งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม A2 “ข้าวเด้ง”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม A2 “ข้าวเด้ง”."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม A2 “ข้าวเด้ง”

2 กลุ่ม A2 ข้าวเด้ง

3 วิธีการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
การอภิปราย .. วิธีการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ

4 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 1.ขาดเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง (คอมพิวเตอร์ , ระบบ Internet , ระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน ฯลฯ) - จัดสรรงบประมาณ - จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือคอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 2.ขาดบุคลากรด้าน IT - ขออัตรากำลังเพิ่ม

5 ปัญหาและอุปสรรค (ต่อ)
แนวทางแก้ไข (ต่อ) 3. บุคคลากรขาดประสบการณ์ ด้าน IT - จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 4. ขาดงบประมาณดำเนินการ - จัดสรรงบประมาณ 5. ขาดความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับภูมิภาค (การบูรณาการร่วมกัน) - หารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ - ตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านข้าว

6 ปัญหาและอุปสรรค (ต่อ)
แนวทางแก้ไข (ต่อ) 6.ไม่มีโครงสร้างงานสารสนเทศในระดับภูมิภาค - ให้มีโครงสร้างงานสารสนเทศในระดับภูมิภาค 7.ขาดการจัดการข้อมูลที่ดี - มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ - สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรส่วนท้องถิ่น

7 ปัญหาและอุปสรรค (ต่อ)
แนวทางแก้ไข (ต่อ) 7.ขาดการจัดการ ข้อมูลที่ดี (ต่อ) - กำหนดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการเรื่องการจัดการข้อมูลโดยเฉพาะ - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการผ่าน SMS , ฯลฯ ระหว่างศูนย์ IT กับแหล่งข้อมูลที่เป็นเครือข่าย - จัดสัมมนาเพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลด้านข้าว - กำหนดโครงสร้างมาตรฐานความต้องการและเป้าหมายการใช้ข้อมูล

8 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. มีความพร้อมในการทำงาน
(บุคลากร+อุปกรณ์เครื่องมือ+ งบประมาณ+วิธีการทำงาน ) 2. มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้าน IT 3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 4. มีแหล่งข้อมูล 5. มีฐานข้อมูล 6. มีการจัดการข้อมูล

9 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (ต่อ)
7. การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 8. สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้าน IT เช่น รางวัล โบนัส ฯลฯ 9. มีการทำงานเป็นทีม 10. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 11. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 12. ผู้บริหารให้ความสำคัญ

10 ข้อเสนอแนะ 1. เร่งผลักดันแผนแม่บทเรื่องสารสนเทศสู่การปฏิบัติ
2. ประชุมสัมมนาเครือข่าย IT เป็นประจำทุกปี 3. มีการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาเพื่อนำมา ปรับปรุง

11 ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 4. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้าน IT ที่ชัดเจน
5. มีการจัดทำ Operation Room โดยขยายผลจาก ส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค 6. กำหนดให้มีข้าวอาสาระดับตำบล โดยสนับสนุน งบประมาณเป็นค่าตอบแทน 7. กำหนดมาตรฐานเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ทีมงาน IT

12 อื่นๆ 1. กรมการข้าวจัดตั้งศูนย์สารสนเทศให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว
2. จัดให้มีหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ทุกศูนย์ เพื่อติดตามสถานการณ์เร่งด่วน

13 อื่นๆ (ต่อ) 3. จัดทำระบบข้อมูลแบบออนไลน์
4. เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 5. ให้ทุกศูนย์ มีเครื่อง GPS

14 สวัสดี กลุ่ม A2 ข้าวเด้ง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม A2 “ข้าวเด้ง”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google