งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

X1 การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 5 จชต. ของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "X1 การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 5 จชต. ของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 x1 การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 5 จชต. ของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

2 x2 นโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาลที่จะเร่ง ดำเนินการในปีแรก ๑.๒ แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มา ดำเนินการในด้านความมั่นคงและ ด้านการพัฒนา โดยให้มีความ สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ พื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนาธรรม และความ เชื่อของประชาชน ตลอดทั้งอำนวยความเป็นธรรมและความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความสมานฉันท์และสันติสุข ในพื้นที่โดยเร็วที่สุด

3 x3 เขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.  สภาพการพัฒนาล้าหลัง ไม่ ทัดเทียมภูมิภาคอื่น ประเทศเพื่อนบ้าน  มติ ครม. ๒๘ พย. ๒๕๔๙ กำหนดให้พื้นทีจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัด สงขลา (อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ กิจ มีกลไก กพต.(คณะกรรมการเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ในลักษณะ Eastern Sea Board

4 x4 องค์ ประกอบ กพต. องค์ ประกอบ กพต.  ประธาน นายกรัฐมนตรี  รองประธาน รมว.มหาดไทย  กรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เลขานุการ ผอ.ศอ.บต. หน้าที่ : กำกับ เร่งรัด และอำนวยการดำเนินการ พัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา แผนงาน โครงการ และการจัดตั้งงบประมาณของส่วน ราชการในเขตพัฒนาพิเศษฯ

5 x5 ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การคุ้มครองความปลอดภัย การอำนวยความเป็น ธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้มกันแก่คน กลุ่มเสี่ยง) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความ มั่นคงทางอาชีพและรายได้ในการพึ่งพาตนเอง ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และยกระดับคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพื้นที่และ การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

6 x6 แผน งานของกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2551  แผนการส่งเสริมช่องทางการตลาด ภายในประเทศและต่างประเทศ  แผนการพัฒนาผู้ประกอบการและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ  แผนการคุ้มครองผู้บริโภคและ บรรเทาค่าครองชีพ รวม 3 แผนงาน งปม. 15 ล้านบาท รวม 3 แผนงาน งปม. 15 ล้านบาท

7 x7   ปี 2552 กระทรวงฯ ได้จัดทำของบประมาณใน การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จชต. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ งบประมาณ 80.040 ล้านบาท (สป. 3.78 ลบ./สอ. 25.62 ลบ./พค. 5 ลบ./ ทป.0.6 ลบ./คน. 34.04 ลบ./สพจ.5 จชต. 15 ลบ.) แผน งานของกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2552


ดาวน์โหลด ppt X1 การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า 5 จชต. ของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google