งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการบรรยายของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558. Evaluation of Global Health การสืบค้นองค์กรนานาชาติว่ามีองค์กรใดบ้างที่ให้ การสนับสนุนในด้านสุขภาพ เช่น 0.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการบรรยายของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558. Evaluation of Global Health การสืบค้นองค์กรนานาชาติว่ามีองค์กรใดบ้างที่ให้ การสนับสนุนในด้านสุขภาพ เช่น 0.7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการบรรยายของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

2 Evaluation of Global Health การสืบค้นองค์กรนานาชาติว่ามีองค์กรใดบ้างที่ให้ การสนับสนุนในด้านสุขภาพ เช่น 0.7 countries, JICA, UNDP, PMAC etc ศึกษาข้อมูลขององค์กรที่ให้การสนับสนุนทุนในการ พัฒนาด้านสุขภาพ Partnership ในเรื่อง Global Health ต้องทราบว่ามี ที่มาจากส่วนใดบ้าง เช่น ภาครัฐ องค์กรอิสระ กองทุนต่างๆ และภาคเอกชน เงินทุนที่สนับสนุนองค์นานาชาติส่วนใหญ่ได้มา จากผู้บริจาค (private) มากกว่า ภาครัฐ เช่น เงิน สนับสนุนจาก Bill Gate ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม ในการได้รับสิทธิซึ่งโครงการที่ได้รับทุนมันจะ ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ให้ทุนมากกว่าที่จะ แก้ปัญหาด้านสุขภาพที่แท้จริง ข้อตกลงร่วมที่ทำขึ้นกับนานาประเทศนั้นบางครั้ง ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งมีความ แตกต่างกันไปในแต่ประเทศเช่นความแตกต่าง ทางด้านภาษา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ

3 Principle of Collaboration Participation Collective Transparency Independence Persistence Emergence เป้าหมายในการสร้างความร่วมมือต้องมีความชัดเจน และมีจุดยืน โดยต้องพยายามฝ่าฝันอุปสรรคเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

4 การติดตามความก้าวหน้าในการ สร้างความร่วมมือ 1. ต้องกำหนดพันธกิจและไปให้ถึงเป้าหมาย 2. ต้องมีความยั่งยืน 3. ต้องมีแนวร่วมและมีความหลายเพิ่มมากขึ้น 4. มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น 5. ต้องมีความร่วมมือและการเชื่อมโยงที่กับ องค์กรต่างๆในวงกว้าง 6. สร้างนวัตกรรมหรือช่องทางใหม่ๆในการทำงาน 7. จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบาย กฎเกณฑ์

5 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประสบการณ์ที่ดี ได้แก่ การสร้างความไว้วาง การสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของและการมี ส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ ประสบการณ์ที่ไม่ดี ได้แก่ การชี้นำจากผู้ให้ทุน การไม่รับผิดชอบงาน ความขัดแย้งในด้านความ คิดเห็นของทีมผู้ร่วมงาน

6 ข้อควรระวัง รักษาคำสัญญาที่ให้ไว้ ให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติต่อบุคคลสำคัญ ต้องตอบสนองในด้านบวกต่อสถานการณ์ที่ แตกต่างกันไป พลิกวิธีคิด เพื่อแก้ปัญหา

7 Step in writing speech 1. ต้องรู้จักผู้ฟัง ว่าเป็นใคร มาจากไหน จำนวนเท่าไหร่ ประชุม เรื่องอะไร เป็นทางการหรือไม่ 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการพูดให้ชัดเจน ชักจูง หรือให้ ข้อมูล 3. หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพูด (information is a power) 4. วางโครงสร้างในการเขียน ประกอบด้วย 1. บทนำ / เกริ่นนำ อาจใช้คำที่จูงใจหรือจุดสนใจให้ผู้ฟังสนใจใน เรื่องนั้นๆ เช่นเรื่องตลก บทกลอน หรือคำถาม เป็นต้น 2. เนื้อหา เป็นส่วนที่ต้องระบุคำสำคัญ รายละเอียดของเรื่องที่จัด ประชุมพอสังเขป ต้องมีการจัดเรียงลำดับความสำคัญ 3. บทสรุป เป็นการสรุปใจความสำคัญในเนื้อหา จบให้ประทับใจ ผู้ฟัง ให้เพิ่มข้อความจะทำให้ผู้ฟังได้คิดต่อจากสิ่งที่เราพูด 5. เขียน ต้องมีการเพิ่มสีสัน เน้นคำที่น่าสนใจ และมีความ หลากหลาย ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง โดยคำพูดต้องเป็น Active voice

8 รูปแบบการเขียน กล่าวถึงแขก VIP และผู้เข้าร่วมประชุม ระบุชื่อการประชุมและผู้จัดและขอบคุณผู้ที่ มาร่วมประชุม แนะให้รู้จักผู้จัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมอย่างกว้างๆ แนะนำวิทยากรที่จะพูดคนถัดไป ( กรณีที่มี ) สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง

9 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ 1. ต้องมีการเตรียม Script ให้พร้อมเสมอกับทุก สถานการณ์ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 2. ทีมต้องมีการบริหารจัดการอย่างรวดเร็วและมี ศักยภาพ 3. ต้องมีการสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังรู้สึกเป็นกันเอง 4. อย่าใช้คำที่เข้าใจยาก ศัพท์สวย 5. ให้ใช้คำสำคัญ ที่หลากหลายแต่มีความหมาย เดียวกัน 6. อย่าชนตัวต่อตัว แต่ให้ใช้กระบวนการกลุ่มในการ ขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนและแก้ปัญหา 7. แก้ปัญหาอย่างอะลุ่มอล่วย ไม่แข็งกร้าว


ดาวน์โหลด ppt สรุปการบรรยายของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558. Evaluation of Global Health การสืบค้นองค์กรนานาชาติว่ามีองค์กรใดบ้างที่ให้ การสนับสนุนในด้านสุขภาพ เช่น 0.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google