งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แล้วคุณเป็น ใคร ?. ยาเสพติด ยาเสพติดคือ อะไร สารเคมี หรือวัตถุชนิด ใดๆ เมื่อนำเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดผลร้าย ต่อ ร่างกายและจิตใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แล้วคุณเป็น ใคร ?. ยาเสพติด ยาเสพติดคือ อะไร สารเคมี หรือวัตถุชนิด ใดๆ เมื่อนำเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดผลร้าย ต่อ ร่างกายและจิตใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แล้วคุณเป็น ใคร ?

2 ยาเสพติด

3 ยาเสพติดคือ อะไร สารเคมี หรือวัตถุชนิด ใดๆ เมื่อนำเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดผลร้าย ต่อ ร่างกายและจิตใจ

4 . เสพแล้ว... ติด. จะต้องเพิ่มขนาดและ ปริมาณขึ้นเรื่อยๆ.... ทำลายระบบประสาท...

5

6 ประเภทการออกฤทธิ์ของ ยาเสพติด ยากิน... ออกฤทธิ์.. ภายในครึ่งชั่วโมง ฉีด........ ออกฤทธิ์.. ภายใน ๔ นาที สูบ........ ออกฤทธิ์.. ภายใน ๗ วินาที

7 ผลกระทบต่อตนเอง ผลกระทบต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

8 ของกลางเฮโรอีนจำนวน 74 กก. และเงินสด 22 ล้านบาท

9

10

11

12

13

14

15

16 ประหาร

17 ผู้ปกครองปล่อยปละละเลยให้บุตรหลาน เสพยาเสพติดให้โทษผู้ปกครองมี ความผิดหรื อไม่ มีความผิดตาม พ. ร. บ คุ้มครองเด็ก พ. ศ.2546 มาตรา 4,26,78 ประกอบกฎกระทรวงกำหนด เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พ. ศ. 2529 ลงวันที่ 8 ส. ค.2549

18 “ ผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ดูแลเอาใจใส่เด็กในความ ปกครองให้ประพฤติตนให้เหมาะสมหาก ผู้ปกครองรายใดไม่ดูแลเอาใจใส่เป็นเหตุ ให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร มีความ ประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิด เช่น เสพยาเสพติดให้โทษ เป็นตน ผู้ปกครองอาจจะมีความผิดถึงรับโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินสาม หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ”

19 ไม่ยอมให้ตรวจปัสสาวะได้หรือไม่ และมีโทษอย่างไร ? บุคคลใดมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าเสพยาเสพ ติด เจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจหรือทดสอบ หรือสั่งให้บุคคลใดรับการตรวจหรือทดสอบ หาสารเสพติดจากปัสสาวะได้ตาม พ. ร. บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ. ศ.2519 มาตรา 14 ทวิประกอบประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลง 11 ก. ค.43 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย หรือไม่

20 เงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย หรือไม่ บุคคลใดไม่ยินยอมให้ตรวจ หรือทดสอบหาสารเสพติดจาก ปัสสาวะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น บาท ตาม พ. ร. บ. ป้องกันและปราบปรามยา เสพติด พ. ศ.2519 มาตรา 16

21

22 ประกาศชัยชนะสงคราม ยาเสพติด ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖

23 แนวทางการแก้ไข้ปัญหา ยาเสพติด อย่างยั่งยืนในชุมชน

24

25 น้ำยังไม่เดือด น้ำเดือด

26 03/04/58 ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้มี อิทธิพล

27 พลัง แห่ง รั ก

28

29 พ่อแม่เสียใจที่สุดกับลูก มี ๓ ประการ ๑. พ่อแม่เสียใจมาก.. ที่ไม่มีลูก ๒. พ่อแม่เสียใจที่สุด.. เมื่อลูกตาย ๓. พ่อหัวใจแตกแหลกสลาย.. เมื่อรู้ว่า.. ลูกคบเพื่อนชั่ว.. คบ เพื่อนเลว

30 รักของ แม่

31 น้ำตาแม่ไหลแทบเป็นสายเลือด.. ถ้าแม่รู้ว่า.. ลูกของแม่... เดินผิดทาง

32

33 ถึงพ่อจนทนได้ไม่ทุกข์หนัก เท่าลูกรักประพฤติตนเป็นคนชั่ว ลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัว ไม่โศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วระยำ

34 เป็นอย่างนี้ จริงมั้ย ขี้เกียจ สมาธิสั้น ทำอะไรไม่ตั้งใจ มีความอดทนน้อย อยากได้ดี แต่ไม่ยอมทำดี นิยมวัตถุสิ่งของมากกว่า เรื่องจิตใจ ฯ ล ฯ ปัจจุบัน

35 ที่ผ่านมาจะ เป็นอย่างไร ไม่ว่า

36 ต้องเป็นอย่างนี้ 1. เป็นคนดี 2. เป็นเพื่อนที่ดี 3. เป็นลูกที่ดี 4. เป็นพลเมืองที่ดี 5. เป็นพุทธศาสนิกชน ที่ดี 1. รักพ่อ รักแม่ 2. รักครู รักอาจารย์ 3. รักเพื่อน ( กัลยาณมิตร ) 4. รักชาติ & พระมหากษัตริย์ 5. รักศาสนา อนาคต รั ก ต น เ อ ง

37 และต้องห่าง ใกล้ จาก ยาเสพติด

38 มันผู้ใดก็ตามที่ผลิต ค้า ขนส่ง เสพ หรือ ช่วยเหลือ ร่วมมือกับธุรกิจ ยาเสพติด ต้องเรียกว่าเป็น “ ผู้ทรยศต่อชาติ ”

39 รวมพลัง

40


ดาวน์โหลด ppt แล้วคุณเป็น ใคร ?. ยาเสพติด ยาเสพติดคือ อะไร สารเคมี หรือวัตถุชนิด ใดๆ เมื่อนำเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดผลร้าย ต่อ ร่างกายและจิตใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google