งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็น เรื่อง แนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อ การดูแลต่อเนื่อง (care/case management to ward continuing care) วันที่ 19-20 เมษายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็น เรื่อง แนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อ การดูแลต่อเนื่อง (care/case management to ward continuing care) วันที่ 19-20 เมษายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็น เรื่อง แนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อ การดูแลต่อเนื่อง (care/case management to ward continuing care) วันที่ 19-20 เมษายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยากรจาก ผศ. ดร. อสา กงตาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา สำนักการ พยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความปรารถนาดีจาก งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลคำม่วง

2 1. ประเมิน ปัญหา 1. ประเมิน ปัญหา 2. ตั้งเป้าหมาย 2. ตั้งเป้าหมาย 3. ลงมือ ปฏิบัติ 4. ประเมินผล และปรับปรุง 5. ส่งต่อ

3 ประเมิน ปัญหา ค่าใช้จ่าย (COST) ประชากร เป้าหมาย (Population) ธรรมชาติของโรค ความชุก, อัตรา ป่วย ปัญหาและความ ต้องการของผู้ป่วย ระบบบริการ Review chart,Doccument - ปกติ = ส่งเสริม - เสี่ยง = เฝ้าระวัง, คัดกรอง - ป่วย – ทั่วไป, ซับซ้อน - กาย จิต สังคม เศรษฐกิจ - โรค - วิถีชีวิต, วัฒนธรรม - นโยบาย - บุคลากร - อุปกรณ์

4 ตั้งเป้าหมาย - ระยะสั้น - ระยะยาว ระยะเวลา ใน การดูแล รักษา จัดลำดับ ความสำคัญ Criteria ของ Pop ตัวชี้วัด 1. ปริมาณ - ความถี่ ร้อยละ 2. คุณภาพ -K A P - ระดับความ ร่วมมือ - คุณภาพ ชีวิต -ADL 1. พฤติกรรมดี ไม่มี ภาวะแทรกซ้อน 2. มี ภาวะแทรกซ้อน >1 อย่าง พฤติกรรมต้อง ปรับ 3. ค่าใช้จ่ายสูง 4.Readmit 5. นอนนาน - แรก รับ - ฟื้นฟู - จำหน่า ย

5 ลงมือ ปฏิบัติ พิทักษ์สิทธิ์ ผู้ป่วย ประสานงาน พัฒนา CPG, CNPG พัฒนา Flow chart พัฒนา ศักยภาพ ทีม พัฒนา ศักยภาพ ผู้ป่วยและ ครอบครัว ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู, 4 มิติ - แนวคิด - องค์ ความรู้ - ทักษะ - ให้ความรู้ - เสริมพลัง อำนาจ - เป็นพี่ เลี้ยง - ให้ คำปรึกษา - องค์กร ( นโยบาย, บริห าร ) - ผู้ปฏิบัติ ( พยาบาล, สห วิชาชีพ ) - ชุมชน ( อสม, อปท, ผู้นำ )

6 ประเมินผล และ ปรับปรุง ตัวชี้วัด ทบทวน Flowchart ทบทวน CPG, CNPG วิเคราะห์ ความ แปรปรวน วิเคราะห์ ต้นทุน ปรับปรุงและพัฒนาในจุดที่เป็นปัญหา ( คน ระบบ อุปกรณ์ ) - ผู้ป่วย - ครอบครัว - ระบบบริการ - ผู้ให้บริการ - อุปกรณ์ เพื่อเสริมกันและลดความ ซ้ำซ้อนของบริการ

7 ส่งต่อ การวางแผน จำหน่าย กำหนด Criteria ก่อนจำหน่าย นัดหมายติดตาม ติดตามขาดนัด ช่องทางด่วน - ส่งต่อสู่ชุมชน - รับกลับจากชุมชน - ดีขึ้น - ดูแลตนเอง ได้บ้าง - มีผู้ดูแล

8 หวังว่าคงเป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจ ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็น เรื่อง แนวคิดการจัดการรายกรณีเพื่อ การดูแลต่อเนื่อง (care/case management to ward continuing care) วันที่ 19-20 เมษายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google