งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมการปรับปรุงโปรแกรมระบบTCU-LMS ให้รองรับการใช้งานหลายภาษา แนะนำ TCU-LMS version 3 Multi-Language ธัญภา จิรธรรมธนากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมการปรับปรุงโปรแกรมระบบTCU-LMS ให้รองรับการใช้งานหลายภาษา แนะนำ TCU-LMS version 3 Multi-Language ธัญภา จิรธรรมธนากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมการปรับปรุงโปรแกรมระบบTCU-LMS ให้รองรับการใช้งานหลายภาษา แนะนำ TCU-LMS version 3 Multi-Language ธัญภา จิรธรรมธนากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 02-3545678 ต่อ 2006 tcustaff@hotmail.com tanyapar@thaicyberu.go.th www.thaicyberu.go.th

2 http://www.thaicyberu.go.th

3 เริ่มเปิดให้บริการ มค. 2548 จำนวน 161 รายวิชา เป็นรายวิชาเรียนฟรีตามอัธยาศัยทั้งหมด ปัจจุบัน กค. 2554 เปิดให้บริการ 672 รายวิชา เป็นรายวิชาเรียนฟรีตามอัธยาศัย 562

4 รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย (Self-paced Learning Courses) เป็นรายวิชาที่ TCU ให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ TCU ก็สามารถ เลือกลงทะเบียนเรียนวิชาที่สนใจได้ บางรายวิชาอาจจะมีแบบทดสอบ เพื่อให้ผู้เรียน ได้ ทดลองทำ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง ไม่มีอาจารย์บริหารจัดการเรียนการสอน ไม่มีอาจารย์ วัดผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน ไม่สามารถออก วุฒิบัตรใดๆให้กับผู้เรียน www.thaicyberu.go.th

5

6 26% 18% 13%

7 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน TCU-LMS www.thaicyberu.go.th

8 TCU-LMS version Thai

9 หลักสูตรประกาศนียบัตร "Accessible Courseware Development 18 กค. 2548 การสร้างคอร์สแวร์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ " หลักสูตรประกาศนียบัตร "รอบรู้ เท่าทัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต" 1 ธค. 2548

10 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 มิย. 2549 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 มิย. 2549 หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นิง“ 6 พย. 2549

11 www.thaicyberu.go.th

12 TCU-LMS version English

13 สำหรับ นักเรียน เข้าเรียนรายวิชา ส่งการบ้าน มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ผ่านทางกระดานข่าว และห้อง สนทนา ดูสถิติการเข้าเรียนในแต่ละบทเรียนของตนเอง ติดต่อขอคำปรึกษา คำแนะนำ เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ เข้าทำกิจกรรมกลุ่มงานย่อย (Collaborative Group)กับ เพื่อนร่วมชั้นเรียน จดบันทึกโน๊ตย่อ สำหรับแต่ละหัวข้อในรายวิชา และเรียกดู ข้อมูลภายหลังได้

14 สร้างรายวิชา และสร้างสื่อการเรียนการสอนอย่างง่ายๆ อนุมัติให้เข้าเรียน ตามสถานะของผู้ใช้บริการ (Multi-task User) ดูรายงานผลการเรียนติดตามประเมินผลการเรียนของนักเรียนในชั้น เรียน เลือกดูรายงานผลการเรียนเป็นช่วงเวลาได้ นำเข้า-ส่งออก เนื้อหาบทเรียน สร้างแบบทดสอบ และตัดเกรดผลการทำแบบทดสอบ นำเข้า-ส่งออกแบบทดสอบ จัดกิจกรรมการเรียนเป็นกลุ่มงานย่อย (Collaborative Group)ให้ นักเรียนในชั้นเรียน ส่งข้อมูลให้นักเรียนเป็นรายบุคคล (Personal Message : PM) แจ้งการ Post ข้อความในกระดานข่าว ทาง PM และ email ให้คะแนนการทำกิจกรรมในกระดานข่าว จัดทำแบบประเมินการเรียนการสอน สำหรับแต่ละรายวิชา ที่สามารถ เปลี่ยนเนื้อหาในแบบประเมินได้ ตามความต้องการของผู้สอนในวิชานั้นๆ จดบันทึกโน๊ตย่อ สำหรับแต่ละหัวข้อในรายวิชา และเรียกดูข้อมูล ภายหลังได้ สามารถเลือกเปลี่ยน User Interface ให้แสดงผลเป็นภาษาไทย อังกฤษ หรือญี่ปุ่นได้ Multi-Language สำหรับ อาจารย์ / Admin ดูแลบริหารจัดการรายวิชา

15 www.thaicyberu.go.th TCU-LMS Multi-Language : Thai

16 www.thaicyberu.go.th TCU-LMS Multi-Language : English

17 www.thaicyberu.go.th TCU-LMS Multi-Language : Japanese

18 จำนวนมหาวิทยาลัย / หน่วยงาน ที่ใช้ระบบ TCU-LMS ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 22 แห่ง

19 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบ Full online เช่น  หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รายวิชา inter003 : Japanese Language Assistance ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน ภาษาญี่ปุ่น  รายวิชาเรียนฟรีตามอัธยาศัย การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยเรียนผ่าน e-Learning ผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ (Blended learning) เช่น  หลักสูตรประกาศนียบัตร Tele-Conference Discussion : Asian Architecture and Environment  ราย วิชาด้านบัญชี ในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  หลักสูตรประกาศนียบัตร ระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  รายวิชาในระดับปริญญาตรี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

20 การใช้บริการ TCU-LMS การศึกษา เช่น  รายวิชาในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มิย.2551  วิชาระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ตค. 2551  รายวิชาในระดับปริญญาตรี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบายรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีค. 2553  รายวิชาในระดับปริญญาตรี สาชาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มิย. 2553  รายวิชาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ตค. 2553 งานวิจัย  รายวิชา ของอาจารย์ ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มิย. 2549  รายวิชาในระดับปริญญาตรี ของอาจารย์ ในสาชาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กค. 2550  รายวิชาในระดับปริญญาตรี ของอาจารย์ ในภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบายรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กพ. 2551 การฝึกอบรม  โครงการพัฒนาบุคลากร สำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย SP2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 1,024 คน (ยอดรวม 10,920 คน) มีค.2553  รายวิชาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  รายวิชาของฝ่ายฝึกอบรมนักบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กย. 2552

21 การให้บริการจัดกลุ่มเฉพาะให้ผู้ใช้บริการ แก่หน่วยงานต่างๆ (Multi – Site) www.thaicyberu.go.th

22

23

24

25

26

27

28

29 วิธีการขอใช้บริการ TCU-LMS  จัดทำหนังสือจากหัวหน้าหน่วยงาน ถึงผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย แจ้งขอความอนุเคราะห์ ใช้ระบบ TCU-LMS ในการจัดการ เรียนการสอนออนไลน์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 7 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร. 02-3545678 ต่อ 2006 email : tanyapar@thaicyberu.go.th, tcustaff@hotmail.comtanyapar@thaicyberu.go.thtcustaff@hotmail.com www.thaicyberu.go.th


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมการปรับปรุงโปรแกรมระบบTCU-LMS ให้รองรับการใช้งานหลายภาษา แนะนำ TCU-LMS version 3 Multi-Language ธัญภา จิรธรรมธนากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google