งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ ชุมชน และท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ ชุมชน และท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ ชุมชน และท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2 คุณภาพ คือ 1. มีระบบสุขภาพที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน และท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCARE และมีผลลัพธ์ การพัฒนาที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ ทุกข้อ หรือ ตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA 2. มีการบูรณาการ แผนการจัดการใน 5 กลุ่มวัย และแผนที่ เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ใน บริบทของการบริการระดับปฐมภูมิ 3. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มการ เข้าถึงบริการ ทั้ง Acute & Chronic care ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ( essential care เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home care & LTC บริการแพทย์แผน ไทย สุขภาพจิตชุมชน การฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ช่องปาก เป็นต้น )

3 คุณภาพ คือ 4. มีการดำเนินการให้มีทีมหมอครอบครัว เพื่อดูแล ผู้สูงอายุที่ติดเตียง ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล และผู้ป่วย palliative care 5. มีระบบบริหารจัดการ การแก้ปัญหาสุขภาพระดับ พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4 มาตรการในการดำเนินการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด / อำเภอ และมีการประชุม วางแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ 2. สนับสนุนงบประมาณและพัฒนากลไกใน การติดตามประเมินผล 3. มีการประเมินตนเอง / External Audit 4. มีการดำเนินการให้มีทีมหมอครอบครัว เพื่อ ดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง ผู้พิการที่ต้องได้รับ การดูแล และผู้ป่วย palliative care 5. มีการคัดเลือกปัญหาสุขภาพที่ตอบสนอง ต่อปัญหาของประชาชนในพื้นที่ มาดำเนินการ แก้ไข อย่างน้อย อำเภอละ 3 เรื่อง

5 มาตรการในการดำเนินการ ( ต่อ ) 6. มีระบบการสนับสนุนและพัฒนา DHS ตาม องค์ประกอบ UCARE โดยใช้แนวทาง DHS - PCA 7. มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อ สนับสนุนการพัฒนาตาม Essential care 8. มีรายงานการติดตาม การดำเนินการ DHA- PCA และ Family Care Team 9. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด / เขต 10. มี Good Practice ( อำเภอ / ตำบลตัวอย่าง ) ที่สามารถบอกได้ว่าประชาชนได้รับการดูแล หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ ชุมชน และท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google