งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยเขต 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยเขต 12"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยเขต 12
ทรงสมร พิเชียรโสภณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
จังหวัด หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน (เป้าหมายร้อยละ 100) พัทลุง 100 ตรัง สงขลา สตูล 78.18 ปัตตานี 89.94 ยะลา 97.01 นราธิวาส 97.07 เขต 12 94.73

3 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ไอโอดีน (ปี56)
จังหวัด ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ไอโอดีน (เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10) พัทลุง 98.77 ตรัง 99.67 สงขลา 94.76 สตูล 98.24 ปัตตานี 98.04 ยะลา 94.03 นราธิวาส 89.67 เขต 12 95.81

4 ระดับ ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์
จังหวัด สัดส่วนของหญิงตั้งครรภ์มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร (Ug/L) (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 50) ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ( Ug/L) พัทลุง 39.1 193.9 ตรัง 36.7 172.0 สงขลา 48.6 152.9 สตูล 48.3 156.8 ปัตตานี 39.4 206.6 ยะลา 44.3 168.4 นราธิวาส 51.5 140.5 เขต 12 44.5 165.3

5 ร้อยละของ ทารกที่มี TSH มากกว่า 11.2 mU/L
จังหวัด ทารก มีค่า TSH >11.2 mU/L (ไม่เกิน 3 %) พัทลุง 5.45 ตรัง 4.19 สงขลา 3.28 สตูล 3.54 ปัตตานี 3.67 ยะลา 6.62 นราธิวาส 4.15 เขต 12 4.24 ประเทศ 7.33

6 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 2557)
ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ปี 2557) จังหวัด พัฒนาการสมวัย (เป้าหมายร้อยละ 85) พัทลุง 98.93 ตรัง 99.37 สงขลา 99.84 สตูล 98.32 ปัตตานี 94.72 ยะลา 99.57 นราธิวาส 99.53 เขต 12 98.41

7 การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยเขต 12 (ปี 2557)
จังหวัด การเจริญเติบโต สูงดี สมส่วน (เป้าหมายร้อยละ 70) พัทลุง 71.57 ตรัง 92.77 สงขลา 73.91 สตูล 77.28 ปัตตานี 74.22 ยะลา 78.77 นราธิวาส 71.85 เขต 12 76.41

8 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีปัญหาการเจริญเติบโต (งวด2/57)
ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีปัญหาการเจริญเติบโต (งวด2/57) จังหวัด เตี้ย อ้วน ผอม พัทลุง 17.23 10.68 10.34 ตรัง 5.52 6.02 5.05 สงขลา 9.56 8.82 7.91 สตูล 17.27 9.31 9.43 ปัตตานี 16.27 6.25 10.22 ยะลา 11.29 3.38 7.69 นราธิวาส 4.62 10.42 เขต 12 13.32 6.76 8.80

9 ภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย
ทารก มีค่า Hct <33 % จังหวัด จำนวนที่เจาะ จำนวนที่ซีด ร้อยละ พัทลุง 300 87 29.00 ตรัง 496 113 22.78 สงขลา 569 154 27.07 สตูล 326 89 27.30 ปัตตานี 95 11 11.58 ยะลา 435 115 26.44 นราธิวาส 336 58 17.26 เขต 12 2,557 627 24.52

10 ภาวะโลหิตจางในเด็ก ป1 (จังหวัดตรัง)
ชาย หญิง รวม จำนวนเด็ก ป.1 ทั้งหมดที่เจาะเลือดตรวจ Hb 228 218 446 - เด็กที่มี Hb ต่ำกว่า <11.5 g/dl จำนวน (คน) 107 91 198 ร้อยละ 46.93 41.74 44.39

11 ร้อยละ WCCคุณภาพ (ร้อยละ 70)
จังหวัด ร้อยละ WCCคุณภาพ (ร้อยละ 70) พัทลุง 90.0 ตรัง 44.4 สงขลา 100 สตูล 83.3 ปัตตานี ยะลา 87.5 นราธิวาส เขต 12 89.3

12 ร้อยละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
จังหวัด ร้อยละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ (ร้อยละ 70) พัทลุง 48.99 ตรัง 25.55 สงขลา 39.46 สตูล 17.80 ปัตตานี 7.43 ยะลา 7.56 นราธิวาส 50.24 เขต 12 32.46

13 ปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ
การจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กให้กับเด็ก 6 เดือน – 5 ปี ไม่ครอบคลุมเด็กทุกราย การตรวจพัฒนาการเด็กยังไม่ครอบคลุมเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่มีข้อมูลเด็กสูงดี สมส่วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ในด้านผลลัพธ์ (เด็กมีฟันผุ และรูปร่างสูงดี สมส่วน)

14 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยเขต 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google