งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัยเขต 12 ทรงสมร พิเชียรโสภณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัยเขต 12 ทรงสมร พิเชียรโสภณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัยเขต 12 ทรงสมร พิเชียรโสภณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

2 จังหวัด หญิงตั้งครรภ์ได้รับยา เสริมไอโอดีน ( เป้าหมาย ร้อยละ 100) พัทลุง 100 ตรัง 100 สงขลา 100 สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ด เสริมไอโอดีน

3 จังหวัด ร้อยละของหมู่บ้าน / ชุมชน ไอโอดีน ( เป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10) พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต ร้อยละของหมู่บ้าน / ชุมชน ไอโอดีน ( ปี 56)

4 จังหวัด สัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์มี ระดับไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร (Ug/L) ( เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 50) ค่ามัธยฐาน ไอโอดีนในปัสสาวะ หญิงตั้งครรภ์ ( Ug/L) พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต ระดับ ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์

5 ร้อยละของ ทารกที่มี TSH มากกว่า 11.2 mU/L จังหวัด ทารก มีค่า TSH >11.2 mU/L ( ไม่เกิน 3 %) พัทลุง 5.45 ตรัง 4.19 สงขลา 3.28 สตูล 3.54 ปัตตานี 3.67 ยะลา 6.62 นราธิวาส 4.15 เขต ประเทศ 7.33

6 จังหวัดพัฒนาการสมวัย ( เป้าหมายร้อยละ 85) พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการ สมวัย ( ปี 2557)

7 การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยเขต 12 ( ปี 2557) จังหวัดการเจริญเติบโต สูงดี สมส่วน ( เป้าหมายร้อยละ 70) พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต

8 จังหวัดเตี้ยอ้วนผอม พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีปัญหาการ เจริญเติบโต ( งวด 2/57)

9 ภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย ทารก มีค่า Hct <33 % จังหวัดจำนวนที่ เจาะ จำนวนที่ซีด ร้อยละ พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เขต 12 2,

10 ภาวะโลหิตจางในเด็ก ป 1 ( จังหวัดตรัง ) ชายหญิงรวม จำนวนเด็ก ป.1 ทั้งหมดที่เจาะเลือด ตรวจ Hb เด็กที่มี Hb ต่ำกว่า <11.5 g/dl จำนวน ( คน ) ร้อย ละ

11 ร้อยละ WCC คุณภาพ จังหวัด ร้อยละ WCC คุณภาพ ( ร้อยละ 70) พัทลุง 90.0 ตรัง 44.4 สงขลา 100 สตูล 83.3 ปัตตานี 100 ยะลา 87.5 นราธิวาส 100 เขต

12 ร้อยละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ จังหวัด ร้อยละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ( ร้อยละ 70) พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี 7.43 ยะลา 7.56 นราธิวาส เขต

13 ปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ 1. การจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กให้กับ เด็ก 6 เดือน – 5 ปี ไม่ครอบคลุมเด็ก ทุกราย 2. การตรวจพัฒนาการเด็กยังไม่ ครอบคลุมเด็ก 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่มีข้อมูลเด็ก สูงดี สมส่วน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพไม่ผ่าน เกณฑ์ในด้านผลลัพธ์ ( เด็กมีฟันผุ และรูปร่างสูงดี สมส่วน )

14 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัยเขต 12 ทรงสมร พิเชียรโสภณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google