งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัยเขต 12 ทรงสมร พิเชียรโสภณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัยเขต 12 ทรงสมร พิเชียรโสภณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัยเขต 12 ทรงสมร พิเชียรโสภณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

2 จังหวัด หญิงตั้งครรภ์ได้รับยา เสริมไอโอดีน ( เป้าหมาย ร้อยละ 100) พัทลุง 100 ตรัง 100 สงขลา 100 สตูล 78.18 ปัตตานี 89.94 ยะลา 97.01 นราธิวาส 97.07 เขต 12 94.73 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ด เสริมไอโอดีน

3 จังหวัด ร้อยละของหมู่บ้าน / ชุมชน ไอโอดีน ( เป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10) พัทลุง 98.77 ตรัง 99.67 สงขลา 94.76 สตูล 98.24 ปัตตานี 98.04 ยะลา 94.03 นราธิวาส 89.67 เขต 12 95.81 ร้อยละของหมู่บ้าน / ชุมชน ไอโอดีน ( ปี 56)

4 จังหวัด สัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์มี ระดับไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร (Ug/L) ( เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 50) ค่ามัธยฐาน ไอโอดีนในปัสสาวะ หญิงตั้งครรภ์ (150-249 Ug/L) พัทลุง 39.1193.9 ตรัง 36.7172.0 สงขลา 48.6152.9 สตูล 48.3156.8 ปัตตานี 39.4206.6 ยะลา 44.3168.4 นราธิวาส 51.5140.5 เขต 12 44.5165.3 ระดับ ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์

5 ร้อยละของ ทารกที่มี TSH มากกว่า 11.2 mU/L จังหวัด ทารก มีค่า TSH >11.2 mU/L ( ไม่เกิน 3 %) พัทลุง 5.45 ตรัง 4.19 สงขลา 3.28 สตูล 3.54 ปัตตานี 3.67 ยะลา 6.62 นราธิวาส 4.15 เขต 12 4.24 ประเทศ 7.33

6 จังหวัดพัฒนาการสมวัย ( เป้าหมายร้อยละ 85) พัทลุง 98.93 ตรัง 99.37 สงขลา 99.84 สตูล 98.32 ปัตตานี 94.72 ยะลา 99.57 นราธิวาส 99.53 เขต 12 98.41 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการ สมวัย ( ปี 2557)

7 การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยเขต 12 ( ปี 2557) จังหวัดการเจริญเติบโต สูงดี สมส่วน ( เป้าหมายร้อยละ 70) พัทลุง 71.57 ตรัง 92.77 สงขลา 73.91 สตูล 77.28 ปัตตานี 74.22 ยะลา 78.77 นราธิวาส 71.85 เขต 12 76.41

8 จังหวัดเตี้ยอ้วนผอม พัทลุง 17.2310.6810.34 ตรัง 5.526.025.05 สงขลา 9.568.827.91 สตูล 17.279.319.43 ปัตตานี 16.276.2510.22 ยะลา 11.293.387.69 นราธิวาส 17.234.6210.42 เขต 12 13.326.768.80 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีปัญหาการ เจริญเติบโต ( งวด 2/57)

9 ภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย ทารก มีค่า Hct <33 % จังหวัดจำนวนที่ เจาะ จำนวนที่ซีด ร้อยละ พัทลุง 3008729.00 ตรัง 49611322.78 สงขลา 56915427.07 สตูล 3268927.30 ปัตตานี 951111.58 ยะลา 435115 26.44 นราธิวาส 3365817.26 เขต 12 2,55762724.52

10 ภาวะโลหิตจางในเด็ก ป 1 ( จังหวัดตรัง ) ชายหญิงรวม จำนวนเด็ก ป.1 ทั้งหมดที่เจาะเลือด ตรวจ Hb 228218446 - เด็กที่มี Hb ต่ำกว่า <11.5 g/dl จำนวน ( คน ) 10791198 ร้อย ละ 46.9341.7444.39

11 ร้อยละ WCC คุณภาพ จังหวัด ร้อยละ WCC คุณภาพ ( ร้อยละ 70) พัทลุง 90.0 ตรัง 44.4 สงขลา 100 สตูล 83.3 ปัตตานี 100 ยะลา 87.5 นราธิวาส 100 เขต 12 89.3

12 ร้อยละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ จังหวัด ร้อยละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ( ร้อยละ 70) พัทลุง 48.99 ตรัง 25.55 สงขลา 39.46 สตูล 17.80 ปัตตานี 7.43 ยะลา 7.56 นราธิวาส 50.24 เขต 12 32.46

13 ปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ 1. การจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กให้กับ เด็ก 6 เดือน – 5 ปี ไม่ครอบคลุมเด็ก ทุกราย 2. การตรวจพัฒนาการเด็กยังไม่ ครอบคลุมเด็ก 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่มีข้อมูลเด็ก สูงดี สมส่วน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพไม่ผ่าน เกณฑ์ในด้านผลลัพธ์ ( เด็กมีฟันผุ และรูปร่างสูงดี สมส่วน )

14 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัยเขต 12 ทรงสมร พิเชียรโสภณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google