งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านตรงข้ามมุมฉาก ด้านตรงข้ามมุมA ด้านประชิดมุมA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านตรงข้ามมุมฉาก ด้านตรงข้ามมุมA ด้านประชิดมุมA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านตรงข้ามมุมฉาก ด้านตรงข้ามมุมA ด้านประชิดมุมA

2 ด้านตรงข้ามมุมฉาก: ฉาก ด้านตรงข้ามมุมA: ข้าม

3                 

4

5

6

7

8

9 Here are the main angles:
                    RADIANS DEGREES

10 Here are the corresponding points on the circumference:

11 การหาค่าตรีโกณมิติของมุมเมื่อมุมอยู่ที่แกนxและแกนy

12 x x’ y’ y 360 ̊

13 x x’ y’ y 180 ̊

14 x x’ y’ y 90 ̊

15 x x’ y’ y 270 ̊

16 การหาค่าตรีโกณมิติของมุมเมื่อมุมอยู่ที่แกนxและแกนy

17 จงหาค่า

18 การหาค่าตรีโกณมิติของมุมที่ตกนอกแกนx และ แกนy

19 x x’ y’ y 180 ̊ 60 ̊

20 x x’ y’ y 180 ̊ 45 ̊

21 x x’ y’ y 180 ̊ 30 ̊

22 30 ̊ 45 ̊ 60 ̊

23

24 x x’ y’ y 60 ̊

25 x x’ y’ y 120 ̊ -60 ̊ 60 ̊ 180 ̊

26 x x’ y’ y 240 ̊ 180 ̊ 60 ̊ +60 ̊

27 x x’ y’ y +360 ̊ 300 ̊ -60 ̊ 60 ̊

28 ค่า sin 240º=? x x’ y’ y 240º เขียนได้เป็น... 180º +60°

29 1ค่าฟังชั่น sin ของมุม 60º 2 เครื่องหมายตามQ
ดังนั้นดูแค่ 1ค่าฟังชั่น sin ของมุม 60º 2 เครื่องหมายตามQ x x’ y’ y - Cos 60º 60º - Sin 60º - Sin 60º

30 ค่า sin 240º จะเท่ากับ –sin60º ตอบ x x’ y’ y - Cos 60º 60º - Sin 60º

31 จงหาค่า sin 315º

32 315º เขียนได้เป็น... x x’ y’ y 360º - 45º

33 1.ค่าฟังชั่น sin ของ มุม - 45º
ดังนั้นดูแค่ 1.ค่าฟังชั่น sin ของ มุม - 45º 2. เครื่องหมายตามQ x x’ y’ y Cos 45º 45º - Sin 45º - Sin 45º

34 ค่า sin 315º จะเท่ากับ –sin45º ตอบ x x’ y’ y 45º - Sin 45º

35 จงหาค่าของ sin (180°+45°) sin 225° = Q3 - = sin 45° =

36 จงหาค่าของ tan (360°- 45°) tan 315° = - - - = - tan 45° tan 45°
Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 - - - = - tan 45° tan 45° tan 45° tan 45° tan 45° -1 -1 = = =

37 จงหาค่าของ tan ( ) tan ( ) tan = tan Q1 = + = = =

38 การหาค่าตรีโกณมิติของมุมที่ตกนอกแกนx และ แกนy

39 90 ̊+45 ̊ x x’ y’ y 90 ̊ 45º x y 45º

40 x y 45º x x’ y’ y 45º 270 ̊+45 ̊ 270 ̊

41 sin cos cot tan sec cosec

42 x x’ y’ y sin 135° 45º 90 ̊

43 sin (90°+ 45°) sin 135° = Q2 + = cos 45° =

44 มุม

45 x x’ y’ y 30 ̊ -30 ̊

46 สรุป มุม

47 จงหา -

48 จงหา -

49 แบบฝึกหัด 1.จงหาค่าของ 2.จงหาค่าของ 3.กำหนด จงหาค่าของ

50 4.กำหนด จงหาค่าของ

51 What's                     ?

52 There are only five things you need to remember:
    Sine guys are "up and down" guys     Cosine guys are "back and forth" guys

53     The short length is     The medium length is     The long length is

54 Know where your angles are...
                                                                                                       Know And it's easy to remember the lengths at the         angles:

55 When you need to figure something out,
All you really need are the sines and cosines because you can get all the others from these using basic identities:                  When you need to figure something out, just get in the habit of drawing a little unit circle.  Works every time!

56 Let's do some! up and down guy short positive back and forth guy
                                                     up and down guy short positive                                                                       back and forth guy long negative                         medium negative

57 What about those other guys? Easy.
                                                                                                                                                                        

58


ดาวน์โหลด ppt ด้านตรงข้ามมุมฉาก ด้านตรงข้ามมุมA ด้านประชิดมุมA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google