งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านสังคม ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้าน สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดจากการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านสังคม ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้าน สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดจากการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านสังคม ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้าน สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดจากการจัดการ ท่องเที่ยว

3 ผลกระทบของการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ เกิดการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในด้าน ต่างๆ เกิดการสร้างอาชีพและจ้างงาน ก่อให้เกิดรายได้ เกิดการกระจายรายได้อยู่สู่ภูมิภาค ก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิต ช่วยแก้ปัญหาการชำระเงินระหว่างประเทศ ผลกระทบด้าน บวก

4 เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เศรษฐกิจของท้องถิ่น

5

6 ปัญหารายได้เป็นฤดูกาล ปัญหาคุณภาพแรงงาน ปัญหาราคาสินค้าและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น เกิดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ปัญหาการแบ่งส่วนผลประโยชน์ ปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบแหล่ง ท่องเที่ยว ปัญหาราคาที่ดิน ผลกระทบด้าน ลบ

7 เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการประกอบ อาชีพของประชาชน เกิดการสร้างสรรค์ความเจริญทางสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว เกิดความเข้าใจอันดี ระหว่างประเทศชาติ ศาสนา เกิดการเสริมสร้างการศึกษา เกิดการสร้างความสุขลดความตึงเครียด ผลกระทบของการ ท่องเที่ยวด้านสังคม ผลกระทบด้าน บวก

8 การพัฒนาสาธารณูปโภค บทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ ภูมิภาคต่างๆ กระจายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค มากขึ้น เฟอร์นิเจอร์ ถนน ประปา ไฟฟ้า การสื่อสาร

9 เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยม ปัญหาความผูกพันทางครอบครัว เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม ปัญหาเพศพาณิชย์ เกิดความขัดแย้งของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวกับ นักท่องเที่ยว ชุมชนไม่สามารถรักษาขีดความสามารถในการ บริหาร ปัญหาอาชญากรรม ผลกระทบด้าน ลบ

10

11 เกิดการใช้วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรท่องเที่ยว เกิดการสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวกับ วัฒนธรรมของตน ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศชาติและ ชุมชน สร้างความรัก ความหวงแหนและความภูมิใจใน วัฒนธรรมของตน เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชน ในชุมชนและนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรม ของชุมชนท้องถิ่น ผลกระทบของการ ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ผลกระทบด้าน บวก

12

13 จ. เลย จ. อุบลราชธา นี

14 ปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่าง นักท่องเที่ยวกับคนในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางวัฒนธรรมของ คนในท้องถิ่น เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลดคุณค่าของ วัฒนธรรม เกิดการลดคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรม ปัญหาการทำลายศิลปวัตถุ โบราณสถาน ผลกระทบด้าน ลบ

15 ทำให้ค่านิยมเปลี่ยนแปลง ผลจากการกระทำของการ ท่องเที่ยวที่มีต่อ สภาวะแวดล้อมทางวัฒนธรรม

16

17 ทำให้ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือสูญหาย

18 เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี กิจกรรมบางอย่างเน้นความสวยงาม เน้นจัดแสดง > เนื้อหาสาระของ ประเพณีเดิม

19 สร้างความตระหนักของคุณค่าสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น เกิดการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางรักษา สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลกระทบของการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้าน บวก

20

21 เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาทรัพยากรน้ำ ปัญหาการทำลายทรัพยากรชีวภาพ ปัญหามลภาวะต่างๆ ปัญหาการทำลายภูมิทัศน์ ผลกระทบด้าน ลบ

22

23

24 สวัสดีค่ะ

25 จากสถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวโดยทำร้าย ให้ นักศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการ ท่องเที่ยวของประเทศในด้านใดบ้าง ส่งภายในชั่วโมงเรียน จากสถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวโดยทำร้าย ให้ นักศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการ ท่องเที่ยวของประเทศในด้านใดบ้าง ส่งภายในชั่วโมงเรียน


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านสังคม ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้าน สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดจากการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google