งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอภิปราย.. วิธีการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ปัญหาและ อุปสรรค แนวทางแก้ไข 1. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์และ ระบบเครือข่าย สารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพสูง ( คอมพิวเตอร์,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอภิปราย.. วิธีการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ปัญหาและ อุปสรรค แนวทางแก้ไข 1. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์และ ระบบเครือข่าย สารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพสูง ( คอมพิวเตอร์,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การอภิปราย.. วิธีการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ

4 ปัญหาและ อุปสรรค แนวทางแก้ไข 1. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์และ ระบบเครือข่าย สารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพสูง ( คอมพิวเตอร์, ระบบ Internet, ระบบเครือข่าย ภายใน สำนักงาน ฯลฯ ) - จัดสรร งบประมาณ - จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือ คอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่าย สารสนเทศ 2. ขาดบุคลากร ด้าน IT - ขออัตรากำลัง เพิ่ม

5 ปัญหาและ อุปสรรค ( ต่อ ) แนวทางแก้ไข ( ต่อ ) 3. บุคคลากรขาด ประสบการณ์ ด้าน IT - จัดฝึกอบรม หลักสูตรระยะ สั้นและระยะยาว 4. ขาด งบประมาณ ดำเนินการ - จัดสรร งบประมาณ 5. ขาดความ เชื่อมโยงของ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องระดับ ภูมิภาค ( การบูร ณาการร่วมกัน ) - หารือเพื่อ แลกเปลี่ยน ความรู้ - ตั้งคณะทำงาน ระดับจังหวัดผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านข้าว

6 ปัญหาและ อุปสรรค ( ต่อ ) แนวทางแก้ไข ( ต่อ ) 6. ไม่มีโครงสร้าง งานสารสนเทศ ในระดับภูมิภาค - ให้มีโครงสร้าง งานสารสนเทศใน ระดับภูมิภาค 7. ขาดการจัดการ ข้อมูลที่ดี - มีการจัดการ ข้อมูลอย่างเป็น ระบบ - สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงกับ องค์กรส่วน ท้องถิ่น

7 ปัญหาและ อุปสรรค ( ต่อ ) แนวทางแก้ไข ( ต่อ ) 7. ขาดการ จัดการ ข้อมูลที่ดี ( ต่อ ) - กำหนดให้มีบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถในการ ดำเนินการเรื่องการจัดการ ข้อมูลโดยเฉพาะ - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดย การผ่าน SMS, E-mail ฯลฯ ระหว่างศูนย์ IT กับ แหล่งข้อมูลที่เป็นเครือข่าย - จัดสัมมนาเพื่อกำหนด โครงสร้างข้อมูลด้านข้าว - กำหนดโครงสร้าง มาตรฐานความต้องการและ เป้าหมายการใช้ข้อมูล

8 1. มีความพร้อมในการทำงาน ( บุคลากร + อุปกรณ์เครื่องมือ + งบประมาณ + วิธีการทำงาน ) 2. มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ด้าน IT 3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 4. มีแหล่งข้อมูล 5. มีฐานข้อมูล 6. มีการจัดการข้อมูล ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ

9 7. การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 8. สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้าน IT เช่น รางวัล โบนัส ฯลฯ 9. มีการทำงานเป็นทีม 10. มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง 11. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน 12. ผู้บริหารให้ความสำคัญ ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ ( ต่อ )

10 1. เร่งผลักดันแผนแม่บทเรื่อง สารสนเทศสู่การปฏิบัติ 2. ประชุมสัมมนาเครือข่าย IT เป็นประจำทุกปี 3. มีการติดตามประเมินผลและ แก้ไขปัญหาเพื่อนำมา ปรับปรุง ข้อเสนอแน ะ

11 4. มีการกำหนดตัวชี้วัด ความสำเร็จด้าน IT ที่ชัดเจน 5. มีการจัดทำ Operation Room โดยขยายผลจาก ส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค 6. กำหนดให้มีข้าวอาสาระดับ ตำบล โดยสนับสนุน งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 7. กำหนดมาตรฐานเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ ทีมงาน IT ข้อเสนอแนะ ( ต่อ )

12 1. กรมการข้าวจัดตั้งศูนย์ สารสนเทศให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว 2. จัดให้มีหน่วย ปฏิบัติการเคลื่อนที่ทุกศูนย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ เร่งด่วน อื่นๆ

13 3. จัดทำระบบข้อมูลแบบ ออนไลน์ 4. เชื่อมโยงเครือข่าย ข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 5. ให้ทุกศูนย์ มีเครื่อง GPS อื่นๆ ( ต่อ )

14


ดาวน์โหลด ppt การอภิปราย.. วิธีการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ปัญหาและ อุปสรรค แนวทางแก้ไข 1. ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์และ ระบบเครือข่าย สารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพสูง ( คอมพิวเตอร์,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google