งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GE Model Priority Matrix. ลงทุน / เติบโต เลือ ก เก็บเกี่ยว / ลดลง สูง กลาง ต่ำ สูงกลางต่ำ ความสามารถ ในการแข่งขันของธุรกิจ ศักยภา พของ อุตสาหก รรม เทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GE Model Priority Matrix. ลงทุน / เติบโต เลือ ก เก็บเกี่ยว / ลดลง สูง กลาง ต่ำ สูงกลางต่ำ ความสามารถ ในการแข่งขันของธุรกิจ ศักยภา พของ อุตสาหก รรม เทคนิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GE Model Priority Matrix

2 ลงทุน / เติบโต เลือ ก เก็บเกี่ยว / ลดลง สูง กลาง ต่ำ สูงกลางต่ำ ความสามารถ ในการแข่งขันของธุรกิจ ศักยภา พของ อุตสาหก รรม เทคนิค General Electric Model (GE) Priority Matrix

3 Strategic Factors Analysis (External – Internal Factors) EFAS : External Factor Analysis Summary IFAS: Internal Factor Analysis Summary

4 การประเมินหรือวิเคราะห์ Strategic Factor (EFAS) นำ Strategic Factor ที่คัดไว้ซึ่งจะมีทั้ง ที่เป็น “ โอกาส (O : Opportunities)” และ “ อุปสรรคหรือ ภัยคุกคาม (T : Threats)” มาเขียนลงในคอลัมน์ (1) ตาราง EFAS ให้น้ำหนักแต่ละ factor ในคอลัมน์ (2) โดยน้ำหนักสูงสุด คือ 1.0 และต่ำสุดคือ 0.0 ซึ่งน้ำหนักของแต่ละปัจจัยรวมกัน ต้องเท่ากับ 1.00 ( การให้น้ำหนักเป็น ดุลพินิจของผู้บริหาร )

5 การให้คะแนนแต่ละ Factor ในคอลัมน์ (3) โดย คะแนนสูงสุดคือ 5 และต่ำสุดคือ 1 (Likert Scale) – ให้ปิดคอลัมน์ (2) ที่เป็นน้ำหนักของแต่ละ Factor เพื่อกันอิทธิพลจาก “ น้ำหนัก ” ออกไปก่อน –Strategic Factor ในกลุ่มที่เป็น “ โอกาส ” ให้พิจารณา ว่า โอกาสจาก Factor นั้น ๆ ด้วย “ ขีดความสามารถ ” ที่องค์กรมีอยู่ ถ้าองค์กรจะเข้าไป “ ตักตวง (exploit) โอกาสนั้น ที่คะแนนเต็ม 5 องค์กรควรจะได้เท่าใด ( เป็นการประเมินขีดความสามารถขององค์กร โดย ดุลพินิจของคณะผู้บริหาร ) –Strategic Factor ในกลุ่มที่เป็น “ อุปสรรค์หรือภัย คุกคาม ” ให้พิจารณาว่า อุปสรรคจาก Factor นั้น ๆ ถ้า องค์กรจะต้อง “ รับมือ (handle) อุปสรรคนั้นที่ คะแนนเต็ม 5 องค์กรจะทำได้ดีเพียงใด ( เป็นการ ประเมินศักยภาพในการรับมือกับ “ ภัยคุกคาม ” โดย ดุลพินิจของคณะผู้บริหาร – การให้คะแนนสูงเกินจริงจะไม่มีประโยชน์ แต่จะมีโทษ เนื่องจากไม่ Conservative ทำให้ประมาทและ มองข้ามประเด็นที่องค์กร “ อาจไม่ดีจริง ” ไป

6 ในแต่ละ Factor ให้นำน้ำหนักในคอลัมน์ (2) คูณกับคะแนนในคอลัมน์ (3) ซึ่งจะได้ Weighted score ในคอลัมน์ (4) ใช้คอลัมน์ (5) ในกรณีที่ต้องการให้เหตุผล กำกับแต่ละ Factor นั้น รวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก หรือ Weighted score ในคอลัมน์ (4) ทั้งหมด คะแนนที่ได้ บอกให้รู้ว่า องค์กรสามารถตอบสนองต่อ Strategic Factor ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อม ภายนอกได้ดีเพียงใด คะแนนถ่วงน้ำหนักโดยรวม สูงสุด = 5.0 ต่ำสุด = 0.0 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ = 3.0

7 EFAS : External Factors Analysis Summary External Factors Weig ht Ratin g W. Score Com ment s O : Opportunities O1 Economic Integration of European Community O2 Demographics favour Quality appliances O3Economic Development of Asia O4 Opening of Eastern Europe O5 Trend to “Superstores” T : Threats T1 Increasing government regulations T2 Strong US Competition T3 Whirlpool and Electrolux strong globally T4 New Product advance T5 Japanese appliance Companies.20.10.05.10.15.05.10 45122443124512244312.80.50.05.10.20.40.45.05.20 XXX Total Scores1.00 3.1 5

8 การประเมินหรือวิเคราะห์ Strategic Factor (IFAS) คณะผู้บริหารจะต้องใช้ดุลยพินิจ (Judgment) คำนึงถึงค่าถ่วงน้ำหนักของ factor นั้น ๆ โดย สิ่งที่ต้องกำหนดไว้ในใจคือการ benchmark กับคู่แข่งขัน แล้วดูว่า factor ของเราสู้คู่แข่งขัน ไม่ได้ (against) ซึ่งควรมีคะแนนอยู่ที่ใด ( ไม่ ควรให้คะแนนลำเอียงเข้าข้างตนเอง ) ในแต่ละ Factor ให้นำน้ำหนักในคอลัมน์ (2) คูณกับคะแนนในคอลัมน์ (3) ซึ่งจะได้ Weighted score ในคอลัมน์ (4) ใช้คอลัมน์ (5) ในกรณีที่ต้องการให้เหตุผล กำกับแต่ละ Factor นั้น

9 รวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก หรือ Weighted score ในคอลัมน์ (4) ทั้งหมด ก็จะทราบ ถึงตำแหน่งขององค์กรในแง่ของปัจจัย ภายในว่าอยู่ที่ใด โดยทั่วไปคะแนนของ ธุรกิจที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยในอุตสาหกรรม หนึ่ง ๆ มักอยู่ที่ 3.0 ทีมบริหารสามารถ ประเมินได้ว่าองค์กรที่ตนบริหารอยู่นั้นอยู่ ต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย และอยู่ห่างจาก “ คู่แข่งขัน ” ไปในทิศทางใด

10 IFAS : Internal Factors Analysis Summary External Factors Weig ht Rati ng W. Score Comments S : Strengths S1 Quality Maytag culture S2 Experienced top management S3 Vertical integration S4 Employee relations S5 Hoover’s international orientation W : Weakness W1 Process-oriented R&D W2 Distribution channels W3 Financial position W4 Global positioning W5 Manufacturing facilities.15.05.10.05.15.05.15.20.05 54433222245443322224.75.20.40.15.45.10.30.40.20 Quality key to success Know appliances Dedicated factories Good, but deteriorating Hoover name in cleaners Slow on new products Superstores replacing small dealers High debt load Hoover weak outside the United Kingdom and Australia Investing now Total Scores1.00 3.0 5

11 ลงทุน / เติบโต เลือ ก เก็บเกี่ยว / ลดลง สูง (+3) กลาง (=3) ต่ำ (-3) สูง (+3 ) กลาง (=3) ต่ำ (- 3) ความสามารถ ในการแข่งขันของธุรกิจ ศักยภา พของ อุตสาหก รรม เทคนิค General Electric Model (GE) Priority Matrix *

12 หน่วยธุรกิจ 1 หน่วยธุรกิจ 2 หน่วยธุรกิจ 3 OrganizationMarketingHRMFinanceProduction กลยุทธ์ องค์กร Recruiting or Hiring Strategy Retention Strategy Retire or Separation Strategy  Recruitment & Selection  HRD & Training  Benefits & Welfares  Health & Safety  Performance Management  Quit  Retire / Early Retire  Layoff  Termination

13 การจัดทำกลยุทธ์ ทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ ธุรกิจ (Strategic Partner)

14 ลักษณะของธุรกิจ o มีการลงทุนสูง o ควบคุมค่าแรงงาน ที่เข้มงวด o ช่องทางการกระจาย สินค้ามีต้นทุนต่ำ o โครงสร้างองค์กร แบนราบ o กฎระเบียบมากมาย o ผลิตสินค้าเน้นปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ SHRM o เน้นประสิทธิภาพ การผลิต o พรรณาหน้าที่งาน ชัดเจน (JD) o HR Plan ชัดเจน o มุ่งเน้นเทคโนโลยี การผลิต และทักษะ พนักงาน o จ่ายค่าจ้างแรงงาน ตามชิ้นงาน o ใช้ KPI ประเมินผล การปฏิบัติงาน Strategic Focus  Efficiency  Stability  Cost Control COST LEADERSHI P

15 ลักษณะของธุรกิจ o มุ่งเน้นการตลาด o เน้นสินค้า Innovation o เน้น R & D o เป็นผู้นำด้าน Value Innovation o มีความสามารถในการ ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือ แรงงานที่มี Creative & Innovation SHRM o ส่งเสริมการสร้าง Creative & Innovation o มีลักษณะงาน ที่หลากหลาย o มีแผนงานที่ยืดหยุ่น o เน้นการสรรหา ว่าจ้างบุคลากรจาก ภายนอก o เน้น Team Management o จ่ายค่าตอบแทน ตามความสามารถ o นำผลการประเมิน พนักงานมาเป็น เครื่องมือในการ HRD Strategic Focus  Growth  Innovation  Decentralization Differenti ation

16 ลักษณะของธุรกิจ o Overall cost leadership & differentiation o มุ่งไปที่กลุ่ม เป้าหมายเฉพาะ SHRM Overall cost leadership & differentiation Strategic Focus  Product  Service  Image Foc us


ดาวน์โหลด ppt GE Model Priority Matrix. ลงทุน / เติบโต เลือ ก เก็บเกี่ยว / ลดลง สูง กลาง ต่ำ สูงกลางต่ำ ความสามารถ ในการแข่งขันของธุรกิจ ศักยภา พของ อุตสาหก รรม เทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google