งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีตัวอย่างการจัดซื้อ จัดจ้าง การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การสำรองจ่ายเงินส่วนตัวจัดซื้อ วัสดุ การจัดซื้อวัสดุโดยไม่มีเหตุผลและ ความจำเป็นต้องใช้ การปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีตัวอย่างการจัดซื้อ จัดจ้าง การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การสำรองจ่ายเงินส่วนตัวจัดซื้อ วัสดุ การจัดซื้อวัสดุโดยไม่มีเหตุผลและ ความจำเป็นต้องใช้ การปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีตัวอย่างการจัดซื้อ จัดจ้าง การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การสำรองจ่ายเงินส่วนตัวจัดซื้อ วัสดุ การจัดซื้อวัสดุโดยไม่มีเหตุผลและ ความจำเป็นต้องใช้ การปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์

2 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซม ศูนย์การเรียน โดยวิธีตกลงราคารวม 12 ครั้งจากผู้ขายเพียงรายเดียว เป็นเงิน 600,000 บาท และขออนุมัติดำเนินการ จัดซื้อในวันเดียว 10 ครั้ง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการออกแบบจุล สารและแผ่นพับรวม 4 ครั้ง เป็นเงิน 200,000 บาท ในระยะเวลา ใกล้เคียงกัน โดยจัดจ้างจากผู้รับจ้างเพียง รายเดียว

3 การสำรองจ่ายเงินส่วนตัว จัดซื้อวัสดุ มีการสำรองเงินส่วนตัวจัดซื้อวัสดุ ปรับปรุงศูนย์การเรียน จำนวน 90,000 บาท แล้วนำใบเสร็จรับเงิน มาเบิกเงิน

4 การจัดซื้อวัสดุโดยไม่มี เหตุผลและความจำเป็น ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างโดยไม่ได้ระบุ หรือกำหนดว่าจะนำไปใช้ที่ ใด อย่างไร

5 การปรับปรุงอาคารและ ครุภัณฑ์ การปรับปรุงชั้นหนังสือและตู้ หนังสือจำนวน 90,000 บาท เป็น การปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน กว่า 5,000 บาท การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์จำนวน 80,000 บาท เป็นการปรับปรุงอาคารที่มีวงเงิน เกินกว่า 50,000 บาท

6 การปรับปรุงอาคารและ ครุภัณฑ์ ในรายงานขอจ้าง ไม่ได้ระบุรายละเอียด ของงานที่จะจ้างและกำหนดเวลาที่ต้องการ ให้งานนั้นแล้วเสร็จ ไม่ได้จัดทำใบสั่งจ้างหรือจัดทำแต่มีเพียงผู้ ว่าจ้างลงนามฝ่ายเดียว ไม่ได้กำหนดรายละเอียดการจ้าง ระยะเวลาแล้วเสร็จและอัตราค่าปรับ คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ตรวจสอบ งานจ้างกับรายละเอียดและข้อกำหนดใน ใบสั่งจ้าง

7 การปรับปรุงอาคารและ ครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงนามใน ใบสั่งจ้างในฐานะผู้สั่งจ้าง การขอเบิกเงินไม่ได้จัดทำใบสั่ง จ้างเพื่อทำการจองงบประมาณใน ระบบ GFMIS และไม่ได้บันทึก รายการจัดจ้างในระบบ e-GP

8 การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง 1. รายชื่อผู้มาติดต่อขอรับแบบเสนอราคาไม่ ตรงกับรายชื่อผู้เสนอราคา 2. ไม่มีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ขายให้เป็น ตัวแทนเข้าทำสัญญา 3. กำหนดเวลายื่นและเปิดซองในประกาศสอบ ราคาไม่ตรงกับเอกสาร สอบราคา 4. กำหนดส่งของเกิน 5 วันทำการแต่เลือกทำ บันทึกข้อตกลงซื้อขายแทนการทำสัญญา 5. ผู้ซื้อไม่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขาย

9 การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มี รายละเอียดและเนื้อหาไม่ตรงกับแบบ สัญญาซื้อขาย จำนวนรายการหนังสือและสื่อในประกาศ สอบราคา / ใบเสนอราคา / ข้อตกลงซื้อขายไม่ ตรงกัน ไม่ได้ใช้ชื่อสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการเป็นคู่สัญญา สัญญาจ้างไม่ระบุวันเดือนปีที่ครบกำหนด หรือจำนวนวันที่ครบกำหนด ไม่กำหนดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้อง รับผิดชอบความชำรุกบกพร่องของงานจ้าง ไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

10 การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ไม่กำหนดหลักประกันสัญญาหรือไม่ระบุ รายละเอียดของหลักประกันสัญญา ไม่มีใบสลักหลังตราสารแนบในสัญญาหรือ ติดอากรแสตมป์แทนการสลักหลังตราสาร

11 การตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ระบุวันที่ในใบส่งของ แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเพียง คนเดียว แต่ในใบตรวจรับพัสดุมีกรรมการ ลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุ 3 คน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ลง ลายมือชื่อในใบตรวจรับพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ

12 การปรับ นับเวลาการส่งมอบงานไม่ถูกต้อง เนื่องจากกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานเป็น จำนวนวัน ไม่ได้คิดค่าปรับกรณีผู้ขายส่งของล่าช้า กว่าที่กำหนด เมื่อครบกำหนดตามสัญญาและผู้ขายยังส่ง ของไม่ครบถ้วน ผู้ซื้อไม่ได้แจ้งการเรียก ค่าปรับและสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ คำนวณค่าปรับไม่ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt กรณีตัวอย่างการจัดซื้อ จัดจ้าง การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การสำรองจ่ายเงินส่วนตัวจัดซื้อ วัสดุ การจัดซื้อวัสดุโดยไม่มีเหตุผลและ ความจำเป็นต้องใช้ การปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google