งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำ Remember - Knowledge เข้าใจ Understanding ประยุกต์ Application วิเคราะห์ ( ความรู้ ) Analysis สังเคราะห์ ( เป็นความรู้ ใหม่ ) Synthesis 6 ขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำ Remember - Knowledge เข้าใจ Understanding ประยุกต์ Application วิเคราะห์ ( ความรู้ ) Analysis สังเคราะห์ ( เป็นความรู้ ใหม่ ) Synthesis 6 ขั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 จำ Remember - Knowledge เข้าใจ Understanding ประยุกต์ Application วิเคราะห์ ( ความรู้ ) Analysis สังเคราะห์ ( เป็นความรู้ ใหม่ ) Synthesis 6 ขั้น ประเมินค่า Evaluate

5 มีความรู้ความเข้าใจอย่าง แท้จริง Understanding เข้าถึงเจตนารมณ์ความมุ่ง หมายที่แท้จริง Internalization ยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต Commitment as way of Life 3 ขั้น มีความรู้ความเข้าใจอย่าง แท้จริง Understanding เข้าถึงเจตนารมณ์ความมุ่ง หมายที่แท้จริง Internalization มีความรู้ความเข้าใจอย่าง แท้จริง Understanding

6

7

8

9

10 ๑. ความรู้ควรถูกสร้างขึ้น หรือหล่อหลอมมา จากประสบการณ์ ๒. เนื้อหาทั้งหมดควรถูกสร้างขึ้นจาก ภาพรวม ที่สามารถเห็นเนื้อหาในลักษณะ องค์รวมได้ ๓. เนื้อหาควรเกี่ยวข้องหรืออยู่ใน สภาพแวดล้อมจริง ๔. เนื้อหาในหลักสูตรมีความยืดหยุ่น ที่ ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง ได้ ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมและมีบทบาท รับผิดชอบต่อการเรียน ผู้เรียนต้องเป็นผู้สร้างความหมายขึ้นจาก แง่มุมต่างๆ ในการเรียน

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt จำ Remember - Knowledge เข้าใจ Understanding ประยุกต์ Application วิเคราะห์ ( ความรู้ ) Analysis สังเคราะห์ ( เป็นความรู้ ใหม่ ) Synthesis 6 ขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google