งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง
การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง การสำรองจ่ายเงินส่วนตัวจัดซื้อวัสดุ การจัดซื้อวัสดุโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็นต้องใช้ การปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์

2 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมศูนย์การเรียน โดยวิธีตกลงราคารวม 12 ครั้งจากผู้ขายเพียงรายเดียว เป็นเงิน 600,000 บาท และขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อในวันเดียว 10 ครั้ง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการออกแบบจุลสารและแผ่นพับรวม 4 ครั้ง เป็นเงิน 200,000 บาท ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โดยจัดจ้างจากผู้รับจ้างเพียงรายเดียว

3 การสำรองจ่ายเงินส่วนตัวจัดซื้อวัสดุ
มีการสำรองเงินส่วนตัวจัดซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์การเรียน จำนวน 90,000 บาท แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกเงิน

4 การจัดซื้อวัสดุโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยไม่ได้ระบุหรือกำหนดว่าจะนำไปใช้ที่ใด อย่างไร

5 การปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์
การปรับปรุงชั้นหนังสือและตู้หนังสือจำนวน 90,000 บาท เป็นการปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 80,000 บาท เป็นการปรับปรุงอาคารที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท

6 การปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์
ในรายงานขอจ้าง ไม่ได้ระบุรายละเอียดของงานที่จะจ้างและกำหนดเวลาที่ต้องการให้งานนั้นแล้วเสร็จ ไม่ได้จัดทำใบสั่งจ้างหรือจัดทำแต่มีเพียงผู้ว่าจ้างลงนามฝ่ายเดียว ไม่ได้กำหนดรายละเอียดการจ้าง ระยะเวลาแล้วเสร็จและอัตราค่าปรับ คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ตรวจสอบงานจ้างกับรายละเอียดและข้อกำหนดในใบสั่งจ้าง

7 การปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ้างในฐานะผู้สั่งจ้าง การขอเบิกเงินไม่ได้จัดทำใบสั่งจ้างเพื่อทำการจองงบประมาณในระบบGFMIS และไม่ได้บันทึกรายการจัดจ้างในระบบ e-GP

8 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1.รายชื่อผู้มาติดต่อขอรับแบบเสนอราคาไม่ตรงกับรายชื่อผู้เสนอราคา 2.ไม่มีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ขายให้เป็นตัวแทนเข้าทำสัญญา 3.กำหนดเวลายื่นและเปิดซองในประกาศสอบราคาไม่ตรงกับเอกสาร สอบราคา 4.กำหนดส่งของเกิน 5 วันทำการแต่เลือกทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายแทนการทำสัญญา 5.ผู้ซื้อไม่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขาย

9 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีรายละเอียดและเนื้อหาไม่ตรงกับแบบสัญญาซื้อขาย จำนวนรายการหนังสือและสื่อในประกาศสอบราคา/ใบเสนอราคา/ข้อตกลงซื้อขายไม่ตรงกัน ไม่ได้ใช้ชื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นคู่สัญญา สัญญาจ้างไม่ระบุวันเดือนปีที่ครบกำหนดหรือจำนวนวันที่ครบกำหนด ไม่กำหนดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความชำรุกบกพร่องของงานจ้างไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

10 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่กำหนดหลักประกันสัญญาหรือไม่ระบุรายละเอียดของหลักประกันสัญญา ไม่มีใบสลักหลังตราสารแนบในสัญญาหรือติดอากรแสตมป์แทนการสลักหลังตราสาร

11 การตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ระบุวันที่ในใบส่งของ
แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเพียงคนเดียว แต่ในใบตรวจรับพัสดุมีกรรมการลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุ 3 คน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยไม่ได้ขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ

12 การปรับ นับเวลาการส่งมอบงานไม่ถูกต้อง เนื่องจากกำหนดระยะเวลาส่งมอบงานเป็นจำนวนวัน ไม่ได้คิดค่าปรับกรณีผู้ขายส่งของล่าช้ากว่าที่กำหนด เมื่อครบกำหนดตามสัญญาและผู้ขายยังส่งของไม่ครบถ้วน ผู้ซื้อไม่ได้แจ้งการเรียกค่าปรับและสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ คำนวณค่าปรับไม่ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt กรณีตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google