งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter V โมเดลการตัดสินใจของ ผู้บริโภค. n เพื่อศึกษาถึงโมเดลการตัดสินใจของ ผู้บริโภคแบบต่างๆ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter V โมเดลการตัดสินใจของ ผู้บริโภค. n เพื่อศึกษาถึงโมเดลการตัดสินใจของ ผู้บริโภคแบบต่างๆ วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter V โมเดลการตัดสินใจของ ผู้บริโภค

2 n เพื่อศึกษาถึงโมเดลการตัดสินใจของ ผู้บริโภคแบบต่างๆ วัตถุประสงค์

3 Model การตัดสินใจของ ผู้บริโภค 1.Schiffman and Kanuk Model 2.Engel – Blackwell –Minard Model 3.Sheth Family Decision-Making Model 4.Sheth-Newman-Gross Model of Consumption Values

4 1)Schiffman and Kanuk Model Input Input Process Process Output Output

5 1)Schiffman and Kanuk Model

6 2) Engel-Blackwell-Miniard Model* โมเดลเกี่ยวกับกระบวนการ ตัดสินใจ และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง - กระบวนการตัดสินใจ - สิ่งนำเข้า - กระบวนการประเมินผลข้อมูล - ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ กระบวนการตัดสินใจ * เป็นกรอบในการศึกษาในชั้นเรียน

7

8 3) Sheth Family Decision-Making Model โมเดลเกี่ยวกับการตัดสินใจของครอบครัว

9 ปัจจัย 7 ประการ ที่มีอิทธิพลให้การ ตัดสินใจเป็นแบบ อิสระหรือแบบร่วม

10 โมเดลที่อธิบายว่า ทำไมผู้บริโภคจึงเลือกทางเลือกหนึ่งๆ เมื่อ เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ทำไมผู้บริโภคจึงเลือก ( ใช้ / ไม่ใช้ ) สินค้าใดสินค้าหนึ่ง ขึ้นอยู่กับคุณค่าต่างๆ ได้แก่...... 4) Sheth-Newman-Gross Medel of Consumption Values

11 คุณค่าด้านหน้าที่ : คุณสมบัติด้านกายภาพ ของสินค้า คุณค่าด้านสังคม : ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทางสังคมและทางเลือกของผู้บริโภค คุณค่าด้านอารมณ์ : ความตื่นเต้น ความ ประทับใจ คุณค่าด้านความรู้ : ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าและ บริการนั้นๆทำให้เกิดความรู้ ใหม่ๆแก่ผู้บริโภค คุณค่าด้านเงื่อนไขสภาวการณ์ : สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือเหตุการณ์ “ การประยุกต์ใช้โมเดลนี้ เพื่อจัดพวกของกลุ่ม ผู้บริโภคที่ นักการตลาดรู้จัก โดยใช้ฐานของคุณค่าที่มี ส่วนผลักดัน ทางเลือกของ ผู้บริโภค เพื่อพยากรณ์ พฤติกรรมการบริโภค และ บรรยาย อธิบายถึง พฤติกรรมนั้นๆ ”

12


ดาวน์โหลด ppt Chapter V โมเดลการตัดสินใจของ ผู้บริโภค. n เพื่อศึกษาถึงโมเดลการตัดสินใจของ ผู้บริโภคแบบต่างๆ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google