งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายเรื่อง เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก และ การรายงานแบบ 102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายเรื่อง เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก และ การรายงานแบบ 102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายเรื่อง เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก และ การรายงานแบบ 102
กลุ่มงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2 หัวข้อการนำเสนอ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก การรายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากตามแบบ102

3 องค์ประกอบของเงินนอกงบประมาณ
เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนอกจาก เงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

4 ที่มาของเงินนอกงบประมาณ
พรบ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

5 พรบ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 เงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินฝาก
เงินยืมทดรองราชการ เงินฝาก เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน เงินขายบิล

6 พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินบำรุงการศึกษา เงินบำรุงของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เงินทดรองราชการ เงินทุนสำรองจ่าย ไม่อยู่ในประเภทเงินฝากในการรายงาน

7 ลักษณะของเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก

8 เงินฝาก เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้ และจ่ายคืนตามคำขอของผู้ฝาก ตามข้อบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง เงินที่ส่วนราชการจะนำฝากต้องไม่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ เงินงบประมาณ เงินที่มีบัญชีเงินทุนหมุนเวียน เงินรายได้แผ่นดิน *** เว้นแต่จะได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง **** ...กำหนดให้ส่วนราชการนำเงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้ามาฝากคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค /ว 107

9 เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินที่ได้รับในลักษณะชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลือง แห่งทรัพย์สิน และจำเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 38 ลงวันที่ 3 เมษายน 2545 และหนังสือ กรมบัญชีกลาง กค /ว 85 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2545

10 เงินบริจาค เงินซึ่งมีผู้มอบให้ส่วนราชการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการนั้น หรือเป็นเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้ เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการนั้น

11 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เงินที่ได้รับจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ สหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษฯ องค์การ ระหว่างประเทศ หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ หรือเงินให้เปล่า

12 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
1. ได้รับเงินช่วยเหลือโดยผ่านกรมวิเทศสหการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของกรมวิเทศสหการ (ไม่ต้องรายงานตามแบบ 102) 2. ได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรง ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบของทางราชการ โดยอนุโลม

13 เงินบำรุงการศึกษา เงินทั้งปวงที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ นอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย

14 เงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เงินทั้งปวงที่สถานบริการการสาธารณสุข ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เนื่องจากการดำเนินงาน ในกิจการของสถานบริการการสาธารณสุขตาม หน้าที่ นอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่าย

15 เงินฝาก 22 ประเภท

16

17 เอกสารรายงาน GFS


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายเรื่อง เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก และ การรายงานแบบ 102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google