งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและ ปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า (AO : Area of Operation) โดย สำนักป้องกัน ปราบปราม และ ควบคุมไฟป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและ ปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า (AO : Area of Operation) โดย สำนักป้องกัน ปราบปราม และ ควบคุมไฟป่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและ ปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า (AO : Area of Operation) โดย สำนักป้องกัน ปราบปราม และ ควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช

2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? AOAO

3 การป้องกันและปราบปราม การลักลอบบุกรุกป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมแผน / งบ หน่วย ปฏิบัติ ตรวจ ยึด พบการ กระทำผิด รายงาน ผล ประเมินผล / ตัวชี้วัด ใช้เป็นข้อมูล จัดงบ ฟื้นฟู พื้นที่ที่มีการ กระทำผิด บางส่วนยังคง อยู่ ขาดการ บริหารจัดการ ป่าไม้ถูก ทำลายมากขึ้น

4 การป้องกันและปราบปราม การลักลอบบุกรุกป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นับแต่นี้ไป กรม แผนงาน / งบ หน่วย ปฏิบัติ จัดทำ แผน Scan เต็ม พื้นที่ รายงาน ผล ประเมินผล / ตัวชี้วัด ใช้เป็นข้อมูล จัดงบ ฟื้นฟู พื้นที่ที่มีการ กระทำผิดแต่ ที่ไม่มีการ ดำเนินการ แยกแยะประเภท เป้าหมาย หน่วย ปฏิบัติ ตรวจยึด / ควบคุม

5 AO คือ ? ?

6 AO = Area of Operation AO = แผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการลักลอบบุกรุก ป่า / การทำไม้ (AO) พื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการ ( ในเรื่องหนึ่งๆ ) แผนปฏิบัติ การ AO = แผนปฏิบัติการ พื้นที่เป้าหมาย ปฏิบัติการ

7 ทำไมต้อง AO โต๊ะ ทำงาน โต๊ะทำงาน = พื้นที่ รับผิดชอบ AO 1 AO 3 AO 2 AO 4

8 ทำ AO ทำไม 1. นำปัญหาทั้งหมดของแต่ละพื้นที่ ขึ้นมาพิจารณา 2. กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา 3. กำหนดวิธีการปฏิบัติโดยละเอียด ให้ครอบคลุมทุกมิติ 4. ต้องกำหนดการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน 5. ต้องมีการกำหนดแผนภูมิการ ประกอบกำลัง 6. ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดการ จัดสรรงบประมาณ 7. ต้องมีการติดตามผลการ ดำเนินการ และชี้แจงได้

9 การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ AO 4 W 1 H why what where when how จะทำ อะไร จะทำที่ ไหน จะทำ เมื่อไร จะทำ ทำไม จะทำ อย่างไร

10 การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ AO What = มีเป้าหมายที่จะ ทำอะไร When = ระยะเวลาที่จะเข้า ดำเนินการ Where = เป้าหมายที่จะ ปฏิบัติการอยู่บริเวณใด Why = ปฏิบัติการเพื่อ แก้ไขปัญหาใด How = มีวิธีการอย่างไร

11 ความหมาย AO 1-4 AO 1 = พื้นที่เป้าหมายที่คดีสิ้นสุดแล้ว และ / หรือ พื้นที่ที่ได้ทำ ม. 22/25 ครบถ้วนแล้ว AO 2 = พื้นที่เป้าหมายที่แจ้งความแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการ ยุติธรรม และติดตามผลคดี รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม AO 3 = พื้นที่เป้าหมายต้องสงสัยว่ามีการ กระทำผิด และอยู่ระหว่าง การดำเนินการตรวจสอบ และ เจรจา AO 4 = พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน ( และภาพรวม สบอ.) ส่วนที่เหลือ ที่ยังคงมีสภาพป่า และ ต้องป้องกันไม่ให้มีการบุกรุก

12 แหล่งที่มาของข้อมูล AO 1-4 AO 1 = สารบบคดีป่าไม้ ของหน่วยงาน / สบอ. ทุกคดีที่ถึงที่สุดแล้ว หรือ ทำ ม. 22 / 25 ครบถ้วน แล้ว แต่ยังไม่ฟื้นคืนสภาพป่า AO 2 = สารบบคดีป่าไม้ ของหน่วยงาน / สบอ. ทุกคดีที่ยังไม่ถึงที่สุด หรืออยู่ระหว่าง ทำ ม. 22 / 25 AO 3 = 1. พื้นที่ระหว่างดำเนินการตาม มติ ครม. 30 มิ. ย. 2541 2. พื้นที่ตรวจพบ / ต้องสงสัยว่า มีการบุกรุกป่า แต่ยังไม่จับกุม AO 4 = 1. พื้นที่ AO 1 ที่ได้ดำเนินการเสร็จ สิ้น จนฟื้นคืนสภาพป่าแล้ว 2. พื้นที่ตามมติ ครม. 30 มิ. ย. 2541 ที่คนอยู่หลังประกาศป่าครั้งแรก และชาวบ้านยินยอมคืนให้ราชการ 3. พื้นที่ตรวจพบ / ต้องสงสัยว่ามี การบุกรุกป่า และยังไม่จับกุม แต่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ หรือมีแต่ยินยอม คืน และฟื้นคืนสภาพป่าแล้ว 4. พื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ตามธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดบุกรุก

13 หัวข้อของแผน AO ที่จำเป็นต้องมี ตามตารางแบบ ข้อมูล AOตาราง

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและ ปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า (AO : Area of Operation) โดย สำนักป้องกัน ปราบปราม และ ควบคุมไฟป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google