งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 หลักการดำเนินงาน อุตสาหกรรมเกษตร เป้าหมายมูลฐานของการดำเนิน ธุรกิจ 1. เพื่อให้ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ได้โดยไม่ เกิดการชะงักงัน (survival) 2. เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 หลักการดำเนินงาน อุตสาหกรรมเกษตร เป้าหมายมูลฐานของการดำเนิน ธุรกิจ 1. เพื่อให้ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ได้โดยไม่ เกิดการชะงักงัน (survival) 2. เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 หลักการดำเนินงาน อุตสาหกรรมเกษตร เป้าหมายมูลฐานของการดำเนิน ธุรกิจ 1. เพื่อให้ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ได้โดยไม่ เกิดการชะงักงัน (survival) 2. เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโต ก้าวหน้า เพิ่มขึ้น (growth)

2 องค์ประกอบสำคัญในการ ดำเนินการอุตสาหกรรมเกษตร 1. วัตถุดิบ มีทั้งวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบประกอบ 2. ตลาด ต้องมีตลาดเพื่อจะได้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด และครองตลาดได้ มาก 3. เงินทุน มีทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงาน 4. กำลังคน ต้องมีทั้งผู้ประกอบการและผู้ ดำเนินงาน 5. การจัดการ เพื่อให้อุตสาหกรรมดำรงอยู่ได้และ เจริญก้าวหน้า 6. เครื่องจักร และอุปกรณ์

3 ความแตกต่างของอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอื่น 1. ด้านวัตถุดิบ - วัตถุดิบของอุตสาหกรรมเกษตรเป็นสิ่ง ชีวภาพ เปลี่ยนแปลงเสื่อมเสียตามธรรมชาติ - วัตถุดิบได้จากเกษตรกรรม อาจแปรปรวน ตามอิทธิพลสิ่งแวดล้อม - วัตถุดิบจะมีเฉพาะฤดูกาล - วัตถุดิบมิได้ถูกนำมาเป็นวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ยังเป็นอาหาร ของมนุษย์และสัตว์โดยตรงได้ด้วย

4 2. คุณภาพทางประสาทสัมผัส ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้ อุปโภค บริโภคมนุษย์มีความต้องการคุณภาพ ด้านประสาทสัมผัสเพิ่มจาด้านอื่นๆ โดยเฉพาะ สินค้าบริโภคมิใช่เพียงแค่ว่ากินอิ่มเท่านั้นยัง ต้องอร่อยด้วย 3. การควบคุมป้องกันการเสื่อมเสียของ วัตถุดิบ ต้องควบคุมป้องกันการเสื่อมเสียทั้งวัตถุดิบ ที่จะเข้ากระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่ได้ เพราะผลิตภัณฑ์เกษตรเป็นสิ่งชีวภาพ อาจเกิด การเสื่อมเสียจากตัวเอง จากสภาพแวดล้อม และจากศัตรูภายนอกได้ด้วย ความแตกต่างของอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ( ต่อ )

5 4. การจัดการ - ด้านการจัดการผลิตวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ ปริมาณวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตอย่าง ต่อเนื่อง และให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพต่าง ต้องการ - ด้านการจัดการให้มีการใช้แระโยชน์จากผล พลอยได้และของเหลือ คือให้ใช้ประโยชน์จาก วัตถุดิบได้เต็มที่ สูญเปล่าน้อยที่สุด ความแตกต่างของอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ( ต่อ )

6 ความสำคัญของ อุตสาหกรรมเกษตร 1. ยืดอายุการใช้ประโยชน์จากผลิตผลทั้ง จากธรรมชาติและจากการเกษตร 2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ 3. ใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้และของ เหลือ 4. ควบคุมป้องกันมลภาวะ 5. พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 6. สร้างเสถียรภาพในการดำรงชีวิต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 หลักการดำเนินงาน อุตสาหกรรมเกษตร เป้าหมายมูลฐานของการดำเนิน ธุรกิจ 1. เพื่อให้ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ได้โดยไม่ เกิดการชะงักงัน (survival) 2. เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google