งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
แผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า (AO : Area of Operation) โดย สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 ? ? ? ? ? AO ? ? ? ? ? ? ? ?

3 พื้นที่ที่มีการกระทำผิดบางส่วนยังคงอยู่ ป่าไม้ถูกทำลายมากขึ้น
การป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในอดีตจนถึงปัจจุบัน กรม แผน/งบ หน่วยปฏิบัติ พบการกระทำผิด ตรวจยึด ใช้เป็นข้อมูลจัดงบ ประเมินผล/ตัวชี้วัด รายงานผล ฟื้นฟู พื้นที่ที่มีการกระทำผิดบางส่วนยังคงอยู่ ขาดการบริหารจัดการ ป่าไม้ถูกทำลายมากขึ้น

4 พื้นที่ที่มีการกระทำผิดแต่ที่ไม่มีการดำเนินการ
การป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นับแต่นี้ไป หน่วยปฏิบัติ Scan เต็มพื้นที่ แยกแยะประเภทเป้าหมาย จัดทำแผน ประเมินผล/ตัวชี้วัด กรม พื้นที่ที่มีการกระทำผิดแต่ที่ไม่มีการดำเนินการ รายงานผล ใช้เป็นข้อมูลจัดงบ ฟื้นฟู ตรวจยึด/ควบคุม หน่วยปฏิบัติ แผนงาน/งบ

5 AO คือ ? ?

6 AO = Area of Operation AO = แผนปฏิบัติการ AO =
พื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการ (ในเรื่องหนึ่งๆ) แผนปฏิบัติการ AO = แผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า/การทำไม้ (AO)

7 โต๊ะทำงาน = พื้นที่รับผิดชอบ
ทำไมต้อง AO AO 2 AO 4 AO 1 AO 3 โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงาน = พื้นที่รับผิดชอบ

8 ทำ AO ทำไม 1. นำปัญหาทั้งหมดของแต่ละพื้นที่ขึ้นมาพิจารณา
1. นำปัญหาทั้งหมดของแต่ละพื้นที่ขึ้นมาพิจารณา 2. กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา 3. กำหนดวิธีการปฏิบัติโดยละเอียดให้ครอบคลุมทุกมิติ 4. ต้องกำหนดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 5. ต้องมีการกำหนดแผนภูมิการประกอบกำลัง 6. ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดการจัดสรรงบประมาณ 7. ต้องมีการติดตามผลการดำเนินการ และชี้แจงได้

9 การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ AO
จะทำที่ไหน จะทำอะไร where จะทำเมื่อไร when what 4 W 1 H จะทำทำไม จะทำอย่างไร how why

10 การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ AO
What = มีเป้าหมายที่จะทำอะไร Where = เป้าหมายที่จะปฏิบัติการอยู่บริเวณใด When = ระยะเวลาที่จะเข้าดำเนินการ Why = ปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาใด How = มีวิธีการอย่างไร

11 ความหมาย AO 1-4 AO 1 = พื้นที่เป้าหมายที่คดีสิ้นสุดแล้ว และ/หรือ พื้นที่ที่ได้ทำ ม. 22/25 ครบถ้วนแล้ว AO 2 = พื้นที่เป้าหมายที่แจ้งความแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการ ยุติธรรม และติดตามผลคดี รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม AO 3 = พื้นที่เป้าหมายต้องสงสัยว่ามีการกระทำผิด และอยู่ระหว่าง การดำเนินการตรวจสอบ และเจรจา AO 4 = พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน (และภาพรวม สบอ.) ส่วนที่เหลือ ที่ยังคงมีสภาพป่า และต้องป้องกันไม่ให้มีการบุกรุก

12 แหล่งที่มาของข้อมูล AO 1-4
หรือ ทำ ม. 22 / 25 ครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ฟื้นคืนสภาพป่า AO 2 = สารบบคดีป่าไม้ ของหน่วยงาน / สบอ. ทุกคดีที่ยังไม่ถึงที่สุด หรืออยู่ระหว่าง ทำ ม. 22 / 25 AO 3 = 1. พื้นที่ระหว่างดำเนินการตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 2. พื้นที่ตรวจพบ / ต้องสงสัยว่ามีการบุกรุกป่า แต่ยังไม่จับกุม AO 4 = 1. พื้นที่ AO 1 ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น จนฟื้นคืนสภาพป่าแล้ว 2. พื้นที่ตามมติ ครม. 30 มิ.ย ที่คนอยู่หลังประกาศป่าครั้งแรก และชาวบ้านยินยอมคืนให้ราชการ 3. พื้นที่ตรวจพบ / ต้องสงสัยว่ามีการบุกรุกป่า และยังไม่จับกุม แต่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ หรือมีแต่ยินยอมคืน และฟื้นคืนสภาพป่าแล้ว 4. พื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ตามธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดบุกรุก

13 หัวข้อของแผน AO ที่จำเป็นต้องมี

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google