งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ปฏิภาณ ไชยกุล อดิศร สุดดวง. สังคม หมายถึง การอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ปฏิภาณ ไชยกุล อดิศร สุดดวง. สังคม หมายถึง การอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ปฏิภาณ ไชยกุล อดิศร สุดดวง

2 สังคม หมายถึง การอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สำหรับระบบสังคมที่ รวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกเหนือจากมนุษย์อาจใช้คำว่า ระบบนิเวศ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิตต่างๆกับสภาพแวดล้อม สังคมของมนุษย์เกิดจาก กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัด และอื่นๆ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือ ประเพณีรวมถึงภาษา การละเล่นและอาหารการกินของ ตนเองในแต่ละสังคม การที่มนุษย์รวมกันเป็นสังคมนั้น ระบบนิเวศวัฒนธรรม ประเพณี

3 องค์ประกอบของสังคม สังคมมนุษย์มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1. ประชากร จะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2 ขึ้นไปสังคมที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ ครอบครัวที่มีพ่อ - แม่ หรือ พ่อ - แม่ - ลูก ในขณะที่ชุมชนหรือหมู่บ้านจะมี สมาชิกเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นอำเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ ตลอดจนสังคม โลก ที่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกัน 2. ความสัมพันธ์ ประชากรหรือสมาชิกในสังคมนั้นจะต้องมี ความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 3. พื้นที่หรืออาณาเขต คนในสังคมจะอาศัยอยู่ในบริเวณแห่งใดแห่ง หนึ่ง พื้นที่อาจมีขนาดจำกัด เช่น บริเวณบ้านของครอบครัวหนึ่งหรือ บริเวณกว้างขวาง เป็นอำเภอหรือจังหวัดโดยไม่ถูกจำกัดพื้นที่ เช่น การ สื่อสารระหว่างบุคคลทางอินเทอร์เน็ต 4. การจัดระเบียบทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น สมาชิกจะต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือบรรทัดฐานที่ควบคุมตามตำแหน่ง สิทธิและ หน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน บรรทัดฐานทางสังคมจะมีระบบแบบแผน เป็น ที่ยอมรับและเข้าใจร่วมกันของคนในสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างปกติสุข 5. การมีวัฒนธรรมของตนเอง เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นเหล่า ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันทั้งทางกายภาพและประวัติศาสตร์ พวกเขา ก็สร้างวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการ ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง

4 ทำอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคม ได้อย่างเป็นสุข สังคมไทยหรือสังคมชาวพุทธตั้งแต่โบราณมา เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการควบคุมตัวเองได้ ไม่ ชอบจับผิดใครและช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาใคร บ้านเมืองเราจึงสงบร่มเย็น ได้รับการขนานนามว่า สยาม เมืองยิ้ม มานานแสนนาน แต่ว่าตอนนี้ชักจะยิ้มกันไม่ออก แล้ว ก็ขอเตือนว่า ต่างคนต่างต้องหันกลับมาสำรวจ ตัวเองแล้วว่า เราสามารถรักษาคุณสมบัติพื้นฐาน ขั้นต่ำสุด ของชาวพุทธได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าน้อยไปหรือขาดไปก็ ต้องรีบแก้ไข

5 การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม 1. มนุษย์มีระยะเวลาของการเป็นทารกยาวนานและไม่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะเริ่มต้นของชีวิต ทำให้มนุษย์ แตกต่างไปจากสัตว์อื่น และด้วยความจำเป็นที่จะต้องมีการเลี้ยง ดูทารกเป็นระยะเวลานานนี้เอง ทำให้มนุษย์จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกัน สร้างแบบแผนความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัว เป็นเพื่อน บ้าน และมีความสัมพันธ์กับคนในสังคมอื่นๆ 2. มนุษย์มีความต้องการทางสมอง เพราะสามารถคิดค้น วิธีการในการควบคุมธรรมชาติ เพื่อนมาใช้ตอบสนองความ ต้องการ ทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีความสุข ซึ่งการควบคุม ธรรมชาติจำเป็นต้องอาศัยการแบ่งงานและความร่วมมือจาก บุคคลอื่น เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ ร่วมกันกับหลายๆคน เช่นการแสวงหาอาหาร ผลิตสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น 3. มนุษย์มีความสามารถในการที่จะสร้างวัฒนธรรมและ ส่งผ่านวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นหลังให้ได้รับรู้ เพื่อนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมเหล่านี้มีทั้งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ ดำเนินชีวิต และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการอื่นๆ นอกเหนือไปจากสิ่งที่จำเป็นต่อชีวภาพ เช่น ต้องการความรัก ความอบอุ่น การจัดระเบียบทางสังคม ความเชื่อ ศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น

6 คำถาม 1. สังคมมนุษย์มีองค์ประกอบที่สำคัญกี่องค์ประกอบ 2. ทำอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 3. สังคม หมายถึงอะไร


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ปฏิภาณ ไชยกุล อดิศร สุดดวง. สังคม หมายถึง การอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google