งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 กฎหมายได้กำหนดอัตราภาษีไว้ 2 อัตรา คือ  1. อัตราภาษีตามปริมาณ เป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บ ตามปริมาณของสินค้าโดยคิดจากหน่วยสินค้าเป็น น้ำหนัก เป็นปริมาตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " กฎหมายได้กำหนดอัตราภาษีไว้ 2 อัตรา คือ  1. อัตราภาษีตามปริมาณ เป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บ ตามปริมาณของสินค้าโดยคิดจากหน่วยสินค้าเป็น น้ำหนัก เป็นปริมาตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  กฎหมายได้กำหนดอัตราภาษีไว้ 2 อัตรา คือ  1. อัตราภาษีตามปริมาณ เป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บ ตามปริมาณของสินค้าโดยคิดจากหน่วยสินค้าเป็น น้ำหนัก เป็นปริมาตร  2. อัตราภาษีตามมูลค่า เป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บคิด เป็นร้อยละ ของราคาสินค้าที่เป็นมูลค่า  เมื่อมีกำหนดอัตราภาษีไว้ทั้ง 2 อย่าง การจัดเก็บ ภาษีต้องคำนวณค่าภาษีจากอัตราภาษีตามมูลค่า และอัตราภาษีตามปริมาณเปรียบเทียบกัน หากอัตรา ใดที่คิดเป็นเงินสูงกว่าก็ให้ใช้อัตรานั้นเป็นอัตราที่ใช้ จัดเก็บภาษี การคำนวณภาษีสรรพสามิต

3 คิดภาษีสรรพสามิตจากฐานใด

4 การคำนวณภาษีสรรพสามิตอัตรา ภาษีตามปริมาณ

5  ราคาสินค้าที่เป็นมูลค่าที่นำมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ภาษีตามอัตรามูลค่านั้นมีอยู่ 2 แบบคือ  1. มูลค่าสินค้าแบบรวมใน คือในราคาสินค้าหรือบริการที่ ได้ทำการซื้อขายที่เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่เป็น มูลค่าได้รวมภาษีสรรพสามิตอยู่ในราคานั้นแล้ว  2. มูลค่าสินค้าแบบแยกนอก คือในราคาสินค้าหรือ บริการที่ทำการซื้อขายที่เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่ เป็นมูลค่ายังไม่ได้มีการรวมค่าภาษีอยู่ในราคาสินค้าหรือ บริการที่ทำการซื้อขายแต่อย่างใด  ฉะนั้นมูลค่าสินค้าที่ใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีเป็น มูลค่าสินค้าหรือบริการที่รวมค่าภาษีแบบรวมในคือได้ นำเอาภาษีสรรพสามิต และภาษีเก็บเพื่อมหาดไทย ที่ จะต้องเสียไปรวมไว้ในราคาสินค้าหรือบริการที่ทำการซื้อ ขายก่อนแล้วจึงจะนำมาคำนวณหาภาษีสรรพสามิต การคำนวณภาษีสรรพสามิตอัตรา ภาษีตามมูลค่า

6 ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ

7 ฐานภาษีกรณีอัตราภาษีตามมูลค่า

8 ฐานภาษีกรณีอัตราภาษีตามมูลค่า ( ต่อ )

9

10 เมื่อใดใช้สูตรหรือไม่ใช้สูตรในการ คำนวณภาษี

11 การคำนวณภาษีโดยไม่ใช้สูตร

12 การคำนวณภาษีโดยใช้สูตร

13

14


ดาวน์โหลด ppt  กฎหมายได้กำหนดอัตราภาษีไว้ 2 อัตรา คือ  1. อัตราภาษีตามปริมาณ เป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บ ตามปริมาณของสินค้าโดยคิดจากหน่วยสินค้าเป็น น้ำหนัก เป็นปริมาตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google