก้าวสู่องค์กรที่มี ขีดสมรรถนะสูง HPO มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้บริการ ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ / ประสิทธิภาพ เรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบการ ให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ ลูกค้า / ผู้รับบริการ มีนวัตกรรมการให้บริการที่ดีเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ กระบวนการ

6   อื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ซ่อม IT อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาล ธนาคาร มหาวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์ Big C ตัวอย่างธุรกิจการ ให้บริการ สายการบินโรงแรมไปรษณีย์ โรงพยาบาล Tesco Lotus7/11

7 เส้นทางสร้างระบบบริการที่เป็นเลิศ SEA MODEL : Service Excellence Agreed เส้นทางการสร้างระบบ บริการที่เป็นเลิศ 1 การจัดการข้อมูล ลูกค้า (Customer Database Managemen t) 2 การ ออกแบบ บริการ (Service Design) 3 การปฏิบัติตาม มาตรฐานบริการ (Service Operation) 4 การจัดการข้อ ร้องเรียน (Complaint Handling) 5 การปรับปรุง มาตรฐานบริการ (Service Improvement) SEA Model เป็นเส้นทางที่องค์กรใช้ในการสร้าง ระบบบริการที่เป็นเลิศ โดยในการสร้างระบบบริการที่ เป็นเลิศนี้เปรียบเสมือนการเดินทางบนถนน เราต้อง ผ่านหลักไมล์ทั้ง 5 หลักนี้ทีละหลัก เริ่มตั้งแต่ หลักที่ 1 ไปจนถึงหลักที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย

8 การให้บริการ เกินความ คาดหวัง ใครลูกค้า / ผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้าคืออะไร การบริการกับความ คาดหวังของ ผู้รับบริการ เป็นไปตาม ความคาดหวัง ไม่เป็นไปตาม ความคาดหวัง ประทับใจ พึงพอใจ ผิดหวัง บริการที่เราให้คืออะไร

9

10

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการขับเคลื่อน ภารกิจ ปี 2558 นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนา ชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google