งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบรรยายเรื่อง เงินนอก งบประมาณ ประเภทเงินฝาก และ การรายงานแบบ 102 กลุ่มงานพัฒนาเงินนอก งบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบรรยายเรื่อง เงินนอก งบประมาณ ประเภทเงินฝาก และ การรายงานแบบ 102 กลุ่มงานพัฒนาเงินนอก งบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบรรยายเรื่อง เงินนอก งบประมาณ ประเภทเงินฝาก และ การรายงานแบบ 102 กลุ่มงานพัฒนาเงินนอก งบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2 2 หัวข้อการ นำเสนอ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงินนอก งบประมาณ ประเภทเงินฝาก การรายงานการรับ - จ่ายเงิน นอกงบประมาณประเภทเงิน ฝากตามแบบ 102

3 3 องค์ประกอบของเงิน นอกงบประมาณ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ส่วนราชการนอกจาก เงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

4 4 1. พรบ. เงินคงคลัง พ. ศ. 2491 2. พรบ. วิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2502 ที่มาของเงินนอก งบประมาณ

5 5 พรบ. เงินคงคลัง พ. ศ. 2491 เงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินยืมทดรองราชการ เงินฝาก เงินทุนหรือเงินทุน หมุนเวียน เงินขายบิล

6 6 พรบ. วิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2502 เงินบูรณะทรัพย์สิน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินบำรุงการศึกษา เงินบำรุงของหน่วยงานบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข เงินทดรองราชการ เงินทุนสำรองจ่าย ไม่อยู่ในประเภท เงินฝากในการ รายงาน

7 7 ลักษณะของเงินนอก งบประมาณ ประเภทเงินฝาก

8 8 เงินฝาก เงินที่กระทรวงการคลังรับฝากไว้ และจ่ายคืน ตามคำขอของผู้ฝาก ตามข้อบังคับและระเบียบ ของกระทรวงการคลัง เงินที่ส่วนราชการจะนำฝาก ต้องไม่เข้า ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1. เงินงบประมาณ 2. เงินที่มีบัญชีเงินทุนหมุนเวียน 3. เงินรายได้แผ่นดิน *** เว้นแต่จะได้รับความตกลงจาก กระทรวงการคลัง ****... กำหนดให้ส่วนราชการนำเงินนอกงบประมาณที่ ฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้ามาฝากคลัง ตาม หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0526.9/ ว 107

9 9 เงินบูรณะ ทรัพย์สิน เงินที่ได้รับในลักษณะชดใช้ความ เสียหาย หรือสิ้นเปลือง แห่งทรัพย์สิน และจำเป็นต้องจ่ายเพื่อ บูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สิน คืนมา โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.1/ ว 38 ลงวันที่ 3 เมษายน 2545 และหนังสือ กรมบัญชีกลาง กค 0518.1 / ว 85 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2545

10 10 เงิน บริจาค เงินซึ่งมีผู้มอบให้ส่วน ราชการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการใช้จ่ายใน กิจการของส่วนราชการนั้น หรือ เป็นเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมี ผู้มอบให้ เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการ ของส่วนราชการนั้น

11 11 เงินช่วยเหลือจาก ต่างประเทศ เงินที่ได้รับจากรัฐบาล ต่างประเทศ องค์การ สหประชาชาติ ทบวงการ ชำนัญพิเศษฯ องค์การ ระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ หรือเงินให้เปล่า

12 12 1. ได้รับเงินช่วยเหลือโดยผ่าน กรมวิเทศสหการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของ กรมวิเทศสหการ ( ไม่ต้องรายงานตามแบบ 102) 2. ได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรง ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบของทางราชการ โดยอนุโลม เงินช่วยเหลือจาก ต่างประเทศ

13 13 เงินบำรุง การศึกษา เงินทั้งปวงที่สถานศึกษาได้รับ ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ นอกเหนือจากเงินงบประมาณ รายจ่าย

14 14 เงินบำรุงของหน่วย บริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข เงินทั้งปวงที่สถานบริการ การสาธารณสุข ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เนื่องจากการดำเนินงาน ในกิจการของสถานบริการการ สาธารณสุขตาม หน้าที่ นอกเหนือจากเงิน งบประมาณรายจ่าย

15 15 เงินฝาก 22 ประเภท

16 16

17 17 เอกสารรายงาน GFS


ดาวน์โหลด ppt 1 การบรรยายเรื่อง เงินนอก งบประมาณ ประเภทเงินฝาก และ การรายงานแบบ 102 กลุ่มงานพัฒนาเงินนอก งบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google