งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter V โมเดลการตัดสินใจของผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter V โมเดลการตัดสินใจของผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter V โมเดลการตัดสินใจของผู้บริโภค

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงโมเดลการตัดสินใจของผู้บริโภคแบบต่างๆ

3 Model การตัดสินใจของผู้บริโภค
Schiffman and Kanuk Model Engel – Blackwell –Minard Model Sheth Family Decision-Making Model Sheth-Newman-Gross Model of Consumption Values

4 Schiffman and Kanuk Model
Input Process Output

5 Schiffman and Kanuk Model

6 โมเดลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
2) Engel-Blackwell-Miniard Model* โมเดลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง กระบวนการตัดสินใจ สิ่งนำเข้า กระบวนการประเมินผลข้อมูล ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ *เป็นกรอบในการศึกษาในชั้นเรียน

7

8 3) Sheth Family Decision-Making Model
โมเดลเกี่ยวกับการตัดสินใจของครอบครัว

9 ปัจจัย 7 ประการ ที่มีอิทธิพลให้การ ตัดสินใจเป็นแบบ อิสระหรือแบบร่วม

10 4) Sheth-Newman-Gross Medel of Consumption Values
โมเดลที่อธิบายว่า ทำไมผู้บริโภคจึงเลือกทางเลือกหนึ่งๆ เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ทำไมผู้บริโภคจึงเลือก (ใช้ / ไม่ใช้) สินค้าใดสินค้าหนึ่ง ขึ้นอยู่กับคุณค่าต่างๆได้แก่......

11 คุณค่าด้านหน้าที่ : คุณสมบัติด้านกายภาพของสินค้า
คุณค่าด้านสังคม : ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทางสังคมและทางเลือกของผู้บริโภค คุณค่าด้านอารมณ์ : ความตื่นเต้น ความประทับใจ คุณค่าด้านความรู้ : ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าและบริการนั้นๆทำให้เกิดความรู้ ใหม่ๆแก่ผู้บริโภค คุณค่าด้านเงื่อนไขสภาวการณ์ : สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือเหตุการณ์ “การประยุกต์ใช้โมเดลนี้ เพื่อจัดพวกของกลุ่มผู้บริโภคที่ นักการตลาดรู้จัก โดยใช้ฐานของคุณค่าที่มีส่วนผลักดัน ทางเลือกของผู้บริโภค เพื่อพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภค และบรรยาย อธิบายถึงพฤติกรรมนั้นๆ”

12


ดาวน์โหลด ppt Chapter V โมเดลการตัดสินใจของผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google