งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางาน เครื่องมือ ช่วยคิด แผนภูมิ ก้างปลา 1. กำหนดปัญหา 2. กำหนดกลุ่ม ปัจจัย ที่ทำให้เกิด ปัญหา 3. หาสาเหตุแต่ละ ปัจจัย 4. หาสาเหตุหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางาน เครื่องมือ ช่วยคิด แผนภูมิ ก้างปลา 1. กำหนดปัญหา 2. กำหนดกลุ่ม ปัจจัย ที่ทำให้เกิด ปัญหา 3. หาสาเหตุแต่ละ ปัจจัย 4. หาสาเหตุหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางาน เครื่องมือ ช่วยคิด แผนภูมิ ก้างปลา 1. กำหนดปัญหา 2. กำหนดกลุ่ม ปัจจัย ที่ทำให้เกิด ปัญหา 3. หาสาเหตุแต่ละ ปัจจัย 4. หาสาเหตุหลัก ของปัญหา 5. จัดลำดับปัญหา ของสาเหตุ หมวก 6 แบบ 1. หมวกสีขาว เพื่อคิดวิเคราะห์ ข้อมูล 2. หมวกสีแดง เพื่อการคิด แก้ปัญหา 3. หมวกสีดำ เพื่อ ความระมัดระวัง รอบคอบ 4. หมวกสีเหลือง เพื่อการคิดเชิงกล ยุทธ์ 5. หมวกสีเขียว เพื่อเกิดความคิด สร้างสรรค์ 6. หมวกสีน้ำเงิน เพื่อให้เกิดการคิด สังเคราะห์ เครื่องมือช่วย กรองปัญหา 1. แก้ง่าย ได้ผล มาก 2. แก้ง่าย ได้ผล น้อย 3. แก้ยาก ได้ผล มาก 4. แก้ยาก ได้ผล น้อย การเขียนข้อเสนอเชิง นโยบาย

2 หลักการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย - ควรเป็นข้อเสนอใหม่ ๆ กระบวนทัศน์ใหม่ ๆ - เป็นข้อเสนอที่ หากปฏิบัติแล้วจะช่วย แก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่า - ไม่เป็นข้อเสนอจากงานประจำ ไม่ใช่ประเด็น เล็ก ๆ น้อย ๆ - เขียนในแนวคิดหลัก ๆ กระชับ เข้าใจง่าย ไม่เยิ่นเย้อ สบสน วกวนไปมา สื่อความหมายชัดเจน คาดหวังให้เกิด อะไร - มีเป้าหมายและตรงเป้าหมาย จะทำได้ อย่างไร เงื่อนไข / กลไล สนับสนุนอย่างไร นโยบาย หมายถึง วิธีการปฏิบัติที่เลือก จากหลาย ทางเลือก เพื่อการ แก้ปัญหาที่มี ประสิทธิผล และเพื่อ อนาคตที่ ดีกว่า การจัดเก็บข้อมูล เพื่อ จัดทำข้อเสนอ เชิง นโยบาย 1. บริบทของ หน่วยงาน 2. ข้อมูลภายใน หน่วยงาน 3.Best Pracetice * ให้คำนึงถึงข้อมูล นอก กรอบที่ทันสมัย แนวคิด ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน

3 ชุมช น เข้มแ ข็ง


ดาวน์โหลด ppt การคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางาน เครื่องมือ ช่วยคิด แผนภูมิ ก้างปลา 1. กำหนดปัญหา 2. กำหนดกลุ่ม ปัจจัย ที่ทำให้เกิด ปัญหา 3. หาสาเหตุแต่ละ ปัจจัย 4. หาสาเหตุหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google