งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ** หน่วยงาน หมายถึง สำนัก / กอง / ส่วน / ฝ่าย ตามโครงสร้างของ อปท. ผู้เบิก หมายถึง หน่วยงานที่ ได้รับงบประมาณ งบทั่วไป และงบเฉพาะการ เจ้าหน้าที่ หมายถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ** หน่วยงาน หมายถึง สำนัก / กอง / ส่วน / ฝ่าย ตามโครงสร้างของ อปท. ผู้เบิก หมายถึง หน่วยงานที่ ได้รับงบประมาณ งบทั่วไป และงบเฉพาะการ เจ้าหน้าที่ หมายถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ** หน่วยงาน หมายถึง สำนัก / กอง / ส่วน / ฝ่าย ตามโครงสร้างของ อปท. ผู้เบิก หมายถึง หน่วยงานที่ ได้รับงบประมาณ งบทั่วไป และงบเฉพาะการ เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่ รับจ่ายเงิน และให้รวมถึงผู้ได้รับ มอบหมาย ** หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทั่วไป เมื่อจะเบิก จ่ายเงิน ต้องให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ลงลายมือชื่อเป็นผู้เบิกในหน้าฎีกาเบิกเงิน **

2 1 หลักฐานการจ่าย หมายถึง หลักฐาน แสดงว่าได้มี การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ ใบสำคัญคู่จ่าย หมายถึง - หลักฐานการจ่ายที่เป็น ใบเสร็จรับเงิน - หลักฐานของธนาคารแสดงการ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ - หลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ของผู้รับที่ธนาคาร - ใบนำส่งเงินต่อหน่วยงานคลัง

3 เงินรายรับ เงินที่ อปท. จัดเก็บ หรือรับ ไว้ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ นิติกรรม ** เงินทั้งปวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับตามกฎหมายถือว่าเป็นรายรับทั้งสิ้น ** เงินนอกงบประมาณ เงินที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อปท. เว้นแต่ เงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย และเงินที่รัฐบาลอุดหนุนโดย กำหนดวัตถุประสงค์ 5

4 รายงานสถานะการเงินประจำวัน ยอดเงินรับและจ่ายในแต่ละวัน รวมถึง ยอดเงินฝากธนาคารด้วย แผนการใช้จ่ายเงิน แผนแสดง รายละเอียดการใช้จ่ายของหน่วยงานผู้ เบิก ทุนสำรองเงินสะสม ยอดเงินสะสม 25 % ของเงินสะสมประจำปี เงินสะสม เงินที่เหลือจ่ายประจำปีและได้ หักทุนสำรองเงินสะสมไว้แล้ว 6

5 หักรายจ่ายทั้งสิ้นหัก ทุนสำรองเงินสะสม 25% เงินสะสมประจำปี รายรับทั้งสิ้น 7

6 คำถาม ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. เงินสะสม คือ เงินที่เหลือจ่ายประจำปีและได้ หักทุนสำรองเงินสะสมไว้แล้ว ข. ผู้เบิก หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ งบทั่วไป และงบเฉพาะการ ค. ทุนสำรองเงินสะสม ยอดเงินสะสม 40 % ของเงินสะสมประจำปี ง. เงินนอกงบประมาณ เงินที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อปท. เว้นแต่ เงินที่ปรากฏ ตามงบประมาณรายจ่าย และเงินที่รัฐบาล อุดหนุนโดยกำหนดวัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt 1 ** หน่วยงาน หมายถึง สำนัก / กอง / ส่วน / ฝ่าย ตามโครงสร้างของ อปท. ผู้เบิก หมายถึง หน่วยงานที่ ได้รับงบประมาณ งบทั่วไป และงบเฉพาะการ เจ้าหน้าที่ หมายถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google