งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตาม พ. ร. บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 ศ. นพ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจ ริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตาม พ. ร. บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 ศ. นพ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจ ริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตาม พ. ร. บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 ศ. นพ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจ ริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรกฎาคม 2554

2 2 2529 กรณีการวิจัยจาก เหตุการณ์สมมุติ A. ผู้ป่วยเป็นหญิงหม้ายอายุ 70 ปี อยู่คน เดียว กินยานอนหลับเพื่อฆ่าตัวตาย แพทย์ถูกตามไปพบ ในมือถือเศษ กระดาษมีข้อความว่า ผู้ป่วยกินยานอน หลับ ต้องการตาย ขอให้แพทย์อย่านำส่ง โรงพยาบาล และไม่ต้องทำการรักษาใด ๆ แพทย์ทำตามความต้องการของผู้ป่วย รอ อยู่จนผู้ป่วยตาย ความเห็นนักกฎหมายส่วนมากร้อยละ 71.8 แพทย์มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

3 3 2529 กรณีการวิจัยจาก เหตุการณ์สมมุติ B. แพทย์นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ผู้ป่วย ได้รับการรักษา แต่ไม่ฟื้น อยู่ในเครื่องช่วย หายใจ แพทย์ปิดเครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยตาย ความเห็นนักกฎหมายส่วนมากร้อยละ 80.2 แพทย์มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

4 4 หลักกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคท้าย “ การกระทำ ให้หมายความรวมถึงการ ให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้น การที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้น ด้วย ”

5 5 2540 กรณีการวิจัยจาก เหตุการณ์สมมุติ ผู้ป่วยอายุ 60 ปี เป็นโรคความดัน โลหิต มีอาการหมดสติทันที เพราะ หลอดเลือดในสมองแตก เลือกออกใน สมองจำนวนมาก แพทย์บอกว่า ถ้าไม่ ผ่าเอาเลือดออก ผู้ป่วยจะตาย แต่ถ้า ผ่า ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ได้ แต่จะอยู่ใน สภาพเจ้าหญิงนิทรา ญาติไม่ยอมให้แพทย์ผ่า แพทย์จึง ปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมา

6 6 2540 กรณีการวิจัยจาก เหตุการณ์สมมุติ ( ต่อ ) A. ผลของความเห็น ร้อยละ 26.4 แพทย์มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ร้อยละ 72.4 แพทย์ไม่มี ความผิด B. กรณีผ่าแล้ว ผู้ป่วยไม่ฟื้น แพทย์ถอด เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยตายในเวลา ต่อมา ผลของความเห็นแยกเป็น 2 กลุ่ม - ผู้ป่วยตาย 2 ชม. หลังถอด แพทย์มี ความผิด 68.6/ ใม่ผิด 28.5 - ผู้ป่วยตาย 30 วันหลังถอด แพทย์มี ความผิด 34.3/ ไม่ผิด 62.4

7 7 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2550 มาตรา 12 “ บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไป เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ได้ การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนา ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่ง แล้วมิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด และให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง ”

8 8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย (2550) มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง มาตรา 26 การใช้อำนาจโดย องค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและ เสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญนี้

9 9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย (2550) มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตน ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยก บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิ ทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาล ได้...

10 10 สิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 1 มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและ เท่าเทียมกัน ทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคน ได้รับการประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโน ธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันพี่น้อง

11 11 สิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 3 บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิต ใน เสรีธรรมและในความมั่นคงแห่งร่างกาย การดำรงชีวิต = วิถีชีวิต The right to self-determination ( สิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเอง )

12 12 มาตรา 8 พ. ร. บ. สุขภาพ แห่งชาติ พ. ศ.2550 มาตรา 8 ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูล ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ ผู้รับบริการจะใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการรับหรือไม่รับบริการใด และใน กรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั้นมิได้


ดาวน์โหลด ppt 1 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตาม พ. ร. บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 ศ. นพ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจ ริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google