งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบสินค้า ส่งออก ของไทยกับกลุ่มประเทศ อาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบสินค้า ส่งออก ของไทยกับกลุ่มประเทศ อาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบสินค้า ส่งออก ของไทยกับกลุ่มประเทศ อาเซียน

2

3 สินค้าเกษตรกรรม ประเภทกสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง เรียงลำดับตามมูลค่าการส่งออก ดังนี้ 1. ยางพารา 71,831.7 ล้านบาท คิดเป็น 42.9 2. ข้าว 33,164.6 ล้านบาท คิดเป็น 19.7 เปอร์เซ็นต์ 3. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 25,549.8 ล้านบาท คิด เป็น 15.2 เปอร์เซ็นต์ 4. ไก่แปรรูป 14,620.1 ล้านบาท คิดเป็น 8.7 เปอร์เซ็นต์ 5. กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง 7,152.5 ล้านบาท คิดเป็น 4.3 เปอร์เซ็นต์ 6. ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 6,436.8 ล้าน บาท คิดเป็น 3.9 เปอร์เซ็นต์ 7. ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง 2,708.1 ล้านบาท คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็นต์ 8. เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 2,330.4 ล้านบาท คิดเป็น 1.4 เปอร์เซ็นต์ 9. เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภค ได้ 2,204.6 ล้านบาท คิดเป็น 1.3 เปอร์เซ็นต์ 10. ผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 1,787.0 1.3 ล้านบาท คิดเป็น 1.1 เปอร์เซ็นต์ การส่งออกสินค้าส่งออกของไทย

4 เพราะว่าไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ ของภาคอุตสาหกรรม สามารถผลิตวัตถุดิบ เองได้ และเป็นรายได้หลักของประเทศ การเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคน ไทยตั้งแต่อดีตจรถึงปัจจุบัน จึงทำให้สินค้า ทางการเกษตรเป็นที่โดดเด่น ทำให้สินค้า ไทยเป็นความต้องการของประเทศอื่นๆ เพราะมีคุณภาพและราคาถูก แต่ในปัจจุบัน พบว่าสินค้าของไทยมี คุณภาพที่ต่ำลงและมีราคาแพงขึ้น เนื่องจาก ค่าครองชีพในการจ้างแรงงานสูงขึ้น เพราะอะไร ?? สินค้าส่งออกของไทยจึงเป็นสินค้า เกี่ยวกับภาคเกษตรกรรม

5 ความเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน อนาคต อยู่กับอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลกและ สถานการณ์ทางการเมือง การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ช้า กว่าที่คาด และการชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว ของเศรษฐกิจ ในจีนจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการส่งออกของไทย ปม ขัดแย้งทางการเมืองได้ส่งผลให้ความเชื่อมั่น ถดถอย อีกทั้ง เกิดความลำบากในการดำเนินงานประจำของภาคราชการ เช่น การออกหนังสือเดินทางเป็นต้น ความล่าช้าของ โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานจะมีผลกระทบต่อ การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่ในปีนี้แต่ใน ระยะยาว ด้วย เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดีขึ้นและระบบขนส่งที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้นสำคัญยิ่งต่อการเติบโต ของประเทศ ไทยในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นการขาดเสถียรภาพการเมืองที่ อย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญต่อ การพัฒนา ระยะยาว เช่น การเพิ่มทักษะ และความสามารถในการ แข่งขัน น้อยกว่าที่ควร ทำไม ?? สินค้าส่งออกของไทยถึงไม่เป็นที่ 1

6 เนื่องจากไทยมีภาคการเกษตรที่เข้มแข็ง มาก แต่ยังขาดภาคการผลิต ภาคอุสาหกรรม อย่างประเทศอื่นๆ ดังนั้นไทยจึงควรมีภาคอุตสาหกรรมเป็น ของตัวเอง เพื่อป้อนวัตถุดิบของไทยเราเอง จึงทำให้ไทยเรามีทั้งภาคการเกษตรและ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้ไทยสามารถ พัฒนาสินค้าส่งออกได้ดีมากขึ้น วิธีแก้ไขและการพัฒนา

7 1. นายเสฎฐวุฒิ มีหินกอง เลขที่ 12 2. นายเอกนัฐ ประมูลชัย เลขที่ 14 3. นางสาวพิชญา มีอาหาร เลขที่ 23 4. นางสาวมินตรา ท้วมนาค เลขที่ 24 5. นางสาววราลี จันทร์วงศ์ เลขที่ 26 6. นางสาวอมรรัตน์ เกตุสวัสดิ์ เลขที่ 30 7. นางสาวกฤษณวรรณ ยนต์นิยม เลขที่ 36 8. นางสาวปาริฉัตร ข่ายสุวรรณ เลขที่ 39 9. นางสาวปานตะวัน สุดจิตร์ เลขที่ 50 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เสนอ คุณครูชยัน ยุบล สมาชิกในกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบสินค้า ส่งออก ของไทยกับกลุ่มประเทศ อาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google