งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Orientation to AS 501 and AS 511 rotation Welcome to Department of Anesthesiology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Orientation to AS 501 and AS 511 rotation Welcome to Department of Anesthesiology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Orientation to AS 501 and AS 511 rotation Welcome to Department of Anesthesiology

2 Overview 2 รายวิชา สอนรวมกันใน 4 สัปดาห์ ทั้งหมด 4 หน่วยกิต ไม่มีเรียนวันพุธบ่าย ไม่มีเวร Logbook + study guide Not many handouts Powerpoint presentation download

3 คณาจารย์

4 Objectives ศึกษาจาก logbook หน้า 2, 10 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 เกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถฯ พ.ศ. 2555 วญ 622

5 การจัดการเรียนการสอน ห้องบรรยาย, ห้อง morning report, ห้องพัก ตามตารางเรียน ตารางผ่าตัด เวลาเรียน practice คือ ก่อน 8.00 น. มาเตรียมของ เตรียมตัวนำเสนอ ไม่มีเวรนอกเวลาราชการ ยกเว้น...

6 การจัดการเรียนการสอน บรรยาย + workshop + demonstration + practice + morning report + postop round + conference เข้าเรียนให้ครบ เซ็นชื่อ เฉพาะ morning report และ conference Fully self-directed ไม่จ้ำจี้จ้ำไช เรียนแล้วสอบให้ผ่าน เก็บหัตถการให้ครบ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด

7 การจัดการเรียนการสอน หัวหน้ากลุ่ม rotate มีหน้าที่ 1. ประสานงานกับอาจารย์ 2. แบ่งเคสตามกลุ่มย่อย A B C D 3. เก็บรักษา schedule นำมาทุกเช้าก่อนนำเสนอ 4. update ตารางผ่าตัดทุกเช้า จัดแบ่งเคสให้เหมาะสมกับเพื่อน ๆ ทั้งกลุ่ม

8 การจัดการเรียนการสอน กลุ่มย่อย A B C D จะมีอาจารย์ประจำกลุ่มหมุนเวียน ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 2 เลือกเคสทำ conference กับ อาจารย์ ประจำกลุ่มในสัปดาห์ที่ 2 (อย่าสับสน) จับฉลากเลือกวันทำ conference นัดวันกับอาจารย์เพื่อเตรียมข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอ

9 Operative schedule หนึ่งชุดสำหรับ นสพ. 15.00 น. รับได้ที่ PACU รักษาความลับผู้ป่วย นำมาในห้อง morning report ทุกเช้า

10 OR conducts การแต่งกายใน OR และการเปลี่ยนเสื้อผ้า การเปลี่ยนรองเท้า การนำอาหารเครื่องดื่มมาในห้อง morning report และ ห้องบรรยาย ลืมอาหารและเครื่องดื่มไว้ในห้องแต่งตัว

11 OR conducts การสนทนาต่อหน้าผู้ป่วยและญาติ Mannerism, etiquette, courtesy, seniority Conflicts with other personnel ของมีค่า

12 OR conducts Instrument disinfection Equipment preparation GA-RA Drug preparation Waste product disposal

13 Self-reflection (SR) Reports http://elearning.medicine.swu.ac.th/anes XX 3 reports with 15% marks According to SR Intro lecture EAS report

14 Logbook and skills requirement Patient sticker According to course objectives Complete before rotation ends

15 Morning report ให้คะแนนตามเกณฑ์ การเข้าฟัง การนำเสนอ ตัวอย่างการนำเสนอโดยพี่พยาบาลวิสัญญี

16 คะแนน attitude ติดสติ๊กเกอร์ ชื่อตนเอง ลงในตารางรายวัน เขียนหัตถการลงในสติ๊กเกอร์ อย่าลืม อย่าหลุด เก็บให้ครบ เก็บตารางรายวัน วันรุ่งขึ้น นสพ. สรรเสริญ SB C/S นางอารี นสพ. สรรเสริญ ETT explor lap นายมั่น นสพ. สรรเสริญ แทง IV นส.อรวรรณ

17 อ. สมัญญา อ. ชัยพฤกษ์ อ. ดุจเดือน อ. พัชนี อ. จีรลักษณ์ อ. จุฑารัตน์ อ. ผกาพรรณ อ. ธัลยาธรณ์ ใบแปะสติ๊กเกอร์หัตถการที่ นสพ. ทำ วันที่ / เดือน / พศ. นสพ. สรรสุข นสพ. ปรียานสพ. วุฒิชัย นสพ. มุตตา

18 คะแนนใบ premed (เหลือง) ใช้ใบเหลือง version ของ นสพ. (อย่าหยิบผิด) กรอกให้ครบ อย่าเว้นไว้ (พบบ่อยคือ BMI, GFR) อย่าทำหาย นำมาใน OR เสมอ ใบ premed ต้องอยู่กับตัวผู้ป่วยเสมอ จะไม่เก็บเข้าชาร์ท หรือฟอร์มปรอทไปกับวอร์ด แต่จะเก็บไว้สแกนที่ดมยา

19 คะแนน postop visit กรอกใบเขียว Postop round กับอาจารย์ตามเวลาที่นัดกัน เก็บใบเขียวไว้ในลิ้นชัก “ใบ postop” ที่ PACU ถามพี่ พยาบาลวิสัญญี

20 การสอบ MCQ MEQ OSCE Manual skills ETT intubation CPR

21 การตัดเกรด วญ 501 ตัดแบบอิงกลุ่ม ดู T-score วญ 511 ตัดแบบอิงเกณฑ์ ดู T-score และ คะแนนดิบ การสอบซ่อม ศึกษารายละเอียดจาก logbook

22 อื่น ๆ โครงการบูชาครู เลี้ยงอาหารกลางวัน งานของคณะ การลาป่วย ลากิจ

23 กฎเหล็ก 4 ข้อ ไม่เซ็นชื่อแทนกัน ไม่ลอกการบ้านเพื่อน ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ไม่ทุจริตการสอบ ไม่เล่น FB, Line, Whatsapp, BB, Games ฯลฯ ขณะ เรียน ถ้าฝ่าฝืน เตรียม add ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น


ดาวน์โหลด ppt Orientation to AS 501 and AS 511 rotation Welcome to Department of Anesthesiology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google