งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางาน
เครื่องมือช่วยคิด แผนภูมิก้างปลา 1.กำหนดปัญหา 2.กำหนดกลุ่มปัจจัย ที่ทำให้เกิดปัญหา 3.หาสาเหตุแต่ละปัจจัย 4.หาสาเหตุหลักของปัญหา 5.จัดลำดับปัญหาของสาเหตุ หมวก 6 แบบ 1.หมวกสีขาว เพื่อคิดวิเคราะห์ข้อมูล 2.หมวกสีแดง เพื่อการคิดแก้ปัญหา 3.หมวกสีดำ เพื่อความระมัดระวัง รอบคอบ 4.หมวกสีเหลือง เพื่อการคิดเชิงกลยุทธ์ 5. หมวกสีเขียว เพื่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ 6.หมวกสีน้ำเงิน เพื่อให้เกิดการคิดสังเคราะห์ เครื่องมือช่วยกรองปัญหา 1.แก้ง่าย ได้ผลมาก 2.แก้ง่าย ได้ผลน้อย 3.แก้ยาก ได้ผลมาก 4.แก้ยาก ได้ผลน้อย การเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย

2 หลักการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย
นโยบาย หมายถึง วิธีการปฏิบัติที่เลือกจากหลาย ทางเลือก เพื่อการแก้ปัญหาที่มี ประสิทธิผล และเพื่ออนาคตที่ ดีกว่า หลักการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย - ควรเป็นข้อเสนอใหม่ ๆ กระบวนทัศน์ใหม่ ๆ - เป็นข้อเสนอที่ หากปฏิบัติแล้วจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่า - ไม่เป็นข้อเสนอจากงานประจำ ไม่ใช่ประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ - เขียนในแนวคิดหลัก ๆ กระชับ เข้าใจง่าย ไม่เยิ่นเย้อ สบสน วกวนไปมา สื่อความหมายชัดเจน คาดหวังให้เกิดอะไร - มีเป้าหมายและตรงเป้าหมาย จะทำได้อย่างไร เงื่อนไข/กลไล สนับสนุนอย่างไร การจัดเก็บข้อมูลเพื่อ จัดทำข้อเสนอเชิง นโยบาย 1.บริบทของหน่วยงาน 2. ข้อมูลภายในหน่วยงาน 3.Best Pracetice * ให้คำนึงถึงข้อมูลนอก กรอบที่ทันสมัย แนวคิด ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน

3 ชุมชนเข้มแข็ง


ดาวน์โหลด ppt การคิดวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google