งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง คำไทยทั้ง 7 ชนิด จัดทำโดย ด. ญ. ทิฐินันท์ พรมโอ๊ด ม 1/10 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง คำไทยทั้ง 7 ชนิด จัดทำโดย ด. ญ. ทิฐินันท์ พรมโอ๊ด ม 1/10 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง คำไทยทั้ง 7 ชนิด จัดทำโดย ด. ญ. ทิฐินันท์ พรมโอ๊ด ม 1/10 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน

2 เมนู คำอุทาน คำสันธานคำบุพบท คำวิเศษณ์ คำนามคำสรรพนามคำกริยา ถัดไป

3 2. คำสรรพนาม คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม แบ่งเป็น 6 ชนิด คือ 2.1 บุรุษสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้ แทนชื่อเวลาพูดจากัน 2.2 ประพันธสรรพนาม คือ สรรพนามที่ ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า 2.3 นิยมสรรพนาม คือ สรรพนามที่ กำหนดความรู้ให้แน่นอน 2.4 อนิยมสรรพนาม คือ สรรพนามที่ แทนสิ่งที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงไม่ได้กล่าว ในเชิงถามหรือสงสัย 2.5 ปฤจฉาสรรพนาม คือ คำสรรพนาม ที่ใช้เป็นคำถาม 2.6 วิภาคสรรพนาม คือ นามที่ใช้แทน คำนาม เมนูถัดไป

4 1. คำนาม คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ แบ่งเป็น 5 ชนิดคือ 1.1 สามานยนาม คือ นามที่เป็นชื่อ ทั่วไป 1.2 วิสามานยนาม คือ นามที่เป็นชื่อ เฉพาะ 1.3 สมุหนาม คือ นามที่เป็นหมู่คณะ 1.4 ลักษณะนาม คือ นามที่ใช้บอก ลักษณะของนาม 1.5 อาการนาม เมนูถัดไป

5 3. คำกริยา คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการของ คำนาม สรรพนาม แบ่งออกเป็น 4 ชิด คือ 3.1 สกรรมกริยา คือ คำกริยาที่ ต้องมีกรรมมารองรับ 3.2 อกรรมกริยา คือ คำกริยาที่ไม่ ต้องมีกรรมมารองรับ 3.3 วิกตรรถกริยา คือ คำกริยาที่ไม่ มีความหมายในตัวเอง ต้องมีคำ อื่นมาประกอบจึงจะสมบูรณ์ 3.4 กริยาอนุเคราะห์ คือ คำกริยา ที่ไม่มีความหมายในตัวเอง ทำ หน้าที่ช่วยคำกริยาให้มีความหมาย ชัดเจนขึ้น เมนูถัดไป

6 4. คำวิเศษณ์ คำวิเศษณ์ คือ คำจำพวกที่ประกอบคนอื่น เพื่อให้ ได้ความชัดเจนขึ้น มี 10 ชนิด คือ 4.1 ลักษณะวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ขยายนาม สรรพนาม หรือ กริยา 4.2 กาลวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ขยายคำอื่นเพื่อ บอกเวลา 4.3 สถานวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์บอกสถานที่ 4.4 ประมาณวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกปริมาณ 4.5 นิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์บอกความแน่นอน 4.6 อนิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ใช้ประกอบ โดยไม่กำหนดความแน่นอนลงไป 4.7 ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ใช้เป็นคำถาม หรือแสดงความสงสัย 4.8 ประติเษธวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่แสดงความ ปฏิเสธ 4.9 ประติชญาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ใช้ในการ พูดจากัน 4.10 ประพันธวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่ เชื่อมคำ เมนูถัดไป

7 5. คำบุพบท คำบุพบท คือ คำที่ใช้นำหน้านาม สรรพนาม หรือ กริยาบางพวกให้ ต่อเนื่องกันและได้ความชัดเจนขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 5.1 บุพบทที่ไม่เชื่อมกับคำอื่น คือ บุพบทที่ใช้เป็นคำเรียก 5.2 บุพบทที่เชื่อมกับคำอื่น คือ บุพ บทที่ใช้นำหน้าคำอื่นทำให้ได้ความ รัดกุมขึ้น เมนู ถัดไป

8 6. คำสันธาน คำสันธาน คือ คำที่ใช้เชื่อมคำหรือ ข้อความให้ต่อเนื่องกัน แบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ 6.1 เชื่อมความให้คล้อยตามกัน ได้แก่คำ ก็ … จึง แล้วก็ 6.2 เชื่อมความที่ขัดแย้งกัน ได้แก่คำ แต่ แต่ทว่า ถึง … ก็ 6.3 เชื่อมให้เลือกเอา ได้แก่คำ หรือ มิฉะนั้น ไม่ก็ 6.4 เชื่อมความที่เป็นเหตุผล ได้แก่คำ จึง ฉะนั้น ดังนั้น 6.5 เชื่อมความให้แตกต่างตอน ได้แก่คำ ส่วน ฝ่าย หนึ่ง 6.6 เชื่อมความแบ่งรับรอง ได้แก่คำ ถ้า ถ้า … ก็ 6.7 เชื่อมความให้สละสลวย ได้แก่คำ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี อันที่จริง เมนูถัดไป

9 7. คำอุทาน คำอุทาน คือ คำแสดงความรู้สึก ของผู้พูด แบ่งเป็น 7.1 อุทานบอกอาการ อาจจะ อุทานแสดงความ เข้าใจ ตกใจ โกรธ เจ็บ ตื่นเต้นและสงสัย 7.2 อุทานเสริมบท เป็นคำที่เพิ่ม เข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจให้ความ เพิ่มมาแต่อย่างใด เช่น จานเจิน โต๊ะเต๊อะ เสื่อสาด เป็นต้น เมนู ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง คำไทยทั้ง 7 ชนิด จัดทำโดย ด. ญ. ทิฐินันท์ พรมโอ๊ด ม 1/10 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google