งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน Abstract บทคัดย่อ (เรื่องย่อ) Prof Drs J Patumanond, MD, MPH, DSc MSc-PhD Program in Clinical Epidemiology Faculty of Medicine, Thammasat University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน Abstract บทคัดย่อ (เรื่องย่อ) Prof Drs J Patumanond, MD, MPH, DSc MSc-PhD Program in Clinical Epidemiology Faculty of Medicine, Thammasat University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน Abstract บทคัดย่อ (เรื่องย่อ) Prof Drs J Patumanond, MD, MPH, DSc MSc-PhD Program in Clinical Epidemiology Faculty of Medicine, Thammasat University

2 Types of Abstract Structured abstract มีโครงสร้าง (ขึ้นหัวข้อ) ชัดเจน Biomedical sciences Non-structured abstract ไม่มีโครงสร้าง (ไม่ขึ้นหัวข้อ) Social sciences

3 Structured Abstract (1) Full-structured ความสำคัญ (Importance) วัตถุประสงค์ (Objective) รูปแบบศึกษา สถานที่ และผู้ป่วย (Design, setting & participants) วิธีการวัดผล (Main outcomes & measurements) ผล (Results) [ตารางผล (Tables)] ข้อยุติและการนำไปใช้ (Conclusions & relevance) คำสำคัญ (Keywords)

4 Structured Abstract (2) Semi-structured วัตถุประสงค์ (Objectives) วัสดุและวิธีการศึกษา (Materials & Methods) ผลการศึกษา (Results) ข้อยุติ (Conclusions)

5 การส่ง Abstract สำหรับ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล Structured แบบ Full-structured structures abstract with summary table or figure Content ครบถ้วน (อ่านรู้เรื่อง) ตรวจสอบกับคำชี้แจงของผู้จัดงานให้ตรงกัน ความยาว ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร Tahoma 11 pt แบบอักษร Tahoma 11 pt กระดาษ A4 กั้นบนล่างซ้ายขวา 1 นิ้ว กระดาษ A4 กั้นบนล่างซ้ายขวา 1 นิ้ว ตั้ง line spacing = single ตั้ง line spacing = single ระบุคำสำคัญ (keywords) 3 – 6 คำ ให้แปลจาก MeSH (Medical Subject Headings)

6 การเตรียม Structured Abstract Structure ความสำคัญ (Importance) ~ 3-5 บรรทัด วัตถุประสงค์ (Objective) ~ 1 บรรทัด รูปแบบ สถานที่ ผู้ป่วย ~ 5-8 บรรทัด (Design, setting & participants) วิธีการวัดผล ~ 3-5 บรรทัด (Main outcomes & measurements) ผล (Results) ~ 5 บรรทัด [ตารางผล (Tables) ]แทรกตาราง ข้อยุติและการนำไปใช้ ~ 5 บรรทัด (Conclusions & relevance) คำสำคัญ (Keywords) ~ 3-6 คำ

7 ตัวอย่าง Structured Abstract

8 บทคัดย่อ ความสำคัญ: โรคต้อหินเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สายตาพิการ มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตเป็นปัญหา สำคัญทางสาธารณสุข ผู้ป่วยจำนวนมากมีความพิการทางสายตาเกิดขึ้นภายหลัง วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะทางคลินิกที่มีผลต่อความพิการทางสายตา รูปแบบ สถานที่และผู้ป่วย: การศึกษาเชิงพรรณนา ที่โรงพยาบาลลำพูน ศึกษาผู้ป่วยโรคต้อหินที่มารับการ รักษาที่คลินิกตาระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2548 วิธีการวัดผล: รวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางคลินิก การตรวจพิเศษ วิธีการรักษา ผลการควบคุมความดัน ลูกตา และสายตาหลังการรักษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผล: ผู้ป่วยที่มารับการรักษาโรคต้อหินจำนวน 162 ราย มีประวัติโรคตาอื่นร่วมด้วยร้อยละ 24.1 มีอาการแบบ เริ้อรังร้อยละ 72.8 เป็นต้อหินปฐมภูมิร้อยละ 80.9 มารับการตรวจรักษาสม่ำเสมอร้อยละ 85.8 หลังการรักษา ควบคุมความดันลูกตาได้ร้อยละ 76.5 แต่ระดับสายตาเลวลงจนพิการร้อยละ 19.8 มีผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจ ลานสายตาร้อยละ 56.8 และไม่ได้รับการตรวจขั้วประสาทตาร้อยละ 75.3 ปัจจัยที่มีผลทำให้สายตาเลวลง จนพิการได้แก่ ควบคุมความดันลูกตาไม่ได้ ไม่มาตรวจตามนัด และอายุมากกว่า 60 ปี การรักษาด้วยการ ผ่าตัดมีแนวโน้มว่าควบคุมความดันลูกตาได้ดีกว่าการรักษาด้วยยา ข้อยุติและการนำไปใช้: พยากรณ์โรคและการดูแลผู้ป่วยโรคต้อหิน ยังไม่ดีเท่าที่ควร ผู้เกี่ยวข้องควร ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน เพื่อควบคุมระดับความดันลูกตา และ ปรับปรุงการติดตามผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คำสำคัญ: ต้อหิน ตาบอด สายตาพิการ ความดันลูกตา การรักษา ปัจจัยเสี่ยง ระดับสายตา >3/60ระดับสายตา ≤3/60 ปัจจัยเสี่ยงจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ p-value อายุมากกว่า 60 ปี9170.02990.6 0.023 รักษาด้วยยา8666.22268.8 0.780 ควบคุมความดันตาไม่ดีหรือไม่ได้2116.11753.1<0.001 มาตรวจตามนัดไม่สม่ำเสมอหรือไม่มา118.51237.5<0.001


ดาวน์โหลด ppt การเขียน Abstract บทคัดย่อ (เรื่องย่อ) Prof Drs J Patumanond, MD, MPH, DSc MSc-PhD Program in Clinical Epidemiology Faculty of Medicine, Thammasat University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google